COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Currículo 4º ESO

4º ESO 

No impreso da matrícula deben facerse constar as seguintes opcións: 

***Cultura Clásica e Taller de Inciciativas Empresariais, só cando xa se cursou en 3º ESO  

MATERIAS Horas
semanais
 • Matemáticas A
 • Matemáticas B 
 3
Lingua Galega e Lit.  3
Lingua Castelá e Lit.  3
Inglés  3
Ciencias Sociais  3
Educación Física  2
OPTATIVAS
 • Tecnoloxías
 • Latín 
 3
 • Física e Química
 • Música
 3
 • Bioloxía
 • Educación Plástica 
2
 • 2ª Lingua - Francés
 • Informática
 • Cultura Clásica 
 • Taller de Inic. Emprendedoras 
2
Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
2
Titoría 1