CCP

Tags:

C C P  - Comisión de Coordinación Pedagóxica.

A CCP (comisión de coordinación pedagóxica,) estará integrada polo director, o Xefe de Estudos; os Coordinadores de Ciclo (agora os titores, ao non haber ciclos), o de Normalización da Lingua Galega, o coordinador do Equipo da Biblioteca, e os o profesores do Equipo de Orientación.

Como o noso é un claustro formado por poucos mestres, acordamos formar parte todos da CCP. 

As funcións principais desta comisión son:

- Facer propostas ó claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración dos proxectos curriculares e velar para que se realice conforme os criterios establecidos polo claustro.

- Asegurar a coherencia entre o Proxecto Educativo do Centro, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual.

- Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos equipos de ciclo e do plan de acción titorial, así como das adaptacións curriculares incluídas no proxecto curricular.

- Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa.

Distribuir contido