Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 12 horas 13 min

Acreditación de UCs do CS de Xestión forestal e do medio natural

Xov, 27/04/2017 - 13:58

Convocatoria específica do proceso de acreditación de competencias para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no CS de Xestión forestal e do medio natural, en desenvolvemento do Acordo de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería do Medio Rural.

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería do Medio Rural teñen subscrito un Acordo de colaboración de data 16 de marzo de 2017, para facilitar o acceso dos axentes facultativos ambientais e dos axentes forestais auxiliares á nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental.

A cláusula cuarta do devandito acordo determina os compromisos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, entre os que se atopa a realización dunha convocatoria específica do proceso de acreditación de competencias profesionais, ao longo do ano 2017; para as persoas recollidas no apartado un da cláusula segunda, que constan no anexo do devandito acordo.

Para proceder ao seu desenvolvemento, esta convocatoria publícase con data 27 de abril de 2017 mediante a Resolución do 26 de abril de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do Acordo de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería do Medio Rural.

Coa publicación desta convocatoria no portal de formación profesional ábrese o prazo de presentación de solicitudes ata o día 11 de maio de 2017.

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a ciclos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2017

Ven, 21/04/2017 - 14:37

Publicados os exames e as respostas da convocatoria 2017 de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Parte común  
 Parte específica 

- Máis información

Categorías: Novas FP

Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes, datas e material. Convocatoria ordinaria 2017

Ven, 21/04/2017 - 11:07

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria ordinaria 2017 de probas de carnés e habilitacións profesionais, así como as datas de celebración das probas e o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba.

Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas.

- Máis información

Categorías: Novas FP

Concurso Eduemprende Idea 2017

Lun, 17/04/2017 - 10:44

Publicada a Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o concurso eduemprende Idea 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG do 17 de abril de 2017).

Categorías: Novas FP

Selección de estadías formativas 2017. Resolución definitiva

Mar, 11/04/2017 - 14:39

Publicada a Resolución definitiva da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal

Xov, 06/04/2017 - 13:34

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 29 de marzo de 2017, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 28 de decembro de 2016 (DOG do 12 de xaneiro de 2017) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

En aplicación do artigo 13.3 "A convocatoria para a primeira reunión grupal realizarase mediante a súa publicación na páxina web da sede onde se desenvolva o procedemento e na páxina www.edu.xunta.es/fp da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. Asemade a data da reunión reflectirase no expediente do candidato na aplicación informática de xestión do procedemento" da citada Orde, procédese a publicación das datas da primeira reunión grupal.

Pode consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2017

Xov, 06/04/2017 - 07:10

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do día 18 ao 21 de abril, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

 - Máis información

Categorías: Novas FP

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

Mér, 05/04/2017 - 11:29

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

 

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente para ciclos medios, título de formación profesional básica, de ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

 • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
 • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

 

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

 

Documentación relacionada

 • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I)
 • Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral)
 • Certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida, o período en que se realizara a devandita actividade e os ciclos formativos relacionados (anexo II)
 • Se quen solicita xa ten módulos superados do ciclo formativo, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa
 • Se ten 19 anos e un título de técnico, deberá presentar o depósito do título de técnico (só no caso de solicitar ciclos formativos de grao superior)
 • Se solicita adaptación da proba por recoñecemento de necesidades educativas especiais, xuntará o certificado do recoñecemento do grao de minusvalía e ditame técnico facultativo
 • Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentarse logo de resultar admitido/a e durante o período establecido (impreso de matrícula)

 

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 28 de abril de 2017 ata as 13:00 h.

 

Solicitudes de inscrición

 

Documentación e listaxes do procedemento de probas libres

Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013

Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Resolución do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17

Información e documentación de probas libres do curso 2016-2017

Listaxe provisional de solicitantes.
Listaxe provisional

Período de reclamación: do día 5 ao 9 de maio ata as 13.00 horas, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Listaxe definitiva de solicitantes.
Listaxe definitiva

1ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas.
Listaxe 1ª adxudicación ordinaria  

Período de matriculación do día 15 ao 19 de maio ata as 13:00 horas.

