Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 21 horas 22 min

Probas de acceso a ciclos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2019

Xov, 11/04/2019 - 16:27

Publicados os exames e as respostas da convocatoria 2019 de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

- Máis información

Categorías: Novas FP

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018-2019

Xov, 11/04/2019 - 09:00

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

 

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente para ciclos medios, título de formación profesional básica, de ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

 • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
 • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

Tamén poderán matricularse de xeito excepcional, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, ás persoas que superasen o módulo de Formación en centros de traballo, e no caso dos ciclos de grao superior tamén o módulo de Proxecto, nos períodos extraordinarios establecidos no artigo 6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007, de setembro-decembro e de xaneiro-marzo, do mesmo curso escolar en que teña lugar a convocatoria de probas libres.

 

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

 

Documentación relacionada

 • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I)
 • Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral)
 • Certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida, o período en que se realizara a devandita actividade e os ciclos formativos relacionados (anexo II)
 • Se quen solicita xa ten módulos superados do ciclo formativo, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa
 • Se ten 19 anos e un título de técnico, deberá presentar o depósito do título de técnico (só no caso de solicitar ciclos formativos de grao superior)
 • Se solicita adaptación da proba por recoñecemento de necesidades educativas especiais, xuntará o certificado do recoñecemento do grao de minusvalía e ditame técnico facultativo
 • Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentarse logo de resultar admitido/a e durante o período establecido (impreso de matrícula)

 

Prazo de solicitudes de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 15 ao 30 de abril de 2019 ata as 13:00 h.

 

Solicitudes de inscrición

 

Documentación e listaxes do procedemento de probas libres

Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013

Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19

Información e documentación de probas libres do curso 2018-2019

Listaxe provisional de solicitantes.
Listaxe provisional (Pendente de publicación)

Listaxe definitiva de solicitantes.
Listaxe definitiva (Pendente de publicación)

1ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas.
Listaxe 1ª adxudicación ordinaria (Pendente de publicación)

Lembren que poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado.

Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Prazas vacantes de probas libres.
As persoas interesadas, que cumpran os requisitos de acceso indicados na Orde do 5 de abril de 2013, poderán matricularse en calquera dos módulos dos ciclos con prazas vacantes. O período de matrícula do curso 2018/2019 é desde as 9:00 horas do 24 de maio ata as 13:00 horas do 31 de maio de 2019. A matrícula realizarase por estrita orde de chegada.

Pódese consultar a dispoñibilidade de prazas vacantes durante o período de matrícula na seguinte listaxe:

Clasificadas por centro educativo

 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

Categorías: Novas FP

Resolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual

Mar, 09/04/2019 - 15:41

Publicada a Resolución do 9 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve seleccionar os centros educativos que, con carácter experimental, conformarán a Rede Galega de Dinamización da FP dual e nomear as persoas responsables da dinamización da FP dual en cada centro.

Categorías: Novas FP

Borrador da Orde pola que se convocan bolsas para mocidade exterior FP para o curso 2019-2020

Mar, 09/04/2019 - 15:19

Próximamente será publicada no Diario Oficial de Galicia a Orde do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019-2020 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos (ED333A).

Categorías: Novas FP

Congreso de Innovación na Formación Profesional FP Innova Galicia 2019

Ven, 05/04/2019 - 15:01

Os días 8, 9 e 10 de maio desenvolverase no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela a cuarta edición do Congreso de Innovación na Formación Profesional, FP Innova Galicia 2019.

FP Innova Galicia 2019 é unha magnífica ocasión para coñecer máis de cerca as posibilidades da formación profesional. O alumnado poderá experimentar en primeira persoa coas novas tecnoloxías a través da visualización dos proxectos de innovación desenvolvidos nos centros e da participación nos obradoiros que se organizarán sobre programación e robótica aplicada, deseño e impresión 3D, vehículos non tripulados, electrónica, imaxe persoal, artes gráficas, téxtil, repostaría, técnicas culinarias ou coctalaría, entre outros.

Tamén se mostrarán experiencias innovadoras desenvoltas nos centros a través de proxectos emprendedores, visualizando as miniempresas creadas por alumnado e profesorado de diferentes niveis educativos e outros programas operativos dentro do Plan Eduemprende.

Para organizar unha visita con alumnado será necesario inscribirse previamente no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/inscricion-fpinnova-para-centros.

2019
Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2019

Ven, 05/04/2019 - 11:08

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do día 8 ao 12 de abril, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal. Convocatoria 2019

Mar, 02/04/2019 - 15:00

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 27 de marzo de 2019, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 4 de decembro de 2018 (DOG do 14 de decembro de 2018) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

En aplicación do artigo 13.3 "A convocatoria para a primeira reunión grupal publicarase na páxina web da sede onde se desenvolva o procedemento e na páxina www.edu.xunta.es/fp da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos dez primeiros días desde a publicación das listaxes definitivas de admitidos e sempre cunha antelación mínima dunha semana respecto da data de realización, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. A convocatoria á reunión reflectirase no expediente do candidato na aplicación informática de xestión do procedemento, debendo o candidato realizar a confirmación da súa recepción na mesma aplicación".

