COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Guía de estudos do IES de Mugardos

 

 

ESO

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) é unha etapa educativa obrigatoria e gratuíta que completa a educación básica. Consta de catro cursos académicos que se realizarán ordinariamente entre os 12 e os 16 anos de idade. Poderase repetir un máximo de dous cursos e permacecer, no réxime ordinario, ata os 18 anos de idade cumpridos no ano en que finalice o curso.

Un alumno/a e os seus pais poden decidir, desde o momento en que cumpre 16 anos, dar por finalizada a súa escolarización obrigatoria nesta etapa, en cuxo caso se lle estenderá o correspondente Certificado de Escolaridade en que consten os anos e materias cursadas.

No IES MUGARDOS veñen aplicándose os seguintes criterios de promoción e titulación:

MÁIS INFORMACIÓN:
 

  1º ESO

  2º ESO

  3º ESO

  4º ESO

 

BAC

 

 O bacharelato forma parte da educación secundaria postobrigatoria e, polo tanto, ten carácter voluntario. Consta de dous cursos académicos que se realizan ordinariamente entre os 16 e 18 anos de idade. Pódese permanecer cursando o bacharelato ata catro cursos académicos.
  No IES de Mugardos impártense dúas modalidades:

  •  Ciencia e tecnoloxía.
  •  Humanidades e ciencias sociais.

Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) -
Probas de Acceso

1º. BAC

2º.BAC

 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial

Nova normativa do PCPI

Empresas colaboradoras

ESA

 No IES de Mugardos impártese a segunda etapa da Educación Secundaria para persoas Adultas conducente á obtención do título de graduado. Organízase en dous niveis e neles cúrsanse tres ámbitos de coñecementos.

 

 
Programa
CUALE

   O programa para a formación complementaria da aprendizaxe de linguas estranxeiras abrangue entre outros os cursos dirixidos ao alumnado de 3º e 4º da ESO coa fin de preparalo para as probas de certificación dos niveis correspondentes á Escola Oficial de Idiomas, A1 e A2 respectivamente.
   No IES de Mugardos os cursos son de lingua inglesa.
   O programa desenvólvese fóra do horario lectivo, normalmente as tardes dos mércores, ao longo do curso escolar.