Skip to Content

O noso colexio

                                                                                                     

Bolsas de comedor

Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2023-2024

9 de marzo de 2023

 O día 7 de marzo de 2023 publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024.

 Prazo de presentación: do 13 de marzo ao 12 de abril, ambos incluídos.

 Toda a información da convocatoria pódese consultar:

-         na web municipal de servizos sociais

https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/detalle-contido/bolsas-comedor-para-o-curso-escolar-2023-24/suceso/1453831862550?argIdioma=gl

 -         na sede electrónica municipal

https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/guia-de...

 -         no teléfono 010 de información cidadán

 NOTA: Entre outros requisitos para acceder á bolsa, a/o alumna/o solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido.

 

Convocatoria Becas Comedor Municipais curso 2023-2024

9 de marzo de 2023

 El día 7 de marzo de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña la convocatoria de las becas municipales de comedor para el curso 2023-2024.

 Plazo de presentación: del 13 de marzo al 12 de abril, ambos incluídos.

 Toda la información de la convocatoria se puede consultar:

-         en la web municipal de servicios sociales

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/becas-comedor-para-el-curso-escolar-2023-24/suceso/1453831862550?argIdioma=es

 -         en la sede electrónica municipal

https://sede.coruna.gal/sede/es/tramites-y-servicios-electronicos/guia-de-procedimientos-y-servicios/detalle-de-procedimientos/becas-comedor/contenido/1453739229256?argIdioma=es

 -         en el teléfono 010 de información ciudadana

NOTA: Entre otros requisitos para acceder a la beca, la/el alumna/o solicitante deberá tener un DNI, NIE o número de identificación fiscal válido.

Entroido 2023

Cartel premiado no concurso de carteis do entroido 2023 (Autora: Eva Valiña Fernández 2º C)

Este ano celebraremos o Entroido o venres día 17 de febreiro, tendo como idea principal “Músicas do mundo”.
DESFILE: Ás 09:45 h. temos prevista a tradicional saída ao arredor do colexio, saíndo polo portalón principal do centro situado na rúa Alcalde Salorio Suárez-rúa Alcalde Jaime Hervada-rúa Alcalde Peñamaría del Llano-entrando pola porta do pavillón do Ventorrillo. A orde de saída de cada curso será a seguinte: 6º de primaria-5º-4º-3º-2º-1º--6º de Ed. Infantil -5º e 4º de Ed. Infantil.
Dentro do pavillón os alumnos desfilarán coas súas titoras e titores para os seus compañeiros e compañeiras. Non está permitida a entrada das familias dentro das instalacións do colexio.

Antes do recreo a alumnado degostará produtos típicos do entroido que aportan as familias.

Lembramos que os días 20,21 e 22 de febreiro constan como non lectivos no calendario escolar do presente curso, polo que as clases reanudaranse o xoves 23 de febreiro.

Admisión 2023/24

Cartel admisión 2023/24

 

CALENDARIO DE ACCIÓNS NO PROCESO DE ADMISIÓN 2023/2024    dedo

RESERVA DE PRAZA PARA O INSTITUTO

Segundo a Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 11/11/22), o prazo para a RESERVA DE PRAZA para o IES AGRA DO ORZÁN será entre o 15 de xaneiro e o 4 de febreiro de 2023 (ambos incluídos).

Para calquera dúbida relacionada co proceso poden poñerse en contacto co centro ou achegarse á secretaría no seu horario habitual de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 13:30 h. e os luns pola tarde de 16.00 a 18:00 h.

Circular informativa para as familias

Solicitude de reserva de praza

Inicio do proceso (páxina da Consellería de Educación)

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

O prazo de entrega de solicitudes é do 1 de marzo ata o 21 de marzo

** O centro ten solicitado e autorizado por xefatura territiorial de educación o día 20 de marzo como día non lectivo para o curso 2022/23 e, dado que dita data coincide co último día do prazo de presentación de solicitudes de admisión ordinarias para o curso 2023/24, é preciso que se aplique o establecido na Disposición adicional segunda (cómputo de prazos) da Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 8 de novembro) onde se indica literalmente o seguinte: Para os efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e formalización da matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

O proceso de admisión poderase facer telematicamente a través da aplicaciónAdmisión Alumnado da Consellería de Educación ou presencialmente na secretaría do centro.

  • Aquí poden descargar a solicitude de admisión (Anexo II) en galego ou en castelán.
  • Na seguinte ligazón poden consultar o Calendario do proceso de admisión
  • Poden consultar as vacantes ofertadas para o curso 2023-2024 pulsando aqui.
  • A documentación que teñen que achegar coa solicitude poden descargala aqui.

