Normas funcionamento

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DO CENTRO

ADDENDA ás NOF (aprobada polo Consello Escolar do Centro o dia 26 de xaneiro de 2021):

 

 ESTUDOS DE CICLO (REXIME MODULAR) E ENSINANZA DE PERSOAS ADULTAS: Mentres durar o período de pandemia, o profesorado de últimas horas permitirá a saída do alumnado con problemas de transporte antes de finalizar o período lectivo sen computar dita saída anticipada como falta de asistencia á clase.