Saltar navegación.
Inicio

AVALIACIÓNS, Consello escolar, Datos do Centro, Dependencias, Horario, Localización, Membros, Membros, Normativa, Normativa, Organigrama, Profesorado

EQUIPO DIRECTIVO

Directora 

PILAR  GARCÍA  RODRÍGUEZ

 

Membros

 

O CONSELLO ESCOLAR

 

 

 

 

   

   Presidenta

 

 

 

 

   Pilar  García  Rodríguez

 

 

 

 

 

 

 

  Repr. do Concello

 

 

 

   Pablo  Rivas  Folgueira

 

 

 

 

 

 

  Repr. do Profesorado

  Anabel  Vázquez  Costa

 

 Isabel  Bárbara  García  Vázquez

 

 

 

 

 

 

   Representante da ANPA

 

 

  Roberto Valcárcel  Cumbraos

 

 

 

 

 

 

   Repr. dos pais/nais

 

 

 

 

Lorena  Platas  Vázquez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBROS

E.INFANTIL 3 - 4 - 5:Begoña  Cortón Rico (bcorton@edu.xunta.es)

Orpidia  Expósito  Castro (virxedaluzinfantil@gmail.com)SUSTITUTA 

 

1º-2º/ EDUCACIÓN  FÍSICA:Jesús  Rivas  Calaza(jesus.rivas@edu.xunta.gal)

 

 

3º-4º/ MÚSICA:Anabel  Vázquez  Costa (anabel.vazquez.costa@gmail.com)

 

 

 

 5º-6º / PLÁSTICA:Isabel  García  Vázquez(laprofesabela@gmail.com)

 

 

INGLÉS/ VALORES:Pilar García Rodríguez (pilargar1968@gmail.com)

 

 

AL:María  Vázquez  Guerra(mariavazquezguerra@edu.xunta.es)

  

RELIXIÓN:Margarita  Couceiro

 

 

ORIENTACIÓN:Verónica  Gómez  Conde(veroconde13@edu.xunta.es)

 

 

 

 

Normativa

Competencias do Claustro

 

Lei orgánica 2/2006 de educación.

Artigo 129. Competencias.

O Claustro de profesorado terá as seguintes competencias:

a) Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos proxectos do centro e da programación xeral anual.

b) Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos proxectos e da programación xeral anual.

c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos alumnos.

d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na formación do profesorado do centro.

e) Elixir os seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na selección do director nos termos establecidos por medio de Lei.

f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

g) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

h) Informar as normas de organización e funcionamento do centro.

i) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por que estas se ateñan á normativa vixente.

j) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.

k) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa ou polas respectivas normas de organización e funcionamento.

Normativa

Competencias do Consello Escolar

 

Lei orgánica 2/2006 de educación. Artigo 127. Modificado pola LOMCE.

O Consello Escolar do centro terá as seguintes competencias:

a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da presente Lei orgánica: Proxecto Educativo, Normas de Organización Funcionamento e Convivencia, Proxecto de Xestión do Orzamento e Programación Xeral Anual.

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados.

d) Participar na selección da dirección do centro, nos termos que a presente Lei Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento da dirección.

e) Informar sobre a admisión de alumnos e alumnas, con suxeición ao establecido nesta Lei Orgánica e disposicións que a desenvolvan.

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas pola dirección correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas.

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o artigo 84.3 da presente Lei Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 122.3

i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a pedimento da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

l) Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

 

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Artigo 5. O consello escolar

O  consello escolar  do centro educativo,  ademais dás  funcións que  lle  atribúe ou  artigo 127 dá  Lei orgánica 2/2006 e o  artigo 57 dá  Lei orgánica 8/1985,  do 3 de  xullo, reguladora  do  dereito a educación, terá  as  seguintes:

a) Elixir  as  persoas representantes dá comisión de convivencia, de  acordo  co establecido non artigo 6.2  deste decreto.

b) Establecer directrices para a elaboración  do plan de convivencia e dás normas de convivencia do centro.

c) Realizar anualmente ou  seguimento e a  avaliación  do plan de convivencia e dás normas de convivencia do centro.

d) Propor  actuacións en relación  coa convivencia para todos vos sectores dá  comunidade educativa, especialmente  as relacionadas  coa resolución pacífica de  conflitos.

DATAS DE AVALIACIÓN

 

 

 

CALENDARIO  DE  AVALIACIÓNS 

(entrega de boletíns)

 

   

 

1º Trimestre

 

 20/12/2021

 

 

2º Trimestre

 

 07/04/2022

 

 

3º Trimestre

 

 22/06/2022

 

 

 

 

 

DATOS DO CENTRO

DATOS XERAIS DO CENTRO

 

 Tipo de centro   Público
 Denominación oficial   Virxe da Luz

Código

do centro 

27010520
Provincia  Lugo 
Enderezo  Rúa do Miño, S/N
Código Postal  27170
Teléfono e fax  982 87 06 45/46/47
   
Correo electrónico  ceip.virxedaluz@edu.xunta.es.
Páxina Web http://centros@edu.xunta.es.
 NÚMERO DE UNIDADES 
  E.INFANTIL  PRIMARIA
Catalogadas 1 2
Funcionando 1 3

HORARIO E CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO

 

 

De  luns  a  venres  de   08:55  a  14:50

 

 

Calendario escolar 2020/2021

 
 

 

 

 

 

 

 

Calendario escolar 2019/2020

 
Ven, 28/06/2019 - 08:55

Calendario escolar (odt)

 

 

 

Calendario escolar 2018/2019

https://www.edu.xunta.gal/portal/calendarioescolar

 

      Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS NON LECTIVOS: 

 

-16/05/2018

-18/05/2018

 

  Horario lectivo do centro
Sesión de mañá 8:55 a 13:00
Sesión de tarde 14:00 a 14:50
  
 Horario de lecer
Recreo da mañá 10:45 a 11:10
 
  
 Horario de comedor
Infantil - Primaria 13:00 a 14:00
      

 

 

 

 

O NOSO CENTRO

O noso Centro foi inaugurado en Novembro do 1963, por aquel entón a súa denominación era "Colegio Nacional Comarcal Mixto de Portomarín"

Daba cabida a alumnos procedentes do Concello de Portomarín e do Páramo.

 

No ano 1994 abriuse un centro no Páramo polo que a partires dese momento ó noso Centro tan só acoden alumnos do Concello de Portomarín e dunha parroquia colindante do Páramo.

 A denominación actual é C.E.I.P. Virxe da Luz .

Ata  fai dous anos contábamos con dous edificios.No edificio antigo atopábanse as aulas de Infantil e  Primaria ademais das de informática, laboratorio, Departamento de Orientación, audiovisuais, inglés,  titorías,  biblioteca, espacios administrativos e comedor.

 

 

 

 

 
 

  No edificio novo estaban: o Ximnasio cuberto, aula de Usos múltiples, aulas de Plástica, Música e Informática.

 

 

 

  Ao disminuir o número de alumnos, todas as aulas se agruparon no edificio antigo e o novo foi cedido ao concello para que sexa utilizado como albergue xa que hai moito pelegrín e os espazos para darlles cabida estaban quedando pequenos.

Tan só queda fora o ximnasio.

 

COMO CHEGAR

               Búscanos !                    

Ver mapa más grande

Distribuir contido