ADMISIÓN DE ALUMNADO

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

1º ESO 21 prazas
2º ESO 8 prazas
3º ESO Sen prazas
4º ESO 14 prazas
1º BACH ciencias 6 prazas 
1º BACH humanidades 5 prazas
2º BACH ciencias 13 prazas
2º BACH humanidades 9 prazas

PRAZOS

Prazo de presentación de solicitudes de admisión:

• Preferiblemente, por vía electrónica mediante o formulario que se atopa na aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) que hai que entregar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

 

• Opcionalmente, de forma presencial na secretaría do centro de luns a venres en horario de 9 a 14 horas

1 ao 20 de marzo de 2023

 

Listaxe provisional de admitidos

25 de abril de 2023

Prazo de reclamación

5 días hábiles contados a partir do día 26 de abril:

26-28 de abril

2-3 de maio

Listaxe definitiva de admitidos 15 de maio de 2023
Prazo para formalizar a matrícula na ESO e no Bacharelato do 23 de xuño ao 7 de xullo

 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ENTREGAR  

Anexo II asinado na páxina 5 pola persoa solicitante

Anexo II-bis asinado na páxina 6 por todos os membros computables da unidade familiar e na páxina 7 pola outra persoa proxenitora

Copia do DNI do alumno e demáis membros da unidade familiar

Copia do libro de familia de todos os membros da unidade familiar

• No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde se determine a situación do alumno/a

• En Bacharelato, certificación académica coa nota media do último curso finalizado

• Outra documentación xustificativa dos criterios de admisión que a persoa solicitante alega para o baremo (ver Anexo II páxina 4)