Pode consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2019

Mér, 27/03/2019 - 16:24

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019. Data de publicación: 27.03.2019

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

//
Categorías: Novas FP

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019

Mér, 27/03/2019 - 15:46

Publicada a convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

Na seguinte ligazón pode consultar as persoas destinatarias, duración, documentación, lugar de presentación de solicitudes e máis información de interese.

    - Máis información

Categorías: Novas FP

SpainSkills 2019. Participación da delegación galega

Mar, 26/03/2019 - 14:40

Entre o 27 e 29 de marzo de 2019 celebrarase o campionato nacional de Formación Profesional, Spainskills 2019, organizado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional en colaboración coas comunidades autónomas e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla.

Galicia presenta 28 competidores que participan en 26 skills. Estes competidores son os gañadores das medallas de ouro da V edición dos Campionatos Galegos da Formación Profesional Galiciaskills 2018, celebrados en Silleda no mes de novembro do 2018.

Ademais, Galicia terá representación en dúas modaldiades de exhibición: Recepción hoteleira e Drons.

Categorías: Novas FP

Programa de visitas a explotacións forestais para centros educativos

Mar, 26/03/2019 - 10:44

A Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo organiza visitas a explotacións forestais para centros educativos de Galicia, co obxectivo de dar a coñecer ao alumnado o sector forestal, imprescindible para a xeración de emprego e riqueza no rural.

A visita organízase para cada centro educativo tendo en conta a súa localización e pode solicitarse ata o remate do presente curso. A solcitude pode realizarse a través do enderezo de correo electrónico info@lugomadera.es ou do número de teléfono 982 203 233.

Categorías: Novas FP

Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da FP dual

Ven, 22/03/2019 - 14:23

Publicada a Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se crea, con carácter experimental, a Rede galega de dinamización da FP dual, se seleccionan os centros educativos que a conformarán e se ditan instrucións para nomear as persoas responsables da dinamización da FP dual en cada centro.

O prazo para efectuar as solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Categorías: Novas FP

Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Primeira convocatoria 2019

Ven, 22/03/2019 - 13:56

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria 2019 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

 • Listaxe provisional
  Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 29 de marzo de 2019.

- Máis información

Categorías: Novas FP

Proxectos de formación para o profesorado de FP 2018-2019. Resolución provisional

Mér, 20/03/2019 - 12:50

Publicada a resolución provisional de proxectos de formación presentados á convocatoria do 10 de xaneiro do 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2018-2019 en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Na seguinte ligazón atopará a relación de proxectos presentados, agrupados por centro educativo coordinador, así como a documentación requirida se é o caso.

O prazo de presentación da documentación requirida, reclamación ou renuncia, remata o de 3 de abril de 2019.

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2019

Ven, 15/03/2019 - 17:50

Publicadas as instrucións e a asignación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2019.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2019

Ven, 15/03/2019 - 17:47

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2019.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Xornada formativa "Apaixónate 2019"

Xov, 14/03/2019 - 09:49

O próximo 30 de marzo desenvolverase a xornada formativa "Apaixónate 2019", no CIFP Politécnico de Santiago, centrada en como a paixón polo que fas ilustra o camiño cara o éxito.

A inscrición está dispoñible a través da aplicación fprofe, buscando a actividade Apaixónate, con referencia X1802119.

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2019

Mér, 13/03/2019 - 13:50

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019. Data de publicación: 13.03.2019

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 18 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

//
Categorías: Novas FP

Concurso Eduemprende Idea 2019

Lun, 11/03/2019 - 13:18

Publicada a Orde do 21 de febreiro de 2019 (DOG do 11 de marzo) pola que se convoca o concurso eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

Categorías: Novas FP

Convocatoria do premio Escola Emprendedora 2019

Xov, 07/03/2019 - 09:41

Está aberto o prazo para presentar candidaturas para o premio Escola Emprendedora 2019. Con este recoñecemento a Fundación Princesa de Girona axudará a difundir a labor da escola premiada, aumentará a súa visibilidade e permitirá que se converta nun referente da formación innovadora.

Para presentarse ao premio, será necesario que os centros educativos, públicos ou privados, conten cunha antigüidade superior aos 5 anos e desenvolvan a súa actividade nunha ou varias etapas educativas. As candidaturas deberán contar cunha carta de apoio por parte dunha organización, entidade ou institución representativa, xa sexa de España ou da Unión Europea, por exemplo concellos, consellos educativos ou institucións de recoñecido prestixio.

O galardón recoñece o compromiso do centro educativo co desenvolvemento do talento emprendedor nas aulas e coa innovación educativa. O prazo de presentación de candidaturas remata o 31 de marzo de 2019.

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut