Plan Proxecta

Acceso á aplicación

 

Plan Proxecta (Curso 2016/2017)

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.
Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

A RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17.

PRAZO de solicitude: ata o 15 de outubro de 2016.

Máis información

Para informarse sobre a organización e a xestión do Plan Proxecta hai que dirixirse a:

Asesoría de Innovación Educativa

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Edificio Administrativo de San Caetano s/n, bloque 2, 2º andar
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

Correo electrónico: planproxecta@edu.xunta.es

Teléfonos:

  • Mónica Martínez Baleirón: 881997598
  • Julia Taboada Martínez: 881997494