Skip to Content

O noso colexio

                                                                                                     

Material Escolar curso 2024/2025

 

Facendo clic nas seguintes imaxes accédese ao listaxe de materiais de aula para o curso escolar 2024/2025:

 

 Para acceder á listaxe de todos os cursos, facendo clic na seguinte imaxe:

                                             

Publicación de notas en abalar

Publicación de notas de Educación Infantil e Educación Primaria

As notas do alumnado do centro serán publicadas pola aplicación abalar o vindeiro xoves 27 de xuño ás 9 h.

Un cordial saúdo

 

Solicitude de praza de comedor

Solicitude de praza no comedor do centro

Desde o día 20 ata o 28 do mes de xuño (ambos inclusive), ábrese período de admisión ao comedor do centro xestionado pala ANPA Agarimo.

Os solicitantes deberán acceder á páxina da empresa Jardanay (www.jardanay.es) contratada pola ANPA e deberán adxuntar a documentación necesaria para xustificar os criterios de admisión que se relacionan na circular que se adxunta.

Mais información na circular da ANPA enviada ás familias o pasado día 19 de xuño pola aplicación Abalarmóbil.

Circular ANPA Agarimodedo clic

 

Libros de texto 2024/2025

Libros

Facendo clic na imaxe

 

AVISO IMPORTANTE:

Correxida a errata no caderno de inglés do alumnado de 5º de primaria ISBN: 978-0-19-407297-7

Fondo Solidario de Libros de Texto

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

CURSO 2024/2025

No día de Hoxe, 20 de maio de 2024 foi publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Orde de 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en primaria, secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/2025 (Código de procedemento ED330B)

Acceso á orde

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación abrangue dende o 21 de maio ata o 21 de xuño ambos inclusive.

Instrucións

A presentación será preferentemente telemática tal e como se dispón na Orde seguindo os pasos que alí se indican.

As familias que desexen entregar a solicitude presencialmente poden facelo no horario habitual da secretaría:

De luns a venres de 9 a 13:30 h.

Os luns lectivos de 16 a 18 h.

Formularios e documentación

Os formularios pódense descargar na aplicación Fondolibros, nesta mesma páxina ou recollelos na secretaría.

a) Anexo I e II (entregar debidamente cubertos e asinados).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

c) En caso de separación o divorcio, ademais, deberán aportar la sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

1º. Certificado ou volante de convivencia. Informe dos servizos socias ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

En casos especias, nos que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 da orde, aportarase un certificado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

d) Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

e) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, cando o agresor forme parte da unidade familiar.

f) Resolución xudicial constitutiva da curatela representativa ou resolución xudicial que estableza a patria potestade prorrogada ou rehabilitada mentres no se produza a revisión desta medida.

g) Resolución administrativa o xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela o garda da Xunta de Galicia.

h) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos socias ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, en caso de que o pai, a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

i) Outra documentación que consideren necesaria.

Imaxe Cadro resumo das axudas Fondo Libros. Fonte: Admisión Alumnado

 

Anexos solicitude

Circular do centro

Enlace á Sede Dixital

Enlace á aplicación Fondo Libros

Manual de Usuario para os solicitantes

Fondo Libros Preguntas Frecuentes

 

 

 

Listaxe definitivo de admitidos e non admitidos Admisión 2024/2025

Con data de 15 de maio de 2014 faise pública no tablón de anuncios do centro a listaxe definitiva de admitidos e non admitidos no proceso de admisión de Alumnado para o vindeiro curso escolar 2024/2025.

A formalización de matrícula será desde on 20 ao 30 de xuño de 2024 no horario habitual da secretaría (Luns a venres de 9 a 13:30 h.)

A documentación que deberán presentar e a seguinte:

- Impreso de matrícula cuberto (facilítase no centro)

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a

CONVOCATORIA DE BECAS PARA O ALUMNADO CON N.E.A.E CURSO 2024/2025

APERTURA DO PRAZO PARA A SOLICITUDE DE BECAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO   CURSO 2024/2025

Prazo para presentar as solicitudes: do 30/04/24 ata o 13/09/24

As solicitudes tanto de axudas como de subsidios, deberan cumprimentarse mediante o formulario accesible na dirección:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2024-14197

ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección:

https://sede.educacion.gob.es

 

 

Listaxe provisional admitidos e non admitidos

Con data de 25 de abril de 2024 faise pública a listaxe provisional de admitidos e non admitidos no proceso de admisión de alumnado para o curso 2024/25.

As listaxes están expostas no taboleiro do centro, situado no edificio administrativo.

** O alumnado solicitante de 4º de educación infantil está admitido e deberá formalizar a matrícula no centro desde o 20 ao 30 de xuño.

Admisión Alumnado 2024/2025

Proceso de Admisión alumnado 2024/25

 

Normativa reguladora

Información xeral

1º. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.

Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.

2º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.

3º. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.

A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8.

Así mesmo, a admisión e a matriculación nun centro docente público ou privado concertado implicarán respectar o proxecto educativo e o carácter propio do centro privado concertado, se o tivese.

 

Prazo de presentación

O prazo de presentación de solicitudes de admisión (ED550B) comprende entre o día 1 e o 20 de marzo (ambos incluídos).

  

Onde se pode conseguir á solicitude.

Os formularios de admisión normalizados de solicitude (ED550B anexo II) e de comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora (ED550 anexo II-bis) estarán accesibles:

a)  Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

b)  No portal educativo no enderezo  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42051

c)  Nas dependencias dos centros docentes.

Lugar de presentación.

As solicitudes (ED550B) presentaranse preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro docente indicado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

 

** Na conserxería do centro estarán disponibles os impresos para as persoas que o desexen

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Para a presentación presencial na secretaría do centro, poderá realizarse no horario habitual da mesma que é o seguinte:

De luns a venres: de 9 a 13:30 horas

Luns lectivos pola tarde: de 16 a 18 horas

 

Que documentación debo presentar

Xunto co formulario de solicitude ED550B (anexo II), deberá presentarse:

a) Anexo II-bis (Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e de consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora).

b) Documento acreditativo da representación (DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente).

c)  Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar (deberán traer o libro para o seu cotexo)

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais copia da sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Máis información

Coñece o noso centro

Tour virtual

VACANTES DO CENTRO (a 29 de febreiro de 2024)

Curso Prazas Vacantes que oferta o centro
4º Ed. Infantil 60 51+ 9 alumnado de nee
5º Ed. Infantil 75 2
6º Ed. Infantil 75 0
1º EP 75 0
2º EP 75 0
3º EP 75 0
4º EP 75 0
5º EP 75 0
6º EP 75 0

 

Toda a información actualizada relativa ao proceso de admisión e reserva, así como os enlaces á normativa reguladora e aos formularios de solicitude, estará dispoñible nesta páxina web e no tablón de anuncios do centro.

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


Dende o 15 de xaneiro actívase o procedemento de admisión de alumnado para colexios e institutos públicos e concertados. Nunha primeira fase corresponde facer a reserva de praza para os centros adscritos. No noso caso todo o alumnado de 6º de Educación Primaria interesado en continuar estudos de secundaria no IES Agra do Orzán (instituto ao que estamos adscritos) terá garantizada a praza sempre que realice o trámite de reserva de praza antes do 5 de febreiro, e o número de solicitudes non supere ás prazas ofertadas.
As familias poderán entregar a súa solicitude de reserva de praza no noso centro ás titoras ou na secretaria (o colexio enviará a documentación ao instituto o día 5 de febreiro)
No caso de solicitude de prazas para 4º de Educación Infantil (3 anos) ou para calquera outro curso, ou cambio de centro, o prazo será do 1 ao 20 de marzo. Para esta parte do proceso de admisión, publicaremos as vacantes, información e instruccións detalladas na segunda quincena de febreiro.

Xornada de portas abertas 2024

Distribuir contido


by Dr. Radut