Lembren que poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado.

Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Prazas vacantes de probas libres.
As persoas interesadas, que cumpran os requisitos de acceso indicados na Orde do 5 de abril de 2013, poderán matricularse en calquera dos módulos dos ciclos con prazas vacantes. O período de matrícula do curso 2016/2017 é do 23 ao 31 de maio de 2017 ás 13:00 horas. A matrícula realizarase por estrita orde de chegada.

Nas seguintes listaxes de prazas pódese consultar a dispoñibilidade de vacantes:

Clasificadas por centro educativo

 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

Categorías: Novas FP

Selección de estadías formativas 2017. Resolución provisional

Ven, 31/03/2017 - 14:53

Publicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía, 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación 31.03.2017.

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Mér, 29/03/2017 - 11:00

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Data de publicación29.03.2017

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 30 de marzo ao 29 de abril de 2017, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recursos de alzada reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregala nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa mencionada.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15024513 - CIFP Someso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

27006528 - As Mercedes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

//
Categorías: Novas FP

Xornada "Encontros encírculo: educación e empresa. Profesionais e profesións do futuro"

Xov, 23/03/2017 - 13:02

O venres 24 de marzo celebrarase a xornada "Encontros encírculo: educación e empresa. Profesionais e profesións do futuro", na que se desenvolverán distintas actividades co obxectivo de poñer en común propostas para conseguir que o sistema formativo e o modelo produtivo camiñen da man cara o futuro.

Nesta xornada participarán o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez González; a subdirectora xeral de Formación Profesional, Mª Eugenia Pérez Fernández; o subdirector xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado, Manuel Vila López; o xefe do Servizo de Ordenación e Formación Profesional, Jesús Manuel Rodríguez Buján; o director do CIFP Carlos Oroza, Manuel Hermo Piñeiro; e o director de CIFP Politécnico de Santiago, José Manuel Leis Blanco.

 • Lugar: sede do Círculo de Empresarios de Galicia. Avenida de García Barbón, 62, Vigo
 • Horario: de 9:00 a 19:00 h

- Máis información

Categorías: Novas FP

Probas de acceso de grao superior. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2017

Mér, 22/03/2017 - 09:29

Publicadas instrucións e a asignación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2017.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2017

Mér, 22/03/2017 - 09:18

Publicada a listaxe definitiva de solicitudes e exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2017.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Presentación de Formados e Profesionais. FP Hostalaría

Ven, 17/03/2017 - 15:52

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, reuniuse hoxe cos directores dos oito centros que compoñen a Rede galega de Formación Profesional de Hostalaría para presentarlles o programa "Formados e profesionais. FP Hostalaría", co que o seu departamento busca visibilizar o traballo que alumnado e profesorado desenvolve arredor destas ensinanzas.

A iniciativa desenvolverase nestes oito centros mediante encontros aos que serán convidados xornalistas e blogueiros. O obxectivo é aproveitar as oportunidades da internet e da prensa para dar a coñecer o traballo que se desenvolve nestes centros, coa mirada posta nunha experiencia previa de éxito, o Bloguer Day realizado co gallo da exposición Con-Fío en Galicia. Naquela ocasión, o encontro de máis de 100 blogueiros do sector xerou uns 600 posts e máis de 1,2 millóns de impresións no marco da exposición da moda e téxtil galegos.

Actividades

"Formados e profesionais. FP Hostalaría" desenvolverase de forma secuencial ata fin de curso, cun encontro en cada centro. Neles, ofrecerase un almorzo, un aperitivo e unha comida elaborada polo alumnado do centro, farase un percorrido guiado e realizarase un coloquio entre todos os participantes na sesión. Ademais, haberá un showcooking a cargo dun chef, que podería ser incluso ex-alumno do propio centro no que se desenvolva.

