Saltar navegación.
Inicio

Matrícula

ADMISIÓN CURSO 2021/2022

 

Admisión 2021/2022

 

Rematado o prazo de  presentación de solicitudestodas as solicitudes presentadas en prazo quedan admitidas.

Lembrámoslles que o prazo de formalización de matrícula abrangue do 20 ao 30 de xuño.

Seguiremos publicando as novidades na páxina web e no blog do centro. 

 

 

Información sobre o proceso de admisión

Lexislación

Calendario admisión curso 2020/2021

Anuncio do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión de alumnado

Enlace á plataforma de Admisión Alumnado

 

 INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021/22

 

CENTRO  DE ADSCRICIÓN: I.E.S. “A  Nosa  Señora  dos  Ollos  Grandes” (enlace a web) (PARA CALQUERA DÚBIDA CONTACTAR CO IES)

 

 

 

 

 

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

 

Exclusivo para o alumnado procedente dos centros adscritos, non é para alumnado que se escolariza por primeira vez en 4º de E. Infantil, nin para cambiar de centro, tampouco teñen que reservar os que estando matriculados no CEIP Plurilingüe  Virxe  da  Luz, queiran seguir nel, posto que siguen por norma

 

 

 

1.       Do 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro, ambos incluídos, reserva de praza no centro de orixe (centro no que cursa 6º de E. Primaria). Entrega Anexo I (centros adscritos).

 

 

 

2.       Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.

 

 

 

3.       Publicación de postos escolares vacantes: Antes do 1 de marzo (premer

 

 

 

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS  

 

 

 

 

 

 4.  Solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II (modelo ED550B) no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia: Prazo do 1 ata o 22 de marzo, ambos incluídos, ata as 14:00 horas no centro. Ata sa 24:00 en sede electrónica.

 

 5.   Do 25 de marzo ata o 9 de abril,ambos incluídos, entrega de documentación xustificativa dos méritos alegados, cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta.

 

 6.     Día 23 de abril ás 14:00 horas, publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas no taboleiro interior do centro.

 

 7.     Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 

 8.    Día 14 de maio as 14:00 hora, publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas   no taboleiro interior do centro.

 

 9.    Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no modelo ED550B no 2º lugar e seguintes)

 

 

 

3ª FASE: MATRÍCULA (prazo non aberto)

 

  1. Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño – 30 de xuño.
  2. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.
  3. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021 - 2022.

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

RESERVA DE PRAZA/SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

 

O alumnado de 6º de primaria do C.E.I.P.  Plurilingüe  Virxe  da  Luz que durante o curso 2021-2022 desexe cursar 1º da E.S.O. no I.E.S. Nosa  Señora  dos  Ollos  Grandes, centro ao que estamos adscritos, terán que entregar a solicitude de reserva de praza do día 11 de xaneiro ao 8 de febreiro na secretaría do noso centro (anexo I). Tamén poden presentar a solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia ou a través da aplicación admisionalumnado (https//www.edu.xunta.es/admsionalumnado).

Se deciden optar por un centro distinto ao que lles corresponde por adscrición terán que entregar a solicitude de admisión de praza do día 1 ao 20 de marzo (anexo II). A solicitude de admisión a presentarán a través da aplicación admisionalumnado (https//www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Tamén poderán presentar a solicitude de forma presencial no centro que elixiron como primeira opción ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Anexo I- Reserva de praza no IES Nosa  Señora  dos  Ollos  Grandes (11 de xaneiro ao 8 de febreiro)

Anexo II- Solicitude de admisión en centro distinto (1 ao 20 de marzo)

Aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/)

Enlace á sede electrónica

 

 

 

 

 Aviso para as familias

 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

 

Novos prazos do proceso:

 

 Atenderánse as dúbidas no enderezo electrónico:

 ceip.virxedaluz@edu.xunta.es

ou no teléfono do centro: 982870645 

en horario de 10h a 13h.

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

PARA O CURSO 2020/21

CENTROS ADSCRITOS / DE ADSCRICIÓN

IES NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA 

(exclusivo para o alumnado procedente dos centros adscritos)

 

1.       Solicitude de reserva de praza no centro de adscrición mediante a presentación do Anexo I (modelo ED550A) no centro de orixe: 1-17 de febreiro, ambos os dous incluídos.

 

2.       Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiroResultado do sorteo.

 

3.       Publicación de postos escolares vacantes: última semana de febreiro.

 

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADCRITOS (1-23 DE MARZO)

(para alumnado procedente doutros centros distintos dos adscritos)

(tamén para alumnado procedente dos centros adscritos que non solicitaran a reserva do 1 ao 17 de febreiro)

 

 

4.    Solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II (modelo ED550B) https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21176199 no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia: 1-23 de marzo. A través da sede electrónica da Xunta de Galicia este prazo será só do 1-20 de marzo.

5.    Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas): 26 de marzo ao 14 de abril, ambos os dous incluídos.

6.       Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: día 24 de abril ás 14:00 horas, no taboleiro interior do centro.

7.       Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

8.       Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: Día 14 de maio ás 14:00 horas, no taboleiro interior do centro.

 

9.       Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no modelo ED550B no 2º lugar e seguintes)

 

3ª FASE: MATRÍCULA

10.       Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño – 30 de xuño.

11.       Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

12.       Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

 

1ª FASE: SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (1-17 de febreiro)

·         Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar utilizando o Anexo I (modelo ED550A).

·         Poderán presentar a antedita solicitude dun dos seguintes xeitos:

a)       Entregándoa no centro de orixe do alumnado (centro no que está actualmente escolarizado).

b)      Entregándoa a través da sede electrónica da Xunta de Galicia a través da aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·         A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se a/o alumna/o resultase admitida/o, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·         A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro (salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do 1 de marzo).

·         A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

 

2ª FASE: SOLICITUDES DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS (1-23 de marzo)*

*Ampliado o prazo por non ser lectivo o día 20 de marzo. Só para entregar no centro educativo.

1. Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar praza nun centro distinto ao de adscrición, deberán presentar solicitude de admisión utilizando o Anexo II (modelo ED550B).https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21176199

2.       Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. Deberá presentala no centro no que solicite praza en primeiro lugar de preferenciaA infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro, ou a presentación de solicitude de admisión tendo presentada solicitude de reserva para o centro de adscrición) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3.   Alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudos nel durante o presente ano:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro.

4.    Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

No caso de que desexe presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar previamente e por escrito a este centro educativo a renuncia á súa reserva, antes do 1 de marzo.

5.       As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias e poderase entregar nos seguintes lugares :

a)       Recollendo o formulario Anexo II (modelo ED550B) gratuitamente no centro educativo e entregándoo no centro solicitado en primeiro lugar.

b)      Descargando a solicitude da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e da páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na dirección http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923 e entregándoo no centro solicitado en primeiro lugar.

Entregándoa a través da sede electrónica da Xunta de Galicia a través da aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

NORMATIVA REGULADORA

 

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón (galego):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

 

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

 Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):

                             https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLO CENTRO

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 27 de xuño de 1988)

-       Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte de escolares e obreiros de competencia. exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 9 de xaneiro de 1990). Corrección de erros (DOG 1 de marzo de 1990)

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar.

 

COMEDOR ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG 13 de agosto de 2013)

-       Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 5 de marzo de 2007)

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar.

-       Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar.

NO CENTRO ESTAMOS Á DISPOSICIÓN DE TODOS OS PAIS E NAIS PARA DAR TODA A INFORMACIÓN QUE PRECISEN, SOBRE CALQUERA ASPECTO RELACIONADO COA ESCOLARIZACIÓN DOS SEU FILLOS/AS EN HORARIO DE 9:00 A 10:45 OU NO QUE SE POIDA PACTAR.

 

 

 

 

 

  NOVAS   CURSO 2018/19

        AVISOS IMPORTANTES

 

ADMISIÓN  ALUMNADO  2019-2020

 

        (Para os que están matriculados en 6º de Primaria)

O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro,ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do

día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

 

  • Do 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive) presentación de solicitudes

para a admisión de solicitudes para a admisión de alumnado

para o curso 2019/2020.

 

  Información pública sobre o proceso de admisión

de alumnado para o curso 2019/20

 

Documentación que hai que presentar.

 

Calendario proceso escolarización.

 

Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade

para resolver os empates no procedemento de admisión

do alumnado para o curso 2019/2020

Enlace á plataforma de admisión para cubrir a instancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NOVAS   CURSO 2017/18

ADMISIÓN DE ALUMNADO E RESERVA DE PRAZA

EN CENTROS PÚBLICOS EN GALICIA PARA O CURSO 2018/19

 

Resultado do sorteo anual de letras de prioridade para

resolver os empates no procedemento de admisión

de alumnado para o curso 2018/2019

As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son

as letras "Z" e "T"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "C" e "J".

 

Solicitude de admisión (alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil

-3 anos-/alumnado  Primaria) do 1 ao 20 de marzo. Presentarase no centro

o formulario de solicitude, que se facilitará na secretaría e tamén está disponible

na páxina web da Consellería de Educación (Anexo II).

A solicitude de admisión poderase realizar por internet na aplicación informática

"admisión de alumnado": https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

 

Formalización de matrícula en educación infantil e primaria do 20 ao 30 de xuño.

Cubrirase o formulario Anexo III que se pode descargar da páxina web da

Consellería de Educación ou solicitar na secretaría do centro.

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

E MANUAIS PARA AS FAMILIAS

 

 INFORMACIÓN PÚBLICA ADMISIÓN 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017/18

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

Prazo: Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil admitido.

A partir do día 1 de Xuño disporá aquí do impreso para a formalización

da Matrícula (ANEXO III-1), poderá cubrilo cos datos que se lle piden,

imprimilo e entregalo no centro educativo.

 

LEXISLACIÓN:

Decreto 254/2012 do 13 de decembro que regula a admisión do alumnado.

 

 Orde do 12 de marzo de 2013 que modifica o Decreto anterior.

 

Orde do 25 de Xaneiro de 2017 que modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 

  

 

 

 

NOVAS

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017/18

 

 

Dende o día 1 ao 15 de febreiro, o alumnado que remate a Ed. Primaria e desexe continuar os seus estudos no IES Nosa Señora Ollos Grandes terá que entregar a solicitude de reserva de praza neste centro.

 

A partir do día 1 ao 20 do mes de marzo, poden proceder á solicitude de admisión para o novo alumnado.

 

Na secretaria do centro teñen a solicitude á súa disposición. A novidade deste ano é que poden cubrir a solicitude online.

 

Nota informativa da Consellería de Educación sobre o procedemento de admisión. 

 

ANEXO I   (Para o alumnado que remata Ed. Primaria) 

 

ANEXO II  (Para o novo alumnado de Ed. Infantil e Primaria)

 

 

LEXISLACIÓN:

Decreto 254/2012 do 13 de decembro que regula a admisión do alumnado.

 

 Orde do 12 de marzo de 2013 que modifica o Decreto anterior.

 

Orde do 25 de Xaneiro de 2017 que modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminado  el  plazo  de  admisión  se  abre  plazo  para  FORMALIZACIÓN  DE  MATRÍCULA, entre  los  días  22  y  30  de  junio.(HORARIO  DE  11:00 -  13:00)

Entrega de toda la documentación en SECRETARÍA.

 

 

 

 

 

 

 

En breve comezará o proceso de solicitudes de  admisión para o curso 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.edu.xunta.es/web/node/14293

 

 

 

 

 

 

FORMALIZACION

 

DE

 

MATRÍCULA 2014/15

 

-DEBERÁ MATRICULAR AO SEU FILLO/A ENTRE O 20 E O 30 DE XUÑO

 

           

  -Para o proceso de matrícula será necesario:

 

1-Copia e orixinal da Tarxeta Sanitaria.

 

2-Informe Médico.

 

3-Dúas fotos tamaño carnet co nome do alumno/a por detrás.

 

               

 -Ademáis deberá entregar a seguinte documentación debidamente cuberta:

 

1-Documento de matrícula (AnexoIII-1)

 

2-Documento para cubrir ensinanza relixiosa ou AE.

 

3-Documento sobre Lingua Extranxeira.

 

4-Documentacion sobre autorización da imaxe.

 

5-Documento de Datos persoais do alumno/a.

 

6-Enquisa lingüística.

 

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA OS/AS NENOS/AS DE 3 ANOS

 

Documentación que achegar:

  1. Impreso oficial da solicitude de admisión (pódese recoller en secretaría ou descargar o modelo no arquivo adxunto ao final co nome Formulario de matrícula)).
  2. Fotocopia do libro de familia ou do rexistro civil correspondente.
  3. Informe médico.
  4. Fotocopia da cartilla de vacinacións.
  5. Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou do Seguro Médico.
  6. Dúas fotos tamaño carné.

Prazo de presentación :

Dende o día 1 ata o 31 de Marzo  de 2014

 

 

Distribuir contido