Saltar navegación.
Inicio

Blogues

Membros

Begoña  Cortón Rico  

 

Anabel  Vázquez  Costa  

 

Pilar García Rodríguez 

 

MENÚ DO MES

MENÚ  DE  MARZO

 

MENÚ  DE  FEBREIRO

 

 

 

MENÚ  DE  XANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  DE  NOVEMBRO

 

 

 

MENÚ DE OUTUBRO

 

 

MENÚ  DE  SETEMBRO

MEMBROS

E.INFANTIL 3 - 4 - 5:Begoña  Cortón Rico (bcorton@edu.xunta.es)

Orpidia  Expósito  Castro (virxedaluzinfantil@gmail.com)SUSTITUTA 

 

1º-2º/ EDUCACIÓN  FÍSICA:Jesús  Rivas  Calaza(jesus.rivas@edu.xunta.gal)

 

 

3º-4º/ MÚSICA:Anabel  Vázquez  Costa (anabel.vazquez.costa@gmail.com)

 

 

 

 5º-6º / PLÁSTICA:Isabel  García  Vázquez(laprofesabela@gmail.com)

 

 

INGLÉS/ VALORES:Pilar García Rodríguez (pilargar1968@gmail.com)

 

 

AL:María  Vázquez  Guerra(mariavazquezguerra@edu.xunta.es)

  

RELIXIÓN:Margarita  Couceiro

 

 

ORIENTACIÓN:Verónica  Gómez  Conde(veroconde13@edu.xunta.es)

 

 

 

 

Normativa

Competencias do Claustro

 

Lei orgánica 2/2006 de educación.

Artigo 129. Competencias.

O Claustro de profesorado terá as seguintes competencias:

a) Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos proxectos do centro e da programación xeral anual.

b) Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos proxectos e da programación xeral anual.

c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos alumnos.

d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na formación do profesorado do centro.

e) Elixir os seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na selección do director nos termos establecidos por medio de Lei.

f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

g) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

h) Informar as normas de organización e funcionamento do centro.

i) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por que estas se ateñan á normativa vixente.

j) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.

k) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa ou polas respectivas normas de organización e funcionamento.

Normativa

Competencias do Consello Escolar

 

Lei orgánica 2/2006 de educación. Artigo 127. Modificado pola LOMCE.

O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias:

a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da presente Lei orgánica: Proxecto Educativo, Normas de Organización Funcionamento e Convivencia, Proxecto de Xestión do Orzamento e Programación Xeral Anual.

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados.

d) Participar na selección da dirección do centro, nos termos que a presente Lei Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento da dirección.

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido nesta Lei Orgánica e disposicións que a desenvolvan.

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas pola dirección correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas.

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o artigo 84.3 da presente Lei Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 122.3

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a pedimento da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

l) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

 

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Artigo 5. O consello escolar

O  consello escolar  do centro educativo,  ademais dás  funcións que  lle  atribúe ou  artigo 127 dá  Lei orgánica 2/2006 e o  artigo 57 dá  Lei orgánica 8/1985,  do 3 de  xullo, reguladora  do  dereito a educación, terá  as  seguintes:

a) Elixir  as  persoas representantes dá comisión de convivencia, de  acordo  co establecido non artigo 6.2  deste decreto.

b) Establecer directrices para a elaboración  do plan de convivencia e dás normas de convivencia do centro.

c) Realizar anualmente ou  seguimento e a  avaliación  do plan de convivencia e dás normas de convivencia do centro.

d) Propor  actuacións en relación  coa convivencia para todos vos sectores dá  comunidade educativa, especialmente  as relacionadas  coa resolución pacífica de  conflitos.

TITORÍA DE 1º / 2º (Actividades durante o peche)

TITORÍA DE 1º / 2º (Actividades durante o peche)

 

 

 

Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

 

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

http://educacionprimariaparatodosvosotros.blogspot.com/

RELIGIÓN

 

 Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

Tarefas  recomendadas

LINGUA INGLESA EN EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA. (Actividades durante o peche).

 

 

Fai  click  na  imaxe  dos  Bolechas  ou 

no  DEPARTAMENTO  DE  LINGUA  INGLESA( marxe dereita)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

 

 

 Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

 

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

https://departamentoceip.blogspot.com/

COMUNICACIÓN CO PROFESORADO

COMUNICACIÓN  CO  PROFESORADO

Adxuntamos a relación de canles de comunicación aportado polo profesorado do centro a efectos de información o alumnado en relación coas tarefas e a actividades a desenvolver durante o período de suspensión da actividade lectiva.

