Skip to Content

Listaxes definitivas de admisión do alumnado 2021/2022

Dende hoxe 12 de maio é posible consultar as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso escolar. Para poder acceder á consulta de dita información poden facelo: 

 • Presencialmente: No taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
 • Telemáticamente: A través da aplicación "admisionalumnado" empregando a Chave365 ou certificado dixital. Premiando neste enlace:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

O horario no que poden acceder ao taboleiro do centro para ver esta información é: 

 • De luns a venres en horario de 9:15 a 9:50

O prazo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño, ambos inclusive. Informaremos a través da páxina web do horario de atención da secretaría do centro para a realización de dito tramite.

 

A directora, Paula Díaz Gato. 

 

Listaxes provisionais da admisión do alumnado 2021/2022

 

Dende hoxe 22 de abril é posible consultar as listaxes de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso escolar. Para poder acceder á consulta de dita información poden facelo: 

 • Presencialmente: No taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.
 • Telemáticamente: A través da aplicación "admisionalumnado" empregando a Chave365 ou certificado dixital. Premiando neste enlace:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

O horario no que poden acceder ao taboleiro do centro para ver esta información é: 

 • De luns a venres en horario de 9:15 a 9:50

Seguindo a lexislación vixente, o prazo de reclamacións, debidamente xustificadas, será ata o 29 de abril. Poden solicitar cita previa a través do correo electrónico: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal 

A publicación definitiva das listaxes de admitidos e non admitidos será antes do 15 de maio. 

 

A directora, Paula Díaz Gato. 

 

NOVAS SOBRE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 

Nos cursos de 4º de E.I., 5º E.I. e 1º E.P. habendo máis solicitudes que prazas é preciso baramar. Por este motivo, informamos de que seguindo a lexislación vixente que regula o procedemento de admisión, a documentación e os prazos para poder presentala, son os seguintes:

DOCUMENTACIÓN PARA O PROCESO DE BAREMO 

 

A efectos de comprobación, é necesario presentar o orixinal de todos os documentos fotocopiados. Soamente é preciso que a presenten as familias que non o fixeron xa no momento da presentación da solicitude de matricula. 

PRAZO

O prazo de presentación é de 10 días hábiles dende os 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar solicites de admisión. Polo que poden presentalas dende o día 25 ata o 9 de abril, ambos inclusive. 

Dende o centro nos poñeremos en contacto coas familias das que precisamos presenten documentación para a baremación. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

NORMATIVA REGULADORA PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Prazo de presentación de solicitudes: 1-22 DE MARZO (ambos inclusive)
 • Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados, no caso de haber mais solicitudes que prazas ofertadas será de 10 días hábiles dende os 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar solicites de admisión.  Tamén teñen a opción de achegala á solicitude de admisión. 
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ANTES DO 25 DE ABRIL. Poderán ser obxecto de reclamación nun prazo de 5 días hábiles. 
 • Publicación definitiva das listaxes de admitidos e non admitidos: ANTES DO 15 DE MAIO. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.
 • O alumnado admitido no centro poderá formalización a súa inscrición do 20 A0 30 DE XUÑO.

 

A directora, Paula Díaz Gato. 

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER: ENTREVISTA Á FAREIRA DO CABO VILÁN, CRISTINA FERNÁNDEZ

 

Este ano quixemos dedicar o 8 de marzo a unha muller que durante 44 anos viviu e traballou no Faro do Cabo Vilán, Cristina Fernández. Non deixedes de ver esta entrevista virtual realizada polo alumnado do centro na que nos somerxemos por uns minutos na fantástica vida dunha fareira; unha das tres primeiras da nosa Comunidade Autónoma.

 

 

 

Non podíamos esquecer neste día, as mulleres máis importantes da nosa vida: nais, avoas, tías, madriñas... , para as que tamén preparamos unha actividade moi especial, a cal poderedes ver a finais desta semana no blog da biblioteca.

 

Esperamos que vos guste!

 

 

 

PROCEDEMENTO ADMISIÓN

 

NORMATIVA REGULADORA PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Prazo de presentación de solicitudes: 1-22 DE MARZO (ambos inclusive)
 • Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados, no caso de haber mais solicitudes que prazas ofertadas será de 10 días hábiles dende os 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar solicites de admisión.  Tamén teñen a opción de achegala á solicitude de admisión. 
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: ANTES DO 25 DE ABRIL. Poderán ser obxecto de reclamación nun prazo de 5 días hábiles. 
 • Publicación definitiva das listaxes de admitidos e non admitidos: ANTES DO 15 DE MAIO. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.
 • O alumnado admitido no centro poderá formalización a súa inscrición do 20 A0 30 DE XUÑO.

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 

1. Cubrir a solicitude a través do enlace á aplicación “admisión do alumnado” e presentala asinada no centro. 

2. Cubrir a solicitude a través do enlace á aplicación “admisión do alumnado” e asinala na Sede Electrónica, coa Chave 365 ou certificado dixital. 

