Secretaría

Adxuntamos en arquivos anexos as instruccións para o uso da aplicación COLECHEF, referente á xestión dos servizos do comedor.

Hai dous arquivos: para usuarios actuais e para novos usuarios.

Achéganse plans COVID do centro para o curso 2021/2022.

- Plan de adaptación á COVID.

- Plan de continxencia (inclúe horarios virtuais en caso de confinamentos).

- Programa de acollida.

Adxúntanse en arquivos anexos as programacións para este curso 2021/2022.

Achégase en arquivo anexo a explicación para o uso da aula virtual do centro por parte do alumnado.

Achéganse instruccións para a descarga e uso das aplicacións Webex e Abalarmóbil en arquivos anexos:

Adxúntase o Plan de Convivencia e as NOF do centro, coa revisión de xuño do ano 2021 (criterios en casos de desdoble e criterios de promoción de curso).

E tamén o PEC coa inclusión dos aspectos curriculares.

Distribuir contido