Admisión de alumnado: VACANTES

Tagged:  

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2023/24

NORMATIVA

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C)

PRAZAS VACANTES

1º ESO 21 prazas
2º ESO 8 prazas
3º ESO Sen prazas
4º ESO 14 prazas
1º BACH ciencias 6 prazas 
1º BACH humanidades 5 prazas
2º BACH ciencias 13 prazas
2º BACH humanidades 9 prazas

PRAZOS

Presentación de solicitudes de admisión 1 ao 20 de marzo de 2023

• Preferiblemente, por vía electrónica a través da aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado)

a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

• Opcionalmente, de forma presencial na secretaría do centro de luns a venres en horario de 9 a 14 horas

 
Listaxe provisional de admitidos 25 de abril de 2023 (prazo de reclamacións 5 días hábiles a partir do día seguinte)
Listaxe definitiva de admitidos 15 de maio de 2023

DOCUMENTACIÓN

• Anexo II asinado na páxina 5 pola persoa solicitante

• Anexo II-bis asinado na páxina 6 por todos os membros computables da unidade familiar e na páxina 7 pola outra persoa proxenitora

• Copia do DNI do alumno e demáis membros da unidade familiar

• Copia do libro de familia de todos os membros da unidade familiar

• No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde se determine a situación do alumno/a

• En Bacharelato, certificación académica coa nota media do último curso finalizado

• Outra documentación xustificativa dos criterios de admisión que a persoa solicitante alega para o baremo (ver Anexo II páxina 4)