Polo tanto, búscase amosar as instalacións e recursos que teñen os principais centros de FP galegos de Hostalaría, que se fai neles e, da man dos chefs convidados, a onde se pode chegar tras cursar estes estudos.

Categorías: Novas FP

Publicación de nova normativa en materia de gases fluorados

Ven, 17/03/2017 - 13:02

Publicado o Real Decreto 115/2017, do 17 de febreiro, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipamentos baseados neles, así como a certificación dos profesionais que os utilizan e polo que se establecen os requisitos técnicos para as instalacións que desenvolvan actividades que emitan gases fluorados.

Categorías: Novas FP

Concurso "Emprender desde la Escuela" 2017

Xov, 16/03/2017 - 10:10

A Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) organiza e promove o concurso "Emprender desde la Escuela", que  ten por finalidade promover o espíritu emprendedor e empresarial dentro dos centros educativos. Está dirixido ao alumnado de Formación Profesional e Bacharelato, que deberá desenvolver unha idea de negocio, mediante a planificación das actividades necesarias para a creación e posta en funcionamento dunha empresa, a identificación dos produtos e/ou servizos en que se concrete a súa actividade, o estudo da viabilidade económica, o deseño dos plans e elementos de márketing, o desenvolvemento do plan de negocio, así como calquera outra actividade de análoga natureza vinculada co obxecto do proxecto.

O prazo de inscrición será ata o día 15 de abril de 2017.

Máis información e inscrición

Bases do concurso

Categorías: Novas FP

Proxecto do decreto polo que se establece o currículo de Promoción de Igualdade de Xénero

Mar, 14/03/2017 - 11:31

Con obxecto de dar cumprimento á Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publicouse no Portal de Transparencia e Goberno Aberto, o Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero.

Prazo para remitir suxestións: 14/03/2017 - 04/04/2017

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2017

Ven, 10/03/2017 - 11:56

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Prazo para realizar reclamaciónsdo 11 ao 15 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

Categorías: Novas FP

Resultados da delegación galega en Spainskills 2017

Lun, 06/03/2017 - 09:42

A delegación galega participante no campionato nacional de Formación Profesional, Spainskills 2017, que competíu en 23 skills, alzouse con sete medallas, tres de ouro, unha de prata e tres de bronce. Os equipos gañadores nestas competicións conformarán a delegación estatal que representará a España nas WorldSkills 2017, en outubro en  Abu Dhabi, e máis nas EuroSkills 2018, en Budapest.

A continuación relaciónase alumnado, profesorado e centros que obtiveron medalla:

Medallas de ouro

06-07 CNC – Torneado e fresado

 • Raúl Fernández Lorenzo, do IES Politécnico de Vigo.
  Titor: Francisco José Rodríguez Martínez.

33 Tecnoloxía do automóbil

 • Miguel Paz Pena, do IES As Mariñas.
  Titor: Miguel Vilela González.

36 Pintura do automóbil

 • Silvia Folgueira Rico, do CIFP As Mercedes.
  Titor: Balbino Trigo Díaz.

Medalla de prata

D2 Panadaría

 • Alba Triñanes Dieste, do CIFP Compostela.
  Titor: Mª Luisa Fontela Albor.

Medallas de bronce

10 Soldadura

 • Julián Fernández Souto, do IES de Valga.
  Titora: Francisco Javier Hermida Liñeira.

35 Servizo de restaurante e bar

 • Ana Sofía Emidio Martínez, do CIFP Manuel Antonio.
  Titor: José Ramón Garrido Cousillas.

37 Xardinaría paisaxística

 • Damián Ferreira Barros, do CIFP A Granxa.
  Titor: Ana María Castro Puga.
 • Ester Ogando Pando, do CIFP A Granxa.
  Titor: Ana María Castro Puga.

Reportaxes en medios de comunicación

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2017

Ven, 03/03/2017 - 09:23

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Período de reclamación: do día 6 ao 9 de marzo, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

 - Máis información

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut