CEIP Ponte dos Brozos

PUBLICACIÓN DA SEGUNDA AVALIACIÓN NA APP DE ABALAR

En cumprimento das instrucións dadas pola Consellería de Educación o día 27 de marzo a tódolos centros educativos da comunidade, comunicamos que o VENRES día 3 de abril, ás 12:00 horas, publicaranse os boletíns de notas do 2º trimestre na aplicación ABALARMÓBIL. Lembrade que para poder descargar a aplicación é necesario que coincida o número de teléfono que figura no XADE co número en uso do dispositico onde se desexe aloxar a aplicación. Adxúntase o arquivo co manual de instalación e outro co manual de uso.

No caso de que non esteades seguros de que o número de teléfono do XADE sexa o que tedes actualmente en uso, poñédevos en contacto co titor/a correspondente. Grazas.

 

GUÍA ABALAR MÓVIL PARA FAMILIAS

 DÍPTICO ABALAR MÓVIL FAMILAIS

IMPORTANTE. 16-3-2020

Segundo o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o centro PERMANECERÁ PECHADO.

Para consultas URXENTES, atenderemos no teléfono do centro no horario de 10 a 13 horas e no correo electrónico. ceip.ponte.brozos@edu.xunta.gal.

Lembramos que o proceso de admisión está parado ata o reinicio das clases.

Moita grazas pola vosa colaboración.

#nósquedamosnacasa

PROCESO SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2020-2021 (ACTUALIZADO A 15-03-2020)

Segundo o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo. polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19:

Queda suspendida a actividade educativa presencial en todos os centros educativos (artigo 9). Así mesmo, quedan suspendidos os prazos administrativos para a tramitación de procedementos das entidades do sector público. O prazo retomarase cando remate a vixencia do Real Decreto, ou no seu caso, as prórrogas da mesma (Disposición adicional terceira).

Remitimos tamén ás instruccións dadas pola Consellería de Educación o 13 de marzo, á espera da publicación no DOG das últimas concrecións. 

Novas instrucións en relación co COVID-19

Ven, 13/03/2020 - 13:56

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

SUSPENSIÓN DE CLASES. COMUNICADO OFICIAL

Dacordo co informado hai uns intres polo Xefe do Servizo de Inspección e, segundo o comunicado en rolda de prensa polo Presidente da Xunta, suspéndense as actividades lectivas nos centros educativos de Galiciaoficialmente o luns 16/03/2020

e de xeito recomendable a partir de mañá 13/03/2020.


Para calquer información adicional consultar a páxina web da Consellería de Educación.

O que se comunica para coñecemento e os efectos oportunos.

A Inspectora de Educación.

  

PARA MÁIS INFORMACIÓN: A medida que o centro reciba máis información oficial, será compartida coas familias a través desta mesma web.

 

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2020-21

 

 

1- PRAZO:

 

 

 

 

 

 

2- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

 

Impreso da solicitude de admisiónED550B, pode recollerse na secretaría

Descargar en galego castellano

 

Tamén poden optar por acceder á aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/   e cubrilo telemáticamente, imprimir e presentar en secretaría ou ben cubrilo telemáticamente e asinalo na Sede Electrónica.

 • Copia e orixinal do libro de familia, DNI/NIE do alumno ou documentación acreditativa do requisito de idade.
 • Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matrícula do centro de procedencia.

 • En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.

 • Se solicitan unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición, derivada de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual ou de trastornos graves da conduta. Dende o Departamento de Orientación do centro, contactarán coa familia para formalizar unha avaliación psicopedagóxica e trasladar a información á Inspección Educativa. O centro contactará coa familia para informar da resolución. 

3- ZONAS DE INFLUENCIA:

 1. Santiago de Arteixo (Parcial)
 2. Santa Mariña, Lañas
 3. San Estevo, Larín
 4. San Pedro, Armentón
 5. San Xiao de Barrañán
 6. Santo Tomé, Monteagudo
 7. San Pedro, Sorrizo
 8. Santaia, Chamín

 

LISTAXE DE RÚAS E PARROQUIAS ÁS QUE LLES CORRESPONDE O CEIP PONTE DOS BROZOS

 

4- PRAZAS VACANTES

 

                                                 

 

 

CRITERIO DE BAREMACIÓN

 

LETRA DESEMPATE

 

5- PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN

 

 

6- MATRÍCULA

 

 

 

7- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO

 

O horario lectivo do centro é: de 09:30 a 14:30. 

(No mes de setembro o horario do alumnado de 4º de infantil variará en función do período de adaptación)

 

Xestionado pola ANPA Ponte dos Brozos

 

Servizo de madrugadores

de 07:30 a 09:30

Servizo de comedor

de 14:30 a 16:00

Actividades extraescolares do Concello e Ludoteca da ANPA

de 16:00 a 18:10

Servizo de merenda

de 18:10 a 19:30

 

Contacto ANPA

 

Xestionado polo centro: Transporte Escolar.

Solicitarase coa matrícula no centro: entrada, saída ou ambas e informarase da adxudicación antes do inicio das clases.

 

LIÑA 1

Dende Urbanización Baer (parada excepcional) até Campo- Sorrizo

LIÑA 2

Dende Centro de Saúde (parada excepcional) até Santaia.

LIÑA 3

Dende Bloquera (parada excepcional) até O Rañal 2Importante:

 • Non teñen dereito a este servizo complementario os alumnos/as que, estando domiciliados nas áreas de influencia doutros centros, decidan solicitar praza neste. (Art. 6. Orde de 12 de marzo de 2013).
 • Só ten dereito a este servizo o alumnado domiciliado a máis de 2 Km. do centro, pero dentro da zona de influencia do mesmo. 
 • A Xefatura Territorial poderá conceder, previa solicitude, autorización excepcional para alumnado domiciliado a unha distancia do Centro inferior a 2 Km. e superior a 1 Km. Estas autorizacións concederanse en precario e serán revogables. (Punto 3. Instrución 3/2012)

 

8- LEXISLACIÓN VIXENTE

 

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Instruccións

9- OBSERVACIÓNS

 

 1. A solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.
 2. O alumnado matriculado no CEIP Ponte dos Brozos, que presente solicitude de admisión noutro centro deberá informarnos.
 3. O alumnado con reserva de praza admitida, se presenta solicitude de admisión para outro centro deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do proceso de admisión. 
 4. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
 5. Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

A presentación da solicitude fóra de prazo.(Considérase fóra de prazo o establecido nos Artigos 15, 34 e D.A. primeira da Orde do 13 de marzo de 2013)
A presentación de máis dunha solicitude, en distintos centros.
As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.
As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 

RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA

 RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2020-21 

- Alumnado de 2º de Primaria, procedente das Escolas Unitarias de Arteixo: todos foron admitidos en 3º . Deberán formalizar a matrícula no mes de xuño. Publicaremos a información sobre a matrícula nesta web.

- Alumnado de 6º de Primaria que formalizou a reserva no IES Manuel Murguía (centro adscrito): todos foron admitidos. Deberán formalizar a matrícula no mes de xuño na secretaría do IES. 

ENLACE WEB IES MANUEL MURGUÍA

DESFILE DE ENTROIDO. 21 DE FEBREIRO DE 2020

Percorrido do desfile de Entroido (de 5º de Educación Infantil a 6º de Educación Primaria) 

Saída do colexio ás 11:10 de forma escalonada. Rogamos non acudan á entrada do colexio para non entorpecer a saída. 

IDA: O desfile comenzará na Avenida do Balneario, baixaremos ata o paseo fluvial e percorreremos o tramo ata a Igrexa, a bordearemos por detrás para sair á residencia dos maiores. 

VOLTA: A volta será polo Paseo do Balneario e subida pola Avenida do Balneario cara ao colexio. 

Horarios e mapas do percorrido.

Distribuir contido