15015767

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

881867601 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal
881867638 CIFP Politécnico de Santiago
Latitude: 42.870291
Lonxitude: -8.555657
Rúa Rosalia de Castro, 133

15706, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade
ZMP0066 Análises químicas
ZMP0069 Ensaios fisicoquímicos
ZMP0070 Ensaios microbiolóxicos
ZMP0074 Formación e orientación laboral
ZMP0065 Mostraxe e preparación da mostra
ZMP0067 Análise instrumental
ZMP0072 Calidade e seguridade no laboratorio
ZMP0075 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0071 Ensaios biotecnolóxicos
ZMP0068 Ensaios físicos
ZSTMV01 Automoción
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMP0297 Xestión e loxística do mantemento de vehículos
ZMP0300 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZMP0963 Documentación técnica
ZMP0970 Formación e orientación laboral
ZMP0964 Informática industrial
ZMP0961 Sistemas de medida e regulación
ZMP0962 Sistemas de potencia
ZMP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
ZMP0960 Sistemas secuenciais programables
ZSMAM01 Deseño e amoblamento
ZMP0989 Deseño de carpintaría e moble
ZMP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble
ZMP0993 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe
ZMP0985 Prototipos en carpintaría e moble