 

Xornada de portas abertas o día 1 de marzo ás 17 h.

 

 

 

 

Renovación parcial do Consello Escolar

No día de hoxe iníciase o proceso da renovación parcial dos membros do consello escolar do centro.

Para acceder á circular informativa ás familias, premer AQUÍ.

Calendario do proceso

 

Inicio do curso escolar 2022/23

Damos a benvida a toda a comunidade educativa ao novo curso escolar 2022/23

As clases comezan o día 8 de setembro nos horarios e portas que se relacionan a continuación.

ENTRADAS E SAÍDAS

Alumnado de 4º de Educación Infantil.

Acceso pola porta pequena do edificio administrativo.

Porta edificio administrativo

                       Imaxe 1 acceso 4º de Infantil

A porta ábrese ás 8:50 h. As nais ou pais dos alumnos poderán acompañalos ata as filas correspondentes, deixándoos na fila á hora da entrada (9:00 h.), procurando non interrumpir  o paso ao persoal do centro.

    Imaxe 2 acceso 4º de Infantil                                      

As nais e pais que teñan fillos en 4º de Educación Infantil e tamén en 5º ou 6º do mesmo ciclo educativo, deberán deixar primeiro a/aos irmáns maiores e, excepcionalmente, poderán acceder ao patio de 4º de Educación Infantil, atravesando as instalación do centro polo patio de Educación Primaria, previa solicitude á dirección do centro e respectando as normas xerais do centro.

A hora de saída é as 13:50 h.

Alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil.
As nais/pais ou responsables dos alumnos de 5º e 6º de Educación Infantil deixarán aos seus fillos ou ás súas fillas subindo pola rampla do portalón do edificio de educación infantil situado xunto ao pavillón do Ventorrillo, na rúa Alcalde Peñamaría del Llano, a cargo das profesoras de garda, saíndo o mais rápido posible polas escaleiras do pavillón para non molestar a subida de alumnos e alumnas e facilitar a adquisición de autonomía das nenas e nenos.

A porta estará aberta desde as 8:50 h. ata as 9:00 h.

                             Imaxe 3 acceso 5º e 6º de Infantil

                       Imaxe 4 acceso 5º e 6º de Infantil

As nais e pais que teñan fillos en 5º ou 6º de Educación Infantil e tamén en educación primaria, poderán deixar aos maiores pola porta do pavillón para que desde alí accedan á súa aula, podendo ser acompañados polo profesorado de garda.
As familias que teñan fillas ou fillos de 5º e 6º de Educación infantil e de primaria, deixaranos a todos ou todas na mesma entrada que usan os irmáns menores (rampla do pavillón) e recollerán en primeiro lugar aos menores e atravesarán os patios para agardar a saída dos irmáns de primaria.

A recollida do alumnado de 5º e 6º de Ed. Infantili realizarase nas filas situadas no patio cuberto destes cursos.

A saída será ás 13:50 h.
As titoras, titores e Mestres especialistas preocuparanse de entregar cada alumna ou alumno á persoa autorizada que o veña recoller.
As excepcións, a estas normas anteriores só poderán ser autorizadas pola dirección do centro para causas debidamente xustificadas.

 Alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria.

A porta ábrese ás 8:50 h. e péchase ás 9:00 h.
Deberán deixar ás alumnas e  alumnos  no portalón principal  do  colexio, que será guiado polo profesorado de garda ata a súa aula.
A fin de evitar conflictos  innecesarios  terase  presente  que  a puntualidade consiste en que o alumnado estea no colexio uns minutos antes ou á hora oficial de entrada.

Ás 9:00 h. considérase que o alumnado deberá estar na súa aula, ou dentro do recinto escolar accedendo á mesma.
Ao soar a música de entrada, ás 9:00 horas procéderase ao peche da entrada principal, e non se permitirá a entrada no centro ata os seguintes tramos horarios.

Os horarios de saída do alumnado de primeria son os seguintes:

1º e 2º de Ed. Primaria: 13:50 h.

3º e 4º de Ed. Primaria: 13:55 h.

5º e 6º de Ed. Primaria: 14:00 h.

Á hora das saídas do alumnado ao remate da xornada escolar, os pais dos alumnos e alumnas de Educación Primaria agardarán ao alumnado no exterior do edificio, no portalón grande de entrada a que as titoras/titores ou mestres especialistas lles entreguen aos seus fillos ou fillas.
De non vir a recoller á hora de saída a alguna alumna ou alumno, a mestra ou mestre que a teña ao seu cargo, entregarao ao profesorado de garda que se porá en contacto telefónico coa familia. Pasados dez minutos (14:10 h.), de non ser posible localizar aos pais ou titores da alumna/alumno, comunicarase o feito ás autoridades pertinentes.

