Avaliación final de educación secundaria obrigatoria

Terá carácter mostral. Aplicarase ó alumnado matriculado no curso escolar 2017/2018 en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria nos centros seleccionados para formar a mostra.
Terá finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade e equidade do sistema educativo. A proba reportará uns datos xerais para o autoanálise do centro e un informe individualizado a cada familia.
Valorará o grao de adquisición da competencia matemática, da competencia lingüística e da competencia social e cívica, tendo como referencia principal as materias xerais do bloque das materias troncais cursadas en cuarto curso de educación secundaria obrigatoria.

Martes 29 de maio

Hora-duración       Competencia
 8.50-9.50                Proba C. Lingüística (Lingua castelá e literatura)
 9:50-10:05              Descanso
10:05-11:05             Proba C. Matemática
11:05-11:35             Descanso
11:45-12:45             Proba C. Social e Cívica

Mércores 30 de maio

Hora-duración        Competencia
8:50-9:50                 Proba Lingua Galega
9:50-10:05               Descanso
10:05-11:05             Proba 1º Lingua estranxeira