Organigrama, Consello escolar, Profesorado

Consello escolar

A través do consello escolar participan na xestión do centro os distintos membros da comunidade escolar. Está formado por:

 • O director, que é o seu presidente.
 • A xefa de estudos.
 • Cinco mestres/as elixidos polo claustro
 • Cinco representantes dos pais/nais.
 • A secretaria do centro.
 • Un representante do concello.
 • Un representante do persoal de servizos.

Algunhas das súas atribucións son:

 • Establecer directrices para a elaboración do PEC, aprobalo, avalialo e introducir modificacións.
 • Decidir sobre a admisión do alumnado.
 • Aprobar e modificar o Regulamento de Réxime Interno.
 • Resolver os conflictos e impoñer as correcións a aquelas condutas do alumnado que prexudican gravemente a convivencia do centro.
 • Aprobar o proxecto de orzamento do centro.
 • Aprobar e avaliar a programación xeral anual e a programación das actividades extraescolares e complementarias.
 • Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a administración educativa

Equipos docentes

 

O esforzo do profesorado do centro ten como eixo central a práctica académica pero non se limita exclusivamente á xestión da docencia. Os profesores e profesoras, distribuídos en etapas e ciclos educativos, departamento de orientación e equipos de traballo (actividades complementarias, biblioteca, TiCs e normalización lingüística) interactúan nestes eidos baixo premisas de coordinación democrática, implicando isto unha participación real e dinámica na toma de decisións, na difusión da información e no compromiso sobre o desenvolvemento e seguimento dos acordos.

Equipos de ciclo:

 

Os equipos de ciclo son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias do ciclo. Agrupan a todo o profesorado que imparte docencia neles. Entre as competencias, destacan:

 • Formular propostas para elaborar o proxecto educativo e a programación xeral anual e para a elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a súa modificación.
 • Elaborar a programación didáctica das ensinanzas
 • Manter actualizada a metodoloxía didáctica.

O profesorado programará a súa actividade docente de acordo coas programacións didácticas do ciclo ao que pertenza.

No presente curso escolar o profesorado distribúese nos seguintes ciclos:

Educación infantil

4ºA (E.I.)

Leticia Verde Otero

4ºB (E.I.)

Mª. de La Paz Caho Oural 

5ºA(E.I.)  

Mª. Olga Ogando Gayo

5ºB (E.I.)

Mª. Pilar García Gracia

6ºA (E.I.)

Mercedes Outeiral Graña

6ºB (E.I.)

Beatriz González Lorenzo

APOIO

Paula Táboas Guerrero

APOIO

A.L.

P. T.

Juan Carlos Capelo Graña

Tatiana Varela Villar

Mónica Cónde González

 

1º ciclo educación primaria:

 

1ºA (E.P)

Fernando Eijo Díaz

1ºB (E.P.)

B Marta Lázara Fontao

2ºA (E.P.)

Raquel Abalo González

2ºB (E.P.)      

Ana María Gallego Cordeiro 

E. fisica

Enrique A. Paredes Rguez

P. T.

Mónica Veiga Gómez

 

 

 


2º ciclo educación primaria:

 

3ºA (E.P)

Mª. Pilar Herbello del Río

3ºB (E.P.)

Carla Garín Ibárrez

4ºA (E.P.)      

4ºB (E.P.)      

Diego Novas Mato

Rebeca Fervenza Collazo

   

E. Rel.

Mercedes Zaera Pérez

Inglés

Tamara Guerrero Feijóo

 

 

 

 

3º ciclo educación primaria:

 

5ºA(E.P)        

Mª. del Carmen Arias Cordero

5ºB (E.P.)

Ramona Tenreiro Santos

6ºA (E.P.)

José Félix Solla Moreira

6ºB (E.P.)

Emilio José Salgueiro Gradín

E.F.

E. Musical

Inglés

Ana Mª Gil Medraño

Sara Chorén Rodas

Cintia Andrea Acuña Nilsson

Orient.

José Antonio Area Santiago

 

   

Equipo directivo

O equipo directivo do CEIP Plurilingüe de  San Roque está formado por:

Director:  José Antonio Area Santiago

Secretaria:  Carla Garín Ibárrez

Xefa de estudos:  Ramona Tenreiro Santos

No presente curso os postos de traballo do centro distribúense da seguinte forma:

Posto Número
Educación infantil 8
Educación primaria 11
Educación musical 1
Filoloxía francesa 1
Filoloxía inglesa 2
Educación física 2
Pedagoxía terapéutica 1
Audición e linguaxe 1
Relixión católica 1
Xefe departamento orientación 1

Powered by Drupal - Design by artinet