COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ten como finalidade:

  • Lograr que todos adquiran os elementos básicos da cultura: humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos.
  • Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo.
  • Preparar para a incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral.
  • Formar todos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns.

Poderase repetir un máximo de dous cursos e permanecer, en réxime ordinario, ata os dezaoito anos de idade cumprida no ano en que finalice o curso.

Un alumno e os seus pais poden decidir, desde o momento en que aquel cumpre 16 anos de idade, dar por finalizada a súa escolarización obrigatoria nesta etapa, en cuxo caso se lle estenderá o correspondente Certificado de Escolaridade en que consten os anos e materias cursadas.

Ler máis:    Ministerio de Educación

Guía do Sistema Educativo Galego (10 idiomas)