Skip to Content

Organigrama, Consello escolar, Profesorado

ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES/AS LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

A información deste proceso poden atopala na seguinte ligazón ELECCIÓNS REPRESENTANTES PAIS, NAIS E TITORES/LEGAIS ou no taboleiro do edificio administrativo do centro ( tamén está a vosa disposición o censo de pais e nais) en horario de 9:25h a 14:35h.

As candidaturas poderanse presentar do 9 ao 16 de novembro na secretaría do centro onde entregaráselles o documento a cubrir. 

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2021. Constitución da xunta electoral.

Adxúntase o documento coa información relativa á celebración de eleccións ao Consello Escolar e a Constitución da Xunta Electoral.

 

ADIAMENTO ELECCIÓNS CONSELLOS ESCOLARES

Xúntase a Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS 2020-21

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS 2020-21

Adxuntamos, segundo a Resolución do 30 de setembro de 2020 (DOG do xoves, 8 de outubro), o calendario previsto para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

Consello escolar

A través do consello escolar participan na xestión do centro os distintos membros da comunidade escolar. Está formado por:

 • O director, que é o seu presidente.
 • A xefa de estudos.
 • Cinco mestres/as elixidos polo claustro
 • Cinco representantes dos pais/nais.
 • A secretaria do centro.
 • Un representante do concello.
 • Un representante do persoal de servizos.

Algunhas das súas atribucións son:

 • Establecer directrices para a elaboración do PEC, aprobalo, avalialo e introducir modificacións.
 • Decidir sobre a admisión do alumnado.
 • Aprobar e modificar o Regulamento de Réxime Interno.
 • Resolver os conflictos e impoñer as correcións a aquelas condutas do alumnado que prexudican gravemente a convivencia do centro.
 • Aprobar o proxecto de orzamento do centro.
 • Aprobar e avaliar a programación xeral anual e a programación das actividades extraescolares e complementarias.
 • Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a administración educativa

Equipos docentes

 

O esforzo do profesorado do centro ten como eixo central a práctica académica pero non se limita exclusivamente á xestión da docencia. Os profesores e profesoras, distribuídos en etapas e ciclos educativos, departamento de orientación e equipos de traballo (actividades complementarias, biblioteca, TiCs e normalización lingüística) interactúan nestes eidos baixo premisas de coordinación democrática, implicando isto unha participación real e dinámica na toma de decisións, na difusión da información e no compromiso sobre o desenvolvemento e seguimento dos acordos.

Equipos de ciclo:

 

Os equipos de ciclo son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias do ciclo. Agrupan a todo o profesorado que imparte docencia neles. Entre as competencias, destacan:

 • Formular propostas para elaborar o proxecto educativo e a programación xeral anual e para a elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a súa modificación.
 • Elaborar a programación didáctica das ensinanzas
 • Manter actualizada a metodoloxía didáctica.

O profesorado programará a súa actividade docente de acordo coas programacións didácticas do ciclo ao que pertenza.

No presente curso escolar o profesorado distribúese nos seguintes ciclos:

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

4ºA

Paula Santomé Fernández

4ºB

Beatriz González Lorenzo

5ºA

Leticia Martínez Abastida

5ºB

Mª de la Paz Chao Oural

6ºA

Mª Olga Ogando Gayo

6ºB

Mª Pilar García Gracia

APOIO E.I

Mª Mercedes Outeiral Graña

APOIO E.I

Lucía Villanueva Fernández

APOIO E.I

Sheila Piñeiro Valín

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Mónica Conde González

AUDICIÓN E LINGUAXE

Lucía Villanueva Fernández

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1ºA

Ana María Gallego Cordeiro

1ºB

Raquel Abalo González

2ºA

Fernando Eijo

2ºB

Ana Belén Piñeiro del Río

EDUCACIÓN FÍSICA

Enrique Paredes Rodríguez

INGLÉS

Tamara Guerrero Feijóo

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Marta Estévez Fernández

AUDICIÓN E LINGUAXE

José Jesús Obenza de Saa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3ºA

Raquel Bretaña Durán

3ºB

Rebeca Fervenza Collazo

4ºA

Mª Pilar Herbello del Río

4ºB

Carla Garín Ibárrez

INGLÉS

Cintia Acuña Nilsson

RELIXIÓN

Mercedes Zaera Pérez

 

 

 

 

 

  

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

5ºA

Félix Solla Moreira

5ºB

Marta Lázara Fontao

6ºA

Mª Carmen Arias Cordero

6ºB

Ramona Tenreiro Santos

EDUCACIÓN FÍSICA

Ana Mª Gil Medraño

MÚSICA

Sara Chorén Rodas

ORIENTADOR

José Antonio Area Santiago

 

Equipo directivo

O equipo directivo do CEIP Plurilingüe de  San Roque está formado por:

Director:  José Antonio Area Santiago

Secretaria:  Carla Garín Ibárrez

Xefa de estudos:  Ramona Tenreiro Santos

No presente curso os postos de traballo do centro distribúense da seguinte forma:

Posto Número
Educación infantil 8
Educación primaria 11
Educación musical 1
Filoloxía francesa 1
Filoloxía inglesa 2
Educación física 2
Pedagoxía terapéutica 1,5
Audición e linguaxe 1,5
Relixión católica 1
Xefe departamento orientación 1
Distribuir contido


by Dr. Radut