SFME02

 

SFME02 - Construcións metálicas

Familia: Fabricación mecánica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SFME02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Deseñar produtos de caldeiraría, estruturas metálicas e instalacións de tubaxe industrial, e planificar, programar e controlar a súa produción, partindo da documentación do proceso e as especificacións dos produtos que se fabriquen, asegurando a calidade da xestión e dos produtos, así como a supervisión dos sistemas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
En industrias dedicadas á fabricación de grandes depósitos, caldeiraría grosa e tubaxe industrial, talleres mecánicos, construción de carrozarías, remolques e caixas abatibles, construción e reparación naval, instalacións petroquímicas, material de transporte, montaxe e reparación de construcións metálicas, no ámbito da produción de construcións metálicas encadradas no sector industrial.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en construción mecánica. Encargado/a de fabricación en construcións metálicas. Encargado/a de montadores en construcións metálicas. Delineante proxectista de caldeiraría e estruturas metálicas. Técnico/a en deseño asistido por computador (CAD) de caldeiraría e estruturas metálicas. Deseñador/ora técnico/a de caldeiraría e estruturas. Programador/ora de sistemas automatizados en fabricación mecánica. Programador/ora da produción en fabricación mecánica. Técnico/a en desenvolvemento de tubaxes. Xefe/a de taller en construcións metálicas e montaxe.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0246 Deseño de construcións metálicas 267 10
MP0251 Formación e orientación laboral 107 4
MP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas 213 8
MP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 160 6
MP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica 213 8
MP0247 Definición de procesos de construcións metálicas 140 8
MP0252 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0253 Formación en centros de traballo 384
MP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas 192 11
MP0163 Programación da produción 140 8
MP0250 Proxecto de construcións metálicas 26
MP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 105 6
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).