Skip to Content

Dependencias

Diagnose do centro

1. Contextualización: localización xeográfica do centro

O centro atópase na parroquia de Darbo situada no concello de Cangas. 

O concello de Cangas é un dos concellos cun maior número de praias e con maior número de quilómetros de costa dentro de Europa. Isto facilita a posta en marcha e a realización de actividades nas que traballemos a contorna e o medio ambiente de xeito continuado.  A paisaxe está humanizada nun grao elevado. Ten unha poboación dispersa, en vilas pouco agrupadas. O sector servizos é o sector laboral con máis xente. A ocupación por detrás deste é o sector primario, principalmente baseado na pesca e a agricultura.

2. O centro

Trátase  dun CEIP (Centro de Educación Infantil e Primaria) situado en Darbo. O nivel socioeconómico do alumnado, segundo os últimos informes de avaliación de diagnóstico, é medio-baixo. É un centro de dobre liña onde dezaoito son os espazos empregados para as aulas ( seis aulas en Educación Infantil e doce en Educación Primaria). As instalacións do colexio foron remodeladas pola Administración Educativa, enfrontando importantes obras de mellora da eficiencia enerxética hai poucos anos.

O centro dispón de dous edificios:

  • Un edificio administrativo no que se sitúan a sala de mestres/as, unha aula de Pedagoxía Terapéutica, unha sala de reprografía, a secretaría, a xefatura de estudos, a dirección, un despacho para a encargada do comedor escolar e a sala da ANPA.
  • Un segundo edificio que consta de dous andares. Na planta baixa atópanse as seis aulas de educación Infantil, unha aula de usos múltiples dedicada a desdobres ou agrupamentos flexibles, a aula de Relixión e de Audición e Linguaxe, a biblioteca, a conserxería, a cociña e o comedor. No primeiro andar atopamos as doce aulas de Educación Primaria, a aula de Lingua Estranxeira e de Educación Musical.
  •  Ademais, no exterior, o centro conta co ximnasio e co pavillón (municipal) . Así mesmo, dispón de dous patios escolares, onde o alumnado de Infantil e Primaria desfrutan do seu tempo de lecer, cadaquén no seu patio.

O número de alumnado durante este curso escolar é de 323.

3. Recursos humanos do centro

                                                              Persoal docente:

Actualmente o claustro do CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo está constituído polos seguintes profesionais: oito mestras de Educación Infantil, once mestras/es de educación Primaria, unha mestra de Filoloxía Francesa impartindo titoría en Educación Primaria, dúas especialistas en Lingua Estranxeira (inglés), unha especialista en Educación Musical, dous especialistas en Educación Física, unha mestra de Relixión, o Orientador, dúas especialistas en Pedagoxía Terapéutica e dous especialistas en Audición e Linguaxe ( unha compartida con outro centro)

Segundo a ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta Consellaría nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, o noso centro estaría estritamente formado por vinte nove mestres. Mais na práctica a estes vinte nove, debemos engadir á mestra de Relixión, a unha especialista de Audición e Linguaxe compartida e a unha especialista de Educación Infantil con redución de xornada que é suplida por outra compañeira no horario procedente polo sumarían un total de trinta e dous  mestras/es impartindo docencia nestes intres.

O horario de atención ás familias por parte do profesorado estableceuse os martes de 18:00h a 19:00h, malia que este ano, por mor da situación que estamos a vivir foi moito máis flexible e laxo.

                                                            Persoal non docente:

Contamos cos seguintes profesionais: unha administrativa que realiza tarefas na secretaría do centro, unha cociñeira e dúas auxiliares de cociña pertencentes ao Servizo Educativo Complementario de comedor escolar, dúas coidadoras para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ANEAE), unha auxiliar de conversa, unha conserxe e persoal de limpeza (dispoñemos dunha limpadora en horario lectivo) dependentes do Concello.

4. Servizos complementarios

Dispoñemos de transporte escolar segundo o DECRETO 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia  modificado polo Decreto 342/1998, do 27 de novembroe polo Decreto 65/2014, do 28 de maio e comedor escolar de xestión directa lexislado no DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería con competencias en materia de educación e a ORDE do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, modificada pola Orde do 13 de xuño de 2008.

Distribuir contido


by Dr. Radut