Solicitude de admisión

ADMISIÓN DE ALUMNADO

NORMATIVA APLICABLE AO PROCESO DE ADMISIÓN

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Realizarase do 1 ao 20 de marzo de 2023 entregando no centro o ANEXO II: ADMISIÓN DE ALUMNADO

Este Anexo II pode:

- Recollerse no centro a partir do 1 de Marzo.

- Descargarse dende o enlace anterior para imprimilo e cubrilo a man.

- Descargarse dende o enlace anterior, cubrir os datos no ordenador e posteriormente imprimilo.

 

A solicitude deberá ser entregada no centro conxuntamente con:

 • Fotocopia do DNI do alumno/a ou da folla do libro de familia no que apareza o mesmo.
 • No caso de alumnado xa escolarizado, documento acreditativo no que se indique o curso no que está matriculado o presente ano académico.
 • De ser o caso resolución xudicial de senteza de separación ou divorcio

 

A solicitude  tamén poderá ser entregada no prazo indicado mediante a Sede Electrónica utilizando a aplicación ADMISIÓN ALUMNADO .

 

A presentación de máis dunha solicitude poderá dar lugar á perda dos dereitos de admisión.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS CURSO 2023/2024

4º Educación Infantil (3 anos) - 22 Prazas ordinarias - 3 Prazas NEAE

5º Educación Infantil (4 anos) - 7 Prazas ordinarias

6º Educación Infantil (5 anos) - 10 Prazas ordinarias

1º Educación Primaria - 2 Prazas ordinarias - 2 Prazas NEAE

2º Educación Primaria - 6 Prazas ordinaria

3º Educación Primaria - 14 Prazas ordinaria

4º Educación Primaria - 24 Prazas ordinaria

5º Educación Primaria - 2 Prazas ordinarias

6º Educación Primaria - 8 Prazas ordinarias

 

ADSCRICIÓN

O noso centro ten adscrita a unitaria de Aralde e está adscrito ao IES Armando Cotarelo Valledor.

 

BAREMACIÓN

No caso de haber máis solicitudes que prazas procederase a baremar en función dos criterios establecidos na orde e no decreto que rexen este proceso de admisión do alumnado.

Os documentos a achegar para xustificar os criterios alegados na solicitude de admisión, así e como a valoración de cada un deles pódese consultar neste enlace CRITERIOS XERAIS DO BAREMO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO.

De ser necesaria realizar o proceso de baremación indicaranse no seu momento o prazo para a presentación da documentación.

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DO CENTRO

 • Vilaxoán
 • Renza
 • Canelas
 • Faxilde
 • Aralde
 • Galáns
 • Rial
 • Eiviño
 • Ferrazo
 • Parroquía de Sobradelo dende a rúa San Cibrán (incluída) cara a Vilaxoán

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO

 • Comedor escolar
 • Transporte escolar

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2023/2024

 

O listado provisional de admitidos publicarase antes do 25 de Abril.

 O número de identificación da instancia é o que se lle asignou cando foi entregada no centro.

O prazo de reclamacións aos listados provisionais de admitidos é de 5 días hábiles a partir do día seguinte da súa publicación.

 O listado definitivo de admitidos publicarase antes do 15 de Maio

A formalización da matrícula realizarase do 20 ao 30 de Xuño

Distribuir contido