Skip to Content

Novas de FP

Distribuir contido
Actualizado: hace 12 horas 1 min

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2020

Mar, 26/05/2020 - 18:39

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020. Data de publicación: 26.05.2020

Prazo para realizar reclamacións: do 27 de maio ao 2 de xuño de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e reclamacións>>. Posterioremente, a través da plataforma https://sede.xunta.gal, deberase presentar xunto coa solicitude, a correspondente documentación que apoie a reclamación, utilizando o trámite "Alegacións" asociado á solicitude de inscrición no proceso. Para o caso de envío por correo á sede onde se xestiona a súa solicitude, este deberá ser certificado, co selo de correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

15027800 - CIFP Imaxe e Son

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

//
Categorías: Novas FP

Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Mar, 26/05/2020 - 17:34

Publicada a Resolución do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre o restablecemento do procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Categorías: Novas FP

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

Dom, 24/05/2020 - 18:28

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

A resolución establece novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior.

Categorías: Novas FP

Nota informativa sobre a Resolución do 22-05-2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial

Sáb, 23/05/2020 - 12:56

A os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, dunha duración inferior a 2.000 horas, que se impartan no réxime ordinario, e por tanto que non contan con docencia presencial no centro educativo no próximo curso, seralles de aplicación o apartado 2.2.1, no que se refire a establecer un horario para a atención presencial do alumnado.

Categorías: Novas FP

Nota informativa sobre os reintegros de bolsas MEFP do curso 2019-2020 para o alumnado de FP

Ven, 22/05/2020 - 12:45

O aprazamento do módulo de Formación en Centros de Traballo ao próximo curso 2020-2021 non será causa de reintegro das bolsas Ministerio de Educación e Formación Profesional para o alumnado de formación profesional que se acolla ao establecido no artigo 2.2.b da Resolución do 23 de abril do 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, segundo ao recollido  nas instrucións do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a xestión dos reintegros de bolsas e axudas ao estudio correspondentes ao curso 2019-2020.

A tal efecto, os centros educativos emitirán un certificado xustificativo ao alumnado que o solicite seguindo o modelo que se xunta.

Categorías: Novas FP

Preguntas e respostas en relación co desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de FP

Ven, 08/05/2020 - 12:19

En aplicación das medidas de contención no ámbito educativo e da formación previstas no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19, publicouse:

  • A Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo durante o curso 2019-2020 para:
    • Flexibilizar a realización da FCT.
    • Establecer o procedemento de avaliación da FCT e Proxecto.
    • Organizar a da FP dual
  • As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e se adiantan aspectos para ter en conta na organización académica do curso 2020-2021.

Con este documento, ponse á disposición da comunidade educativa un conxunto de preguntas e respostas coa finalidade a aclarar as dúbidas que puidesen xurdir. Trátase dun documento aberto, que incorporará novas cuestións, de xurdiren novas dúbidas que requiran ser aclaradas.

Categorías: Novas FP

Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais na FP e nas ensinanzas de réxime especial

Xov, 23/04/2020 - 13:52

Publicada a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.

Categorías: Novas FP

Iniciativas dos centros de formación profesional fronte ao COVID-19

Ven, 17/04/2020 - 11:31

Desde o inicio da crise sanitaria que culminou coa declaración do estado de alarma ante a pandemia do COVID-19, a formación profesional galega envorcouse en colaborar con iniciativas e xestos solidarios. Esta resposta pon de manifesto a capacidade dos centros de FP para por en marcha actuacións creativas e innovadoras destinadas a axudar nestes momentos difíciles.

Categorías: Novas FP

Probas libres de títulos LOE de FP. Curso 2019-2020. Aprazamento do proceso de admisión

Ven, 17/04/2020 - 08:42

Queda aprazado o proceso de admisión das probas libres para a obtención dos títulos LOE de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional.

En función da evolución da pandemia causada por Covid-19 publicarase, con antelación suficiente, o calendario de admisión para as probas libres correspondentes ao curso 2019-2020.

Categorías: Novas FP

Carnés profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Primeira convocatoria 2020

Lun, 13/04/2020 - 15:54

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria 2020 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

Reclamacións contra a listaxe provisional. Mentres dure a situación derivada da pandemia por Covid-19, será posible presentar a reclamación a esta listaxe a través do correo electrónico habilitacions.profesionais@edu.xunta.gal, con independencia de que con posterioridade se estableza o período de reclamación.

Será imprescindible facer referencia ao número de rexistro de entrada da solicitude de participación nas probas para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais. Poderá xuntarse, en formato electrónico, canta documentación complementaria se considere necesaria. Quen presente reclamación por esta vía non precisará realizar ningún trámite posterior no prazo que se abra a tal efecto.

- Máis información

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2020

Ven, 03/04/2020 - 14:10

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Reclamacións contra a listaxe provisional. Mentres dure a situación derivada da pandemia por Covid-19, será posible presentar a reclamación a esta listaxe a través do correo electrónico probas.ciclos@edu.xunta.gal, con independencia de que con posterioridade se estableza o período de reclamación presencial nos centros de inscrición.

Será imprescindible facer referencia ao número de código de solicitude que figura debaixo do código de barras do resgardo da solicitude de probas de acceso de grao medio. Poderá xuntarse, en formato electrónico, canta documentación complementaria se considere necesaria. Quen presente reclamación por esta vía non precisará realizar ningún trámite posterior no centro de inscrición no prazo que se abra a tal efecto.

As persoas que solicitaron adaptación da proba, e facilitaron un correo electrónico válido na solicitude, recibiran unha comunicación individual da resolución de proba adaptada desde o correo probas.ciclos@edu.xunta.gal nos próximos días. No caso de non recibir a devandita comunicación poderán solicitala no teléfono 881 99 74 08. Para este fin deberán ter a man o resgardo de solicitude xa que lle pode ser requirida información da mesma, incluíndo o código de solicitude que figura debaixo do código de barras.

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2020

Ven, 03/04/2020 - 14:10

Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e as listaxes de exención para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Reclamacións contra a listaxe provisional. Mentres dure a situación derivada da pandemia por Covid-19, será posible presentar a reclamación a esta listaxe a través do correo electrónico probas.ciclos@edu.xunta.gal, con independencia de que con posterioridade se estableza o período de reclamación presencial nos centros de inscrición.

Será imprescindible facer referencia ao número de código de solicitude que figura debaixo do código de barras do resgardo da solicitude de probas de acceso de grao medio. Poderá xuntarse, en formato electrónico, canta documentación complementaria se considere necesaria. Quen presente reclamación por esta vía non precisará realizar ningún trámite posterior no centro de inscrición no prazo que se abra a tal efecto.

As persoas que solicitaron adaptación da proba, e facilitaron un correo electrónico válido na solicitude, recibiran unha comunicación individual da resolución de proba adaptada desde o correo probas.ciclos@edu.xunta.gal nos próximos días. No caso de non recibir a devandita comunicación poderán solicitala no teléfono 881 99 74 08. Para este fin deberán ter a man o resgardo de solicitude xa que lle pode ser requirida información da mesma, incluíndo o código de solicitude que figura debaixo do código de barras.

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Aprazamento da celebración da proba. Convocatoria 2020

Xov, 02/04/2020 - 15:57

Debido á situación provocada pola pandemia causada polo Covid-19 resulta necesario aprazar a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional prevista para o día 23 de abril.

Proximamente, en función da evolución da pandemia, publicarase un novo calendario de probas de acceso.

Categorías: Novas FP

Probas de acceso a grao superior. Aprazamento da celebración da proba. Convocatoria 2020

Xov, 02/04/2020 - 15:57

Debido á situación provocada pola pandemia causada polo Covid-19 resulta necesario aprazar a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional prevista para o día 23 de abril.

Proximamente, en función da evolución da pandemia, publicarase un novo calendario de probas de acceso.

Categorías: Novas FP

Recursos para a docencia en liña. Licenza gratuíta de LVSIM-EMS

Xov, 02/04/2020 - 10:53

Festo Didactic ofrece acceso gratuíto a LVSIM-EMS, software de simulación en liña, ata o próximo 31 de xullo de 2020. Ademais, facilitará unha formación en liña sobre como empregar a ferramenta. Trátase dun sistema de adestramento electromecánico que permite aos estudantes realizar experimentos reais utilizando equipos virtuais.

Categorías: Novas FP

Recursos para a docencia en liña. Licenza gratuíta de LVSIM-EMS

Xov, 02/04/2020 - 10:53

Festo Didactic ofrece acceso gratuíto a LVSIM-EMS, software de simulación en liña, ata o próximo 31 de xullo de 2020. Ademais, facilitará unha formación en liña sobre como empregar a ferramenta. Trátase dun sistema de adestramento electromecánico que permite aos estudantes realizar experimentos reais utilizando equipos virtuais.

Categorías: Novas FP

Recursos para a docencia en liña. Licenza gratuíta de autoSIM-200

Mér, 01/04/2020 - 07:55

SMC International Training ofrece, sen custo, unha licenza de autoSIM-200 válida ata o próximo 1 de xullo de 2020. Este software permite deseñar e simular circuítos pneumáticos, electroneumáticos, hidráulicos e electrohidráulicos, así como crear máquinas virtuais controladas polo PLC virtual que inclúe.

Categorías: Novas FP

Recursos para a docencia en liña. Licenza gratuíta de autoSIM-200

Mér, 01/04/2020 - 07:55

SMC International Training ofrece, sen custo, unha licenza de autoSIM-200 válida ata o próximo 1 de xullo de 2020. Este software permite deseñar e simular circuítos pneumáticos, electroneumáticos, hidráulicos e electrohidráulicos, así como crear máquinas virtuais controladas polo PLC virtual que inclúe.

Categorías: Novas FP

Materiais e recursos didácticos nas ensinanzas de FP

Ven, 27/03/2020 - 17:32

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, coa finalidade de facilitar e garantir a mellor formación posible ao alumnado de formación profesional nesta situación de illamento creada pola pandemia do COVID-19, pon a disposición de todo o profesorado que imparte docencia nas ensinanzas de formación profesional materiais didácticos de apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe.

Seguindo as instrucións do vídeo, pódese acceder aos recursos educativos utilizados para impartir as ensinanzas de FP na modalidade a distancia en Galicia e, os materiais realizados polo propio profesorado de formación profesional, no marco de licenzas de formación convocadas durante os últimos oito anos. Progresivamente iranse incorporando máis materiais didácticos doutros ciclos formativos.

Outros recursos:

Categorías: Novas FP

Materiais e recursos didácticos nas ensinanzas de FP

Ven, 27/03/2020 - 17:32

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, coa finalidade de facilitar e garantir a mellor formación posible ao alumnado de formación profesional nesta situación de illamento creada pola pandemia do COVID-19, pon a disposición de todo o profesorado que imparte docencia nas ensinanzas de formación profesional materiais didácticos de apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe.

Seguindo as instrucións do vídeo, pódese acceder aos recursos educativos elaborados polo propio profesorado de formación profesional, no marco de licenzas de formación convocadas durante os últimos oito anos.

Progresivamente iranse incorporando os materiais didácticos que se están a utilizar nos ciclos que se ofertan na modalidade de formación profesional a distancia en Galicia e posteriormente doutros ciclos formativos.

Nota: Para acceder aos recursos é necesario identificarse na aplicación Programacións.

Outros recursos:

Categorías: Novas FP


by Dr. Radut