Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 13 horas 25 min

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2018

Lun, 16/04/2018 - 09:19

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Período de reclamación: do día 17 ao 20 de abril, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

 - Máis información

Categorías: Novas FP

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

Lun, 16/04/2018 - 09:00

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

 

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (basicamente para ciclos medios, título de formación profesional básica, de ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, ter título de técnico de formación profesional, título de bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Excepcionalmente, no caso de houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas poderán matricularse para a realización das probas libres en módulos profesionais do mesmo ciclo formativo:

 • sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.
 • ata un máximo de tres módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre e cando non estean matriculadas neles no mesmo curso de realización da proba.

 

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

 

Documentación relacionada

 • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I)
 • Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral)
 • Certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida, o período en que se realizara a devandita actividade e os ciclos formativos relacionados (anexo II)
 • Se quen solicita xa ten módulos superados do ciclo formativo, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa
 • Se ten 19 anos e un título de técnico, deberá presentar o depósito do título de técnico (só no caso de solicitar ciclos formativos de grao superior)
 • Se solicita adaptación da proba por recoñecemento de necesidades educativas especiais, xuntará o certificado do recoñecemento do grao de minusvalía e ditame técnico facultativo
 • Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentarse logo de resultar admitido/a e durante o período establecido (impreso de matrícula)

 

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2018 ata as 13:00 h.

 

Solicitudes de inscrición

 

Documentación e listaxes do procedemento de probas libres

Corrección de erros. Orde do 5 de abril de 2013

Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Resolución do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18

Información e documentación de probas libres do curso 2017-2018

Listaxe provisional de solicitantes.
Listaxe provisional

Período de reclamación: do día 7 ao 9 de maio ata as 13.00 horas, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

Listaxe definitiva de solicitantes.
Listaxe definitiva

1ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas.
Listaxe 1ª adxudicación ordinaria  

Período de matriculación do día 15 ao 21 de maio ata as 13:00 horas.

Lembren que poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado.

Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Prazas vacantes de probas libres.
As persoas interesadas, que cumpran os requisitos de acceso indicados na Orde do 5 de abril de 2013, poderán matricularse en calquera dos módulos dos ciclos con prazas vacantes. O período de matrícula do curso 2017/2018 é do 23 ao 31 de maio de 2018 ás 13:00 horas. A matrícula realizarase por estrita orde de chegada.

Pódese consultar a dispoñibilidade de prazas vacantes durante o período de matrícula na seguinte listaxe:

Clasificadas por centro educativo

 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

Categorías: Novas FP

FP Innova Galicia 2018. Ampliación do prazo de inscrición para centros

Ven, 13/04/2018 - 14:02

Amplíase o prazo de inscrición para os centros que desexen organizar unha visita a FP Innova Galicia 2018 para alumnado.

O formulario de inscrición permanecerá aberto ata as 14:00 h do mércores 18 de abril de 2018 ou ata completar aforo.

2018
Categorías: Novas FP

Selección de estadías formativas 2018. Resolución definitiva

Ven, 13/04/2018 - 10:35

Publicada a Resolución definitiva da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2018 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal

Lun, 09/04/2018 - 08:21

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 4 de abril de 2018, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 29 de decembro de 2017 (DOG do 10 de xaneiro de 2018) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

En aplicación do artigo 13.3 "A convocatoria para a primeira reunión grupal publicarase na páxina web da sede onde se desenvolva o procedemento e na páxina www.edu.xunta.es/fp da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos dez primeiros días desde a publicación das listaxes definitivas de admitidos e sempre cunha antelación mínima dunha semana respecto da data de realización, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. A convocatoria á reunión reflectirase no expediente do candidato na aplicación informática de xestión do procedemento, debendo o candidato realizar a confirmación da súa recepción na mesma aplicación".

Pode consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na seguinte ligazón:

Recorde que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago da fase de asesoramento (para máis información consulte a páxina Taxas para ver as posibles excepcións ou a páxina de inicio da aplicación informática de xestión do procedemento).

Categorías: Novas FP

Acreditación. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

Mér, 04/04/2018 - 13:59

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018. Data de publicación: 04.04.2018

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 5 de abril ao 4 de mayo de 2018, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

//
Categorías: Novas FP

Concurso Eduemprende Idea 2018

Mér, 04/04/2018 - 10:16

Publicada a Resolución do 19 de marzo de 2018 (DOG do 4 de abril de 2018) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convoca en réxime de concorrencia competitiva.

Comprende dúas modalidades:

 • Modalidade A: ciclos de grao superior
 • Modalidade B: ciclos de grao medio

A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Categorías: Novas FP

TVG. Convocatoria de proba para un contrato en prácticas

Mar, 03/04/2018 - 10:35

Convocatoria do proceso de selección para un contrato en prácticas na categoría laboral de Grafista Titulador en Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A.

As persoas aspirantes deberán enviar mediante correo electrónico ao enderezo proceso.seleccion@crtvg.es un currículo segundo as instrucións do ficheiro xunto (accesible premendo en Máis información) indicando que é para esta proba.

O prazo de inscrición remata o 10 de abril de 2018.

Categorías: Novas FP

FP Innova Galicia 2018. Inscrición no congreso para profesorado

Mér, 28/03/2018 - 14:47

Aberto o prazo de inscrición para profesorado no Congreso de Innovación na Formación Profesional 2018, que se celebrará os días 25, 26 e 27 de abril de 2018 na Cidade da Cultura de Galicia.

O profesorado interesado en participar deberá inscribirse, a través da aplicación fprofe, na actividade con referencia G1714006.

2018
Categorías: Novas FP

Selección de estadías formativas 2018. Resolución provisional

Mér, 28/03/2018 - 08:24

Publicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2018 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

O prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Data de publicación 28.03.2018

Categorías: Novas FP

II Feira da Enerxía de Galicia

Mar, 27/03/2018 - 12:33

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa estivo presente na II Feira da Enerxía de Galicia, celebrada os días 22, 23 e 24 de marzo no recinto da Feira Internacional de Galicia Abanca en Silleda.

A II Feira da Enerxía de Galicia contou coa presenza das máis destacadas firmas do sector e acolleu propostas de moi diversos ámbitos enerxéticos: enerxías renovables é convencionais, mobilidade, eficiencia enerxética, material e equipamento para instalacións, etc. A zona expositiva foi complementada cun interesante e completo programa de xornadas técnicas para a análise, a posta ao día e o intercambio de ideas.

No pavillón de Formación Profesional, ademais de ofrecerse información relativa á oferta educativa dos ciclos formativos, estivo presente unha representación de centros de Formación Profesional con proxectos de innovación relacionados coa temática da feira:

 • Módulo autónomo biomasa-stirling-fotovoltaico e aula Scheiner do CIFP As Mercedes.
 • Aeroxerador a escala do CIFP Valentín Paz Andrade.
 • Equipo portátil de medición de trasmitancia térmica e equipo Blower Door do IES Universidade Laboral de Culleredo.
 • Sistema de desprazamento autónomo para persoas con mobilidade reducida en centros comercias e Minicaravana alimentada con enerxía solar do CIFP Ferrolterra.

Completouse a participación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con catro relatorios técnicos impartidos por asesores da Subdirección Xeral de Formación Profesional e profesorado de centros galegos de Formación Profesional.

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Novas FP

Xornada formativa "Apaixónate 2018"

Ven, 23/03/2018 - 14:21

O próximo 14 de abril desenvolverase a xornada formativa "Apaixónate 2018", no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, centrada en como a paixón polo que fas ilustra o camiño cara o éxito.

A inscrición está dispoñible a través aplicación en fprofe, buscando a actividade Apaixónate, con referencia G1702045.

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2018

Ven, 23/03/2018 - 08:53

Publicadas as instrucións e a asignación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2018.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Listaxe definitiva de solicitudes e exencións. Convocatoria 2018

Ven, 23/03/2018 - 08:48

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2018.

- Máis información sobre a convocatoria

Categorías: Novas FP

Acto de entrega de premios do Programa "Emprendemento en FP, Proxecta o teu Futuro"

Xov, 22/03/2018 - 10:51

O pasado 13 de marzo de 2018, na refinería Repsol en A Coruña, tivo lugar o acto de entrega de premios do Programa "Emprendemento en FP, Proxecta o teu Futuro", desenvolvido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Fundación Repsol e CISE durante o curso 2017/2018.

Neste concurso participaron 13 proxectos, resultando gañador o proxecto Crowd Solving, presentado por catro alumnos pertencentes ao IES Urbano Lugrís e ao IES Fernando Wirtz Suárez. Trátase dunha plataforma tecnolóxica que permite unha interacción directa entre centros de estudo e empresas, de tal forma que os estudantes teñan acceso a proxectos ou retos propostos polas empresas acorde ás necesidades das mesmas.

Cada un dos membros do equipo gañador recibiu un cheque por valor de 249 €.

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Novas FP

TVG. Convocatoria de proba para un contrato en prácticas

Lun, 19/03/2018 - 08:55

Convocatoria do proceso de selección para un contrato en prácticas na categoría laboral de Relacións Públicas en Corporación Radio e Televisión de Galicia, S. A.

As persoas aspirantes deberán enviar mediante correo electrónico ao enderezo proceso.seleccion@crtvg.es un currículo segundo as instrucións do ficheiro xunto (accesible premendo en Máis información) indicando que é para esta proba.

O prazo de inscrición remata o 25 de marzo de 2018.

Categorías: Novas FP

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2018

Mar, 13/03/2018 - 09:06

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018. Data de publicación: 13.03.2018

Prazo para realizar reclamacións: do 14 ao 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

//
Categorías: Novas FP

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Período de inscrición. Convocatoria 2018

Lun, 12/03/2018 - 09:33

Comezo do período de inscrición de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Prazo de inscrición: do 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018 na seguinte ligazón:

Máis información:

Categorías: Novas FP

Edugal. Pontevedra 2018

Mér, 07/03/2018 - 19:46

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria participa en Edugal Pontevedra 2018, o VII Salón da oferta de educación e formación de Galicia, que se celebra no Recinto Ferial de Pontevedra os días 7, 8 e 9 de marzo de 2018.

No stand de Formación Profesional pódese atopar información e recibir orientación relacionada con:

 • Oferta educativa dos ciclos formativos de FP
 • Acceso á Formación Profesional
 • Saídas académicas e profesionais
 • Acreditación de competencias, a posibilidade de acreditar oficialmente a túa cualificación profesional se tes experiencia profesional
 • Emprendemento
 • Formación Profesional Básica
 • Formación Profesional Dual

Na zona de exposición tamén está presente unha representación dos centros de FP e de ensinanza de réxime xeral:

 • CIFP A Xunqueira
 • IES Chan do Monte
 • IES Luís Seoane
 • IES Gonzalo Torrente Ballester
 • IGAFA Instituto Galego de Formación en Acuicultura
 • CMUS Profesional Manuel Quiroga
 • ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
 • ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • EASD Antonio Failde

 - Máis información

Imaxe Portada:  Imaxe: 
Categorías: Novas FP

Proxectos de Asociacións Estratéxicas KA203 Erasmus+. Convocatoria 2018

Mér, 07/03/2018 - 10:18

O Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE), Axencia Nacional en España para o Programa Erasmus+ no ámbito da educación e a formación, anima ás institucións de Educación Superior con carta ECHE a participar na convocatoria 2018 de proxectos de Asociacións Estratéxicas KA203.

Na páxina web do SEPIE encontrará dispoñible toda a información necesaria para participar na Convocatoria Erasmus+ 2018 cun apartado específico para os proxectos de Educación Superior KA203.

Para presentar a súa solicitude dentro desta convocatoria deberanse consultar os seguintes documentos:

 - Documentos da Convocatoria 2018:

 - Información sobre pasos previos á solicitude con instrucións técnicas

 - Material de apoio con documentos que facilitarán o proceso de presentación da solicitude, como:

 - O formulario electrónico de solicitude KA203

É importante ter en conta que a Declaración Responsable é un documento que deberá achegarse obrigatoriamente á solicitude e deberá de ser asinada electronicamente polo representante legal da organización solicitante. Os Mandatos de socios non españois deben formalizarse con sinatura manuscrita.

O prazo de presentación de solicitudes para proxectos de asociacións estratéxicas da Acción Clave 2 finaliza o 21 de marzo de 2018 antes das 12:00 horas.

Para calquera consulta pódese enviar unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico: asociaciones.es@sepie.es

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut