Skip to Content

O noso colexio

                                                                                                     

Admisión de alumnos e alumnas 2021/2022

 

Admision 2021.2022

 

O vindeiro luns, día 1 de marzo de 2021 iníciase o proceso de admisión de alumnos e alumnas ao noso centro. O prazo será desde o 1 ata o 22 de marzo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Solicitude de admisión.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.
 • Certificado oficial do expediente académico.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador ondeconste a custodia do menor, de ser o caso.

DESCARGA DE SOLICITUDES
Aplicación informática: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
Sede electrónica: https://sede.xunta.gal/portada
Consellería de Educación: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849
Impresos dispoñibles tamén na conserxería do centro.

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Circular informativa do centro

Mapa de zonas de influencia

Criterios de valoración

Resumo de todo o proceso

Horario de secretaría: de luns a venres de 9:00 h. ata 13:30 h.

Luns pola tarde de 16 a 18 h.

Lembramos manter as distancias de seguridade e realizar os trámites un só membro por unidade familiar.

Para calquera dúbida ou consulta, mediante correo electrónico:  ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal ou por teléfono 981262612.

Entroido 2021

A vindeira semana iniciaremos o Entroido 2021 cos mandados do Meco.
Este ano, debido ao Covid, o venres 12 non poderemos facer a nosa tradicional saída polo barrio, mais faremos igualmente que sexa un día especial no que cada aula manterase co seu grupo de convivencia estable e terá unha celebración propia.
Desde o blogue do equipo de Dinamización Lingüística do centro, o meco iranos indicando o que deberemos traer cada día... Grazas pola súa colaboración.

https://linguagaleganomariabarbeito.wordpress.com/2021/02/05/entroido-2021/

28 de xaneiro Día Internacional da Protección de Datos

datos

Hoxe, 28 de xaneiro, celébrase o Día Internacional da Protección de Datos, data proclamada en 2006 polo Consello de Europa co obxectivo de informar e concienciar sobre os dereitos e obrigacións en materia de protección de datos.
No ámbito europeo, a norma que garante a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes é o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (RXPD), plenamente aplicable desde o 25 de maio de 2018.  Pola súa banda, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) adapta a lexislación española ao devandito Regulamento europeo.
A continuación exponse o que a citada lexislación considera “datos persoais”, as diferentes categorías de datos persoais que podemos atopar e a protección que se brinda a estas, así como as actividades consideradas “tratamento” de datos persoais e, polo tanto, suxeitas á normativa vixente.
Que é un dato persoal?
Os datos persoais son calquera información referente a persoas físicas identificadas ou identificables.
Pode ser identificable toda persoa cuxa identidade poida determinarse mediante un identificador (por exemplo, un nome, un número de identificación, datos de localización ou un identificador en liña) ou mediante o uso dun ou varios elementos propios da identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social.
Exemplos de datos persoais son: o nome e apelidos; o D.N.I./Pasaporte; a sinatura; a dirección de correo electrónico nominativo ou persoal; o número de teléfono; o domicilio; a dirección IP; a matrícula do vehículo; a imaxe ou voz dunha persoa; a información económica ou patrimonial; o estado de saúde física ou mental; os datos biométricos (pegadas dixitais, iris do ollo, ADN...); a ideoloxía; a información obtida da navegación na internet (cookies); etc.
A normativa en materia de protección de datos persoais non regula o tratamento de datos das persoas xurídicas, en particular as empresas constituídas como sociedades mercantís respecto ao seu nome ou razón social ou datos de contacto.
Tipoloxía dos datos persoais
Pódense destinguir, entre outros, os seguