Skip to Content


Está dispoñible no taboleiro de Secretaría do centro ou descargando aquí a listaxe de libros de texto para o curso 2023/2024.Entrega de notas de todos os curso da ESO: 26 de xuño ás 10:00 horas na súa respectiva aula co/a titor/a. Xunto coas notas recibirá o impreso necesario para documentación necesaria.  Ademais, as cualificación publicaranse en Abalar o 26 de xuño ás 17 horas. O prazo de reclamacións abranguerá os días 27 e 28 de xuño de 10:00 a 14:00h. O profesorado estará dispoñible para as posibles aclaracións sobre as cualificacións.

Xunto co boletín de cualificacións, farase entrega dos consellos orientadores ao alumnado de 2º e 4º de ESO, así como a aqueles alumnos/as propostos para a Formación Profesional Básica. Entregarase igualmente certificación de estudos ao alumnado de 4º de ESO. • Listaxe provisional das solicitudes admitidas e excluídas:  10/07/2023

 • Reclamacións á listaxe provisional: 11/07/2023 e 12/07/2023

 • Listaxe definitiva cos libros asignados a cada alumna/o: 13/07/2023

 • Entrega dos vales para adquirir o material escolar e libros: Do 13/07/2023 ao17/07/2023 (horario de 10:00 a 13:00 horas). Quen non recolla os vales estes días poderá facelo en setembro.

As listaxes do fondo de libros poderanse consultar na aplicación fondolibros, identificándose previamente coa Chave 365 ou co certificado dixital, tamén se poden consultar no taboleiro de anuncios no interior do Centro.

 

Os libros de préstamo asignados ao alumnado serán entregados ao comezo do curso. Àbrese o  prazo de presentación de solicitudes para a admisión do alumnado no curso 2023/2024 só para alumnos de nova incorporación ao centro, que será do 01.03.2023 ata o 20.03.2023 (ambos incluídos).

Estas solicitudes de admisión poderanse presentar a través da aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/) ou de forma presencial na secretaría do centro docente. Xunto coa solicitude debidamente cuberta e asinada deberase presentar a fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

Para calquera dúbida sobre a admisión de alumnado poden consultar na secretaría do centro chamando ao 881880709.

 

RELACIÓN PRAZAS VACANTES ALUMNADO CURSO 2023/2024

INFANTIL

4º INF. : 22

5º inf. : 17

6º inf. : 12

     

PRIMARIA

1º P : 11

2º P : 3

3º P : 5

4º P : 4

5º P : 11

6º P : 11

SECUNDARIA

1º ESO : 2

2º ESO : 15

3º ESO : 11

4º ESO : 8

   

O nº de postos escolares por unidade reservados ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo no primeiro curso de cada etapa (4ºinfantil,1º primaria e 1º secundaria obrigatoria) será de 3

 

Publicación das listaxes provisionais e definitivas do alumnado admitido e non admitido:

 • As listaxes provisionais publicaranse o día 25.04.2023.  O prazo de reclamación contra as listaxes provisionais será do 26.04.2023 ata o 03.05.2023. As listaxes definitivas publicaranse o día 15.05.2023. As listaxes provisionais e definitivas poderanse consultar a través da aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/) empregando a Chave365 ou o certificado dixital e tamén no taboleiro de anuncios do Centro.

 Prazos para formalizar a matrícula:

 •  En infantil e primaria: Do 20.06.2023 ata o 30.06.2023 
 •  En ESO: Do 23.06.2023 ata o 07.07.2023 

Normativa aplicable:

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022 e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.O prazo de presentación de solicitudes de reserva de praza para o alumnado que cambia de etapa educativa e desexa continuar estudos no centro de adscrición o curso 2023-2024 será desde o 16 de xaneiro ata o 6 de febreiro.
 
Poderán solicitar a reserva de praza para este centro o alumnado do EEI de Traba e do CEIP de Torrexallóns para o vindeiro ano académico 2023/2024.
 
Asimesmo, o alumnado de 4º de ESO deste centro que vaia cursar 1º de bacharelato no IES Eduardo Pondal de Ponteceso no vindeiro ano académico 2023/2024, poderá solicitar a reserva de praza neste centro.

 

A devandita solicitude de reserva, que se achega no ficheiro adxunto, poderase presentar no centro no que o alumno está matriculado neste curso ou por internet na aplicación de admisionalumnado.

 

Ficheiros adxuntos:

 

 Acordo de CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS ao Consello Escolar e SORTEO DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL (enlace PDF)A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ampliou en 25 € a axuda para adquirir material escolar para este curso 2022/2023. Esta ampliación regúlase na Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar (DOG núm. 196 do 14.10.2022).

As familias que foron beneficiarias do cheque de material de 50 € para este curso 2022/2023 poden recoller na secretaría do centro o cheque de 25 € a partir das 10:30 horas do vindeiro 17/10/2022. As familias non teñen que realizar máis trámites que recoller o cheque e entregalo na librería da súa elección ao mercar material.

Utilizarase preferentemente na librería antes do 01/12/2022.

O centro nunca expedirá un novo vale, en caso de que a persoa beneficiaria ou a libraría o extravíen. • Listaxe provisional das solicitudes admitidas e excluídas:  11/07/2022
 • Reclamacións á listaxe provisional: 12/07/2022 e 13/07/2022

 • Listaxe definitiva cos libros asignados a cada alumna/o: 14/07/2022

 • Entrega dos vales para adquirir o material escolar e libros: Do 14/07/2022 ao19/07/2022 (horario de 10:00 a 13:00 horas). Quen non recolla os vales estes días poderá facelo a partir do 01/09/2022.

 
As listaxes do fondo de libros poderanse consultar na aplicación fondolibros, identificándose previamente coa Chave 365 ou co certificado dixital. Así mesmo, as listaxes estarán dispoñibles no taboleiro situado no interior do centro.
 
Os libros de préstamo asignados ao alumnado entregaránse despois do comezo das clases en setembro 2022. • Listaxe provisional das solicitudes admitidas e excluídas:  11/07/2022

 • Reclamacións á listaxe provisional: 12/07/2022 e 13/07/2022

 • Listaxe definitiva cos libros asignados a cada alumna/o: 14/07/2022

 • Entrega dos vales para adquirir o material escolar e libros: Do 14/07/2022 ao19/07/2022 (horario de 10:00 a 13:00 horas). Quen non recolla os vales estes días poderá facelo a partir do 01/09/2022.

 
As listaxes do fondo de libros poderanse consultar na aplicación fondolibros, identificándose previamente coa Chave 365 ou co certificado dixital. Así mesmo, as listaxes estarán dispoñibles no taboleiro situado no interior do centro.
 
Os libros de préstamo asignados ao alumnado entregaránse despois do comezo das clases en setembro 2022.

IMPORTANTE: DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2021/2022.

- En Educación Primaria deberán devolver os libros como data límite o derradeiro día clase.

- Na ESO devolveránse os libros o luns 27 de xuño, día no que se entregarán en papel as notas.

- Os libros devoltos deberán estar en bo estado, validos para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso seguinte, sen nomes, sen escribir neles nin subliñados ou rotos.De non facelo así, ademais de quedar excluídos de posteriores axudas ou do uso do fondo solidario, a Consellería podería iniciar un expediente de reintegro da axuda concedida.Prazo presentación solicitudes: 19/05/2022 - 22/06/2022

Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirrir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 22/23 (código de procedemento ED330B).

Lembrade que se pode tramitar a petición do fondo solidario tanto presencialmente na secretaría do centro como telemáticamente.

 

IMPORTANTE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Anexo I (Solicitude) Modelo ED330B.
 • Anexo II (Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia DNI en vigor de todos os membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno o os demais membros computables da unidade familiar.
 • En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • 1º Certificado ou volante de convivencia.
  • 2º Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se poida xustificar co libro de familia, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.
 • Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, cando o agresor forme parte da unidade familiar.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 Pódese consultar a listaxe provisional do alumnado admitido neste centro para o curso 2022/2023 na aplicación admisionalumnado, identificándose previamente co certificado dixital ou a Chave 365. Ademais, esta listaxe está dispoñible no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio de secundaria (en fronte da Secretaría).

Poderanse formular reclamacións ata o 29 de abril.Está publicada a listaxe DEFINITIVA do fondo libros de PRIMARIA. Poden consultala no taboleiro de anuncios do centro en horario de 10:00 a 13:00 horas ou na aplicación "Fondo libros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/)  coa CHAVE 365 ou certificado dixital. 

Así mesmo, como xa publicamos con anterioridade, poden pasar a recoller os vales para a axuda de libros e material escolar do 13/07/2021 ao 15/07/2021 en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

 

  Click no enlace para ver as datas no documento anexoEntregar preferentemente do 1 ao 15 de xullo na Administración do centro. Pinchar no título.No arquivo adxunto atópanse os libros de texto para o curso 2021-2022.Prazos de matrícula para o vindeiro curso 2021-2022:

 

Infantil e Primaria: Do 20 ao 30 de xuño.

Secundaria: do 25 de xuño ao 10 de xullo.

Prazo extraordinario (todas as etapas): do 1 ao 10 de setembro.

Distribuir contido


by Dr. Radut