      3. Cubrir a solicitude que achegamos para a súa descarga e entrega asinada na secretaría do centro. 

 

SOLICITUDES

 

Tamén poden recoller unha copia do formulario na secretaría do centro.

  

HORARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NA SECRETARÍA DO CENTRO 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:10 - 9:50

9:50 – 10:30

10:30 - 11:15

9:50 – 10:30

10:35 - 11:10

12:20 - 13:10

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Agradecemos que para respectar ao máximo o Protocolo de adaptación ao Covid-19 do noso centro, evitando aglomeracións ou esperas na entrega de solicitudes, soliciten cita previa a través do correo electrónico: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal

 

DOCUMENTACIÓN

 •  Impreso de solicitude de admisión ED550B
 •  Copia e orixinal do libro de familia ou DNI do alumno/a que acredite a súa idade. 
 •  En caso de separación ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial. 
 • En caso de familia numerosa, o título que o acredite. 
 • En caso de solicitar unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias da petición. 
 • Certificado de empadroamento no que figure que levan máis dun ano empadroados/as, no caso de que opten aos puntos do padrón)
 • Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matricula do centro de procedencia.  

A efectos de comprobación, é necesario presentar o orixinal de todos os documentos fotocopiados. 

 

PRAZAS VACANTES

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL

22

3 *

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

1

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

0

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

0

 

*Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

Os criterios de baremación teranse en conta no caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas. Poden ver os criterios de baremación no seguinte enlace:  

Criterios de baremación CEIP de Zalaeta

 

HORARIO DO CENTRO E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • O horario do centro é de 9:00 a 14:00 
 • A ANPA do centro xestiona os servizos de madrugadores (horario de 7:30 a 9:00) de comedor escolar (horario de 14:00 a 16:00) e extraescolares. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 •   A solicitude de admisión será única e vinculante, poderá conter ata un máximo de seis centros por orde de preferencia. A solicitude presentarase no centro indicado en primeiro lugar. 
 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída con carácter exclusivo, a un deles. Neste caso, deberán presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial, correspondente para o seu cotexo no centro educativo. 
 • O alumnado matriculado no noso centro que presente solicitude de admisión en outro, deberá comunícalo tamén no centro de orixe. 
 • Nos seguintes casos darán lugar á perda do dereito de prioridade:

               - A presentación fóra de prazo. 

               - A presentación de máis dunha solicitude en distintos centros. 

               - As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumnado.

               - As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais. 

ÁREA DE INFLUENCIA

 • A área de influencia do noso centro que corresponde a efectos de baremación por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello de A Coruña. 
 • O centro adscrito para os estudos de educación secundaria obrigatoria é o IES Ramón Menéndez Pidal- Zalaeta. 

Mapa de zonas de influencia centros públicos

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 • Este curso a Xornada de portas abertas non se realizou de forma presencial, no vídeo que achegamos no seguinte enlace poden ver como é un día na nosa escola.  

 

Un día na nosa escola

 

       A directora, Paula Díaz Gato. 

 

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS - UN DÍA NA NOSA ESCOLA

Este curso a Xornada de portas abertas non se realizará de forma presencial, pero dalgunha forma queríamos dar a coñecer a todas as familias que estades a piques de escolarizar as vosas fillas e fillos, como é un día na nosa escola. 

Neste vídeo intentamos recoller todas as dúbidas que soen consultar as familias nas Xornadas de portas abertas.

Para mais información, quedamos a vosa disposición a través do correo electrónico do centro: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal, e do número de teléfono do centro: 981-21-17-47

 

 

Día Escolar da non Violencia e da Paz

 

RESERVA DE PRAZA NO IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL-ZALAETA PARA O ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

INFORMACIÓN RELATIVA AO PROCESO DE ADMISIÓN NOS CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO 2021/2022 DO ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

Seguindo a Orde do 18 de decembro de 2020 que modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B) informamos: 

 

 • O proceso de admisión que da comezo no día de hoxe é para a realización de solicitude nos centros adscritos a cada CEIP. No noso caso o centro adscrito é o IES Ramón Menéndez Pidal- Zalaeta. 

 

 • Todas as familias interesadas en realizar o proceso de solicitude de praza no IES Ramón Menéndez Pidal poderán realízalo a partires de hoxe 11 de xaneiro e ata o 8 de febreiro.

 

 • A solicitude poderá presentarse de acordo con algunha das opcións existentes no seguinte enlace: 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • No caso de elixir a opción de entrega no centro de orixe, poden facela na secretaría do noso centro (solicitando cita previa por correo electrónico á dirección do centro: ceip.zalaeta@edu.xunta.gal)

 

 • Se queren unha copia do formulario normalizado poden solicitala chamando ao número de teléfono do centro: 981-21-17-47 e se fará entrega do mesmo á alumna/o. 

 FORMULARIO CASTELÁN

FORMULARIO GALEGO

Poden consultar a páxina da Consellería para máis información. Premen no seguinte enlace:

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

 

Para calquera dúbida ou consulta quedamos á súa disposición vía telefónica ou por correo electrónico. 

A directora, 

Paula Díaz Gato.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut