ADMISIÓN DE ALUMNADO

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/20206, do 3 de maio, de educación (DOG 11/02/2022).

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

1º ESO 30 prazas
2º ESO 0 prazas
3º ESO 7 prazas
4º ESO 24 prazas
1º BACH Ciencias e Tecnoloxía 11 prazas 
1º BACH Humanidades e Ciencias Sociais 9 prazas
2º BACH Ciencias e Tecnoloxía 4 prazas
2º BACH Humanidades e Ciencias Sociais 14 prazas

PRAZOS

Prazo de presentación de solicitudes de admisión:

• Preferiblemente, por vía electrónica mediante o formulario que se atopa na aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) que hai que entregar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

 

• Opcionalmente, de forma presencial na secretaría do centro de luns a venres en horario de 9 a 14 horas

1 ao 20 de marzo de 2023

 

Listaxe provisional de admitidos

25 de abril de 2023

Prazo de reclamación

5 días hábiles contados a partir do día 26 de abril:

26-28 de abril

2-3 de maio

Listaxe definitiva de admitidos 15 de maio de 2023
Prazo para formalizar a matrícula na ESO e no Bacharelato do 23 de xuño ao 7 de xullo

 CENTROS ADSCRITOS: 

- CEIP da Igrexa-Candeán

- CEIP de Chans-Bembrive

- CEIP Plurilingüe Santamariña

- CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral


 

 PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 1. As solicitudes (ED550A e ED550B) presentaranse preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado ), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal . Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro docente solicitado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

 2. Os formularios normalizados de solicitude e de comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora tamén estarán accesibles:

 a) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal 

b) No portal educativo no enderezo http://www.edu.xunta.gal 

c) Nas dependencias dos centros docentes.

 3.O  alumnado poderá pedir ata seis (6) centros por orde de preferencia e alegará os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren.

Logo de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.

 4. Cando o alumnado teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición, pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e indicará o centro de adscrición que solicita.

 5. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a, ten carácter vinculante e a súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.

 A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior, así como a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada antes do día 28 de febreiro (este incluído), poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos na lexislación aplicable. 


 APLICACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO

Na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) poderá consultarse:

 a) O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula. 

b) A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións

c) A relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.

d) O estado de tramitación da súa solicitude utilizando o número de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

e) A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365

 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ENTREGAR  

• Solicitude procedemento ED550 B (Anexo II) debidamente cumprimentado e asinado na páxina 5 pola persona solicitante.

Anexo II-bis asinado na páxina 6 por todos os membros computables da unidade familiar e na páxina 7 pola outra persoa proxenitora

Copia do DNI do alumno e demáis membros da unidade familiar

Copia do libro de familia de todos os membros da unidade familiar

• No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde se determine a situación do alumno/a

• En Bacharelato, certificación académica coa nota media do último curso finalizado

• Documentación xustificativa dos criterios de admisión que se dexesen ter en conta no baremo (ver Anexo II páxina 4)

 

ÁREAS DE INFLUENCIA

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Transporte escolar: gratuito para o alumnado da ESO, regulado pola Instrución Conxunta 1/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, sobre a xestión do Servizo de Transporte de escolares no curso 2022/23.

De quedar prazas vacantes poderán ser solicitadas polo alumnado de bacharelato asignándoselle segundo os criterios recollidos na lexislación indicada, logo de iniciado o curso e unha vez asignado todo o alumnado da ESO.