Todas as portas do centro péchanse ás 9:00 h, nas entradas, e ás 14:10 h. nas saídas

Se algunha alumna ou algún alumno precisa chegar despois da hora de entrada en horario lectivo, deberá facelo, con xustificación, nas seguintes horas pola porta principal do centro situada no edificio administrativo:

  • 9:45 h.
  • 10:35 h.
  • 11:30 a 12:00 h. (recreo)
  • 13:05 h. (última sesión)

Os alumnos que precisen faltar ou ausentarse no horario lectivo por motivos xustificados, deberán saír do centro na hora do recreo (11:30 a 12:00 h.) pola porta xa mencionada.

                       Imaxe 5 Acceso porta principal (Edificio Administrativo)

Reunións Inicio de curso

Reunións iniciais curso escolar 2022/23

As datas fixadas para as reunións de principio de curso das titoras coas familias son as seguintes:

4º de Ed. Infantil (3 anos) día 5 de setembro ás 16:30 h.

5º de Ed. Infantil (4 anos) día 7 de setembro ás 17:00 h.

6º de Ed. Infantil (5 anos) día 12 de setembro ás 16:00 h.

 

1º de E. Primaria, día 6 de setembro ás 16:00 h.

2º de E. Primaria, día 6 de setembro ás 17:30 h.

3º de E. Primaria, día 19 de setembro ás 16:30 h.

 

5º de E. Primaria, día 12 de setembro ás 16:30 h.

6º de E. Primaria, día 12 de setembro ás 16:00 h.

 

Realización de solicitudes e trámites durante o mes de agosto

Informamos ás familias que durante o mes de agosto o centro permanecerá pechado.

Para a realización de calquera trámite ou solicitude poden enviar un correo electrónico á conta corporativa do centro

(ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal).

O equipo directivo deséxalles unhas boas vacacións de verán.

 

Listado de material curso 2022/2023

Listado de material de aula por cursos

(Clic na imaxe de cada curso)

5/09/2022 Engadido o material de 3º de Ed. Primaria

 

 

Axudas libros 2022/2023

Unha vez rematado o período de reclamación ao listado provisional de axudas para a adquisición de libros de texto (alumnado de 1º e 2º de Primaria), Fondo Libros (3º-4º e 6º de Primaria) e axudas para material escolar (de 1º a 6º de Primaria), no día de hoxe publícase o listado definitivo de alumnos e alumnas beneficiarios de Axudas para a adquisición de material, libros de 1º e 2º de primaria e fondo libros do centro.
Poderan acceder con Certificado Dixital á aplicación Fondo Libros ou consultalo na Secretaría do centro.
No día de hoxe, venres 8 de xullo e o vindeiro luns 11 de xullo, entregaranse aos pais ou titores legais os vales de libros (1º e 2º de primaria) e vales e material (1º a 6º de primaria) en horario de 10:30 a 13:30 h.
Para recoller os vales de material e de libros deberán facelo o pai, nai ou titor legal do alumno ao alumna ou unha persoa maior de idade que deleguen cunha autorización asinada.
Estas axudas poderán recollerse tamén nos primeiros días de setembro no horario habitual de secretaría (de luns a venres de 9:00 h. a 13:30 h.)

Circular do centro


A dirección do centro.

Libros de Texto 2022/2023

Libros de texto 22/23

Facendo clic na imaxe pódese acceder ao listado de libros de texto para o vindeiro curso escolar 2022/2023.

**Correccións de erros nos listados de libros de texto

Advertíronse erros nos ISBN dos listados de libros.

Os datos correxidos son os seguintes:

3º de Educación Primaria:

- Matemáticas 3º (3 trimestres), Operación Mundo, Edit. Anaya, 2022, ISBN 9788469899618

- Inglés 3º:

 Open Up 3 Class Book with Digital Book, Editorial Oxford, 2022, ISBN 9780194072618           

 Open Up 3 Activity Book+ ALK with Digital Book, Oxford, 2022, ISBN 9780194072373

5º Curso de Educación Primaria:
Arts and Crafts Primary 5, Edit. Anaya, ISBN 978-84-678-5014-7

6º Curso de Educación Primaria:
Utilizan o mesmo libro de Plástica de 5º (Arts and Crafts Primary 5, Edit. Anaya, ISBN 978-84-678-5014-7)

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut