PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2017-2018

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

PRAZOS:

  • Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de marzo ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

  • Presentación de documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, no caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas: do 23 de marzo ao 3 de abril.

  • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.

  • Presentación de reclamacións: 5 días hábiles.

  • Publicación das listaxes definitivas: antes do 15 de maio.

  • Formalización da matrícula (Infantil e Primaria): do 20 ao 30 de xuño.

  • Documentación para admisión:

Presentarase mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción. (O impreso será facilitado no propio centro).

Terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambas/os proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente.

 

  • Fotocopia do DNI do alumno, se o ten, e do libro de familia.

  • Entrega de Documentación:

Na secretaría do centro de 13:15h. a 14:00h., de luns a venres.

 

IMPORTANTE

 

*Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicita praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

* O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

*O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

*As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 

 

ROSALÍATE

Con motivo do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de castro, podedes ver este vídeo. Moitas grazas pola vosa colaboración.

 

 

DÍA INTERNACIONAL DO CANCRO INFANTIL

Instituído no ano 2011, o 15 de febreiro é desde aquela o Día Internacional contra o Cancro Infantil para sensibilizar sobre os desafíos cotiáns que enfrontan enfermos e familias e lograr que todos teñan acceso a un diagnóstico e tratamento axeitados. Un lazo dourado simboliza este día. 

 

Guia de lectura Nadal 2016

Nestas vacacións de seguro que tedes un pouquiño de tempo para ler algún conto. Ademáis tamén ven Papá Noel e os Reis Magos, quizais poderíades pedirlles un conto como agasallo. A continuación amosámosvos a guía de lectura de Nadal por se algunha destas recomendacións vos interesasen. 

CALENDARIO ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

3 de novembro
- Sorteo na biblioteca do centro para a formación da Xunta Electoral
- Comunicación aos interesados
- Composición:
- Presidente : Director
- Vocal – Secretario : 1 profesor titular/1 profesor suplente
- Vocal : 1 pai titular/1 pai suplente
- Vocal : 1 persoal non docente
4 de novembro
- Constitución da Xunta electoral
- Aprobación do calendario electoral
- Aprobación dos censos.
7 de novembro
- Publicación dos censos
- Período de reclamacións do 8 ao 18 de novembro
8 – 14 de novembro (ata as 14 horas do día 14)
- Presentación de candidaturas de familia e do profesorado
15 de novembro
- Reunión da Xunta electoral para a proclamación das candidaturas.
15–18 de novembro
- Período de reclamación das candidaturas
21 de novembro
- Fin do prazo de reclamacións ás candidaturas e ao censo electoral
22 de novembro
- Reunión da Xunta electoral para resolver as reclamacións (se as houber)
- Proclamación definitiva de candidatos/as
- Sorteo de :
- Mesa electoral familias.
Composición :
- Presidente: Director
- Vocais: 4 pais titulares /4 suplentes
- Secretario/a O pai/nai de menor idade
- Mesa electoral do profesorado.
Composición:
- Presidente: Director
- Vocal: O mestre de maior idade
- Secretario/a: O mestre de menor idade
24 de novembro
- Votación das candidaturas das familias: de 9:00 a 14:30
- Votación das candidaturas dos mestres. Claustro extraordinario ás 14 horas
28 de novembro
- Reunión da Xunta Electoral para a proclamación de representantes electos.
29 de novembro
- Constitución do novo Consello Escolar.
- Comunicación oficial á Xefatura Territorial (Inspección Educativa)

Distribuir contido

Back to top