EDUCACIÓN INFANTIL (Actividades durante o peche para 3, 4, e 5 anos)

 

 

 

 

Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

 

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

 

   

 

 

                                                                        

 

                                 https://aclasedebego.blogspot.com/

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 RECOMENDACIÓNS  PARA  TOD@S (fai click nas letras)

 

A         B            C           D           E            F

 

 

 

 

 

(fai  click  nas  letras)

 

 

A

 

 

 

 

 

(fai  click  nas  letras)

 

 

 A     B(soamente repasar as vogais)

 

 

 

 

 

 

(fai  click  nas  letras)

 

 

A         B

 

 

 

TITORÍA DE 3º / 4º. MÚSICA (Actividades durante o peche)

 

 

Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

 

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

 

https://orincondeanabel.blogspot.com/

 

AUDICIÓN E LINGUAXE (Actividades durante o peche)

 

 

 

 

 

 Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

 

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

 

Tarefas recomendadas Audición e Linguaxe

-Neste documento atopareces unha serie de xogos para seguir estimulando a linguaxe cos máis pequenos

-Xogos propostos : accede neste documento, podes descargar tamén as seguintes imaxes para xogar: xogo chinoxogo sapoxogo zorroxogo foca.

 

Tarefas recomendadas Audición e Linguaxe

Actividades e xogo de vocabulario para seguir a estimulación da linguaxe oral do máis peques.

 

Tarefas  recomendadas  Audición  e  Linguaxe

 (fai click sobre TAREFAS)

 

TAREFAS  NOVAS  DE  AUDICIÓN  E LINGUAXE

 

TAREFAS

  Semana  do  4  de  maio:  A(fai click na letra para ver o video)    B(fai click  na  letra  para ver o debuxo)

 Semana  do  11  ao  15  de  maio

 

 Semana do 18  ao  22  de  maio

 

Semana  do  25  ao  29  de  maio

TITORÍA DE 5º / 6º. EDUCACIÓN FÍSICA E PSICOMOTRICIDADE. (Actividades durante o peche)

 

 

Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

 

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

http://vanessacansinoef.blogspot.com/

LINGUA INGLESA EN EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA. (Actividades durante o peche).

 

 Ola a todos:

Esta semana non haberá máis tarefas, porque xa  repasamos  todos os temas do curso.

Dedicareina para facer as medias, os informes individualizados e a finais de semana recibiredes as  notas.

Foi un pracer compartir telemáticamente con  todos o tercer trimestre.

Aínda que o traballo non nos  faltou, nin a vos, nin a mín...  en conxunto podo dicir que  estivéchedes á altura das circunstancias.

Espero veros pronto e igual de animosos que sempre...ou máis aínda, despois deste forzoso confinamento, no que supoño pensaríades  en moitas cousas…

Un abrazo e  feliz desescalada.

Pilar García.

 

 Estimadas familias:

Saúdos e desexarvos que estes días de encerro non estean a ser demasiado duros. Sabemos que tedes fillos na casa durante moito tempo e polo tanto cremos que é preciso enviarvos unha serie de actividades e rutinas que volo faciliten e ao mesmo tempo non perder o costume de facer algunha tarefa todos os días. Estas tarefas son voluntarias xa que sabemos que non todas as familias teñen a mesma dispoñibilidade.

Tede presente que isto é novo para nós e cando traballamos desde casa todo é máis complicado.

 

NOVAS  TAREFAS 

Facendo  click  no  teu  curso, poderás  ver  unha  serie  de  actividades.

Cada  semana  irei  indicando  cales  tes  que  facer  e  cando as  remates,  as  enviarás, como xa falamos, ao  meu  e-mail  ou  por  wasap. Se  facedes  foto, que se  lle  vexa  o  número  da  páxina.

ÁNIMO   que  xa  queda  menos...estamos  chegando  a  META!

 

                  

 

 

               

             

 

 

            

 

 

 

 

 

             

 

 

 

              

 

 

 

 

    

 

 TAREFAS 

Queridas familias, espero que todos os encontréis bien y que estéis pasando este confinamiento de la mejor manera posible. 

La editorial Mcmillan pone a disposición del alumnado el método Tiger, que es el método que usamos en nuestras clases. Para acceder a los contenidos solo debes pinchar la imagen de tu curso y poner el USER (usuario) y el PASSWORD (contraseña) que aparece debajo de la imagen. Son actividades interactivas muy dinámicas que os van a encantar.

MUY IMPORTANTE: No modifiqueis las contraseñas por favor

Disfrutad de este tiempo y esperemos vernos pronto. 

 

 

     

 

2º CURSO  

USER: macmillantigerteam2  

PASSWORD: macmillantigerteam2 

    

 

4º CURSO

USER: macmillantigerteam4

PASSWORD: macmillantigerteam4

 

  

6º CURSO

USER: macmillantigertracks6

PASSWORD:macmillantigertracks6  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5w2mPdaNVcps://www

 

 

 

Educación  Infantil

EXERCICIOS  PARA  OS  MÁIS  PEQUENOS  DA  CASA

https://eduteach.es/preschool/activities-exercises.html

 

 

 

 Educación  Primaria

 Exercicios  de  vocabulario  e  expresións  que se  viron  na  aula (abriráse una páxina de benvida, clicade na flecha e logo en NAME poñede o voso NOME  e  en  SURNAME  o  primeiro APELIDO , de novo noutra flechiña e listo). Ao  lado de cada  libriño  aparecen os datos de usuario e a contraseña que necesitaredes  antes  de iniciar  a  sesión.

 Bugs-2     Username= macmillancds; Password= macmillan                                               

http://cds.macmillan.es/bugs/level_2/bugs_cd2.htm

 

 NOVAS  TAREFAS

 

Bugs-4     Username= macmillancds; Password= macmillan

http://cds.macmillan.es/bugs/level_4/bugs_cd4.htm

 

 NOVAS  TAREFAS

 

 

 

 

Bugs-6    Username= macmillancds; Password= macmillan

http://cds.macmillan.es/bugs/level_6/bugs_cd6.htm

 

 

NOVAS   TAREFAS

 

  

 

 

 

WE SHALL OVERCOME! (Venceremos)

 

 

 

Para facer máis levadeiro este período de reclusión nos nosos fogares propóñovos aproveitar tódolos recursos que nos brindan as novas tecnoloxías.

 

Na rede hai multitude de páxinas web nas que podedes atopar múltiples actividades, vídeos, xogos graduados para diferentes cursos e ritmos de aprendizaxe.

 

Entre elas temos:

 

 - Inglés - ejercicios

 

Nestas páxinas podedes xogar ou facer actividades para unha revisión do último vocabulario e estruturas lingüísticas traballadas antes da suspensión das clases ou de calquera outro contido que vos apeteza.

 Aproveitade calquera oportunidade de estar en contacto coa lingua inglesa:

 

Na propia programación da televisión algún canal emite clases en inglés de distintos niveis e hoxe en día tamén é posible cambiar o idioma do audio na emisión de moitas series ou programas infantís.

 

Interésame máis que vos centredes nos aspectos de comprensión oral (listening) ca no feito de ter agora que poñervos a facer fichas ou actividade escritas.

 

 E para rematar déixovos coa canción country “Ghost Town”de Sam Outlaw que reflexa en certa medida; aínda que por outro motivo o aspecto actual tan fantasmagórico das nosas cidades.

 

Pero pronto faremos que recobren vida, That´s for sure ( Tr. seguro que sí)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yujpQuYIHUE

 

SAM OUTLAW: GHOST TOWNN (LYRICS)

 

Wish that you could see this city,
Just how it used to be,
Burning with the fire of industry

 

Wish that you could feel the life,
We once felt on these streets,
But you can’t, no you can’t

 

Cause I’m on my way,
Through some kind of ghost town,
I’m on my way back home

 

I’m on my way,
Wish that I could slow down,
I’m on my way back home

 

Nothing but one dead highway,
No blood in these veins,
You hardly see a car, truck, or train

 

There’s no one left to say what happened,
But I want some one to blame
But I can’t, no I can’t

 

Cause I’m on my way,
Through some kind of ghost town,
I’m on my way back home

 

I’m on my way,
Wish that I could slow down,
I’m on my way back home

 

Looking for some answers in the rubble, rocks, and sand,
The diggings got me nothing,
But some worn dirt on my hands,

 

I didn’t see it coming,
Never thought we’d see her fall,
But maybe she was crumbling all along.

 

Wish that you could see my family,
Just how it used to be,
Burnin’ with a love so bright and free

 

I wish that I could hold my momma,
Just once more before she leaves,
But I can’t, no I can’t
No I can’t, no I can’t, no I can’t

 

Cause I’m on my way,
Through some kind of ghost town,
I’m on my way back home

 

I’m on my way,
Wish that I could slow down,
I’m on my way back home

 

Yeah I’m on my way,
Through some kind of ghost town,
I’m on my way back home

 

I’m on my way,
Wish that I could go around,
I’m on my way back home,
I’m on my way back home,
I’m on my way back home.

 

 

 

STAY AT HOME! (Queda na casa)

 

 

 

 

 

 

 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP), en colaboración coa Radio Televisión Española (RTVE), puxo en marcha esta mañá o programa educativo "Aprendemos en casa" (Clan TV / La 2 de TVE), un programa dirixido aos nenos e nenas de entre 6 e 16 anos que imparte contidos de matemáticas, ciencias sociais, educación artística e/ou educación física, lingua castelá e idiomas e ciencias naturais.

A continuación podedes consultar na seguinte táboa a súa programación:

 

 

 

Xogo para aprender a ler en inglés

 
 

Learn to read é un xogo de Starfall para aprender a ler inglés para Educación Infantil e Primaria

 

 

Xogos divertidos en inglés

 
 

Xoga e aprende inglés con estos xogos:

 
Colorea os animais do zoo
 
 
 
 

Goldilocks and the three bears

 
 

Neste enlace poderemos escoitar e ver o seguinte conto: Goldilocks and the three bears

 

 

 

 

Little Red Riding Hood

 
 

Neste enlace podedes escoitar o seguinte conto: Little Red Riding Hood

 

 

 

 

Distribuir contido