Documentación

Documentación oficial do IES Lamas de Castelo

Documentación do IES Lamas de Castelo

Esta é a documentación do IES Lamas de Castelo.

O Proxecto Educativo de Centro (PEC) define o carácter do centro e o seu modelo organizativo. Cada ano elabóranse unha Programación Xeral Anual, coa que se planifica cada curso, e as programacións didácticas de cada materia e curso, responsabilidade dos departamentos que as imparten. Tamén se pode consultar aquí o Plan de Autoprotección, que ten por obxecto previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens e dar unha resposta axeitada ás posíbeis situacións de emerxencia.

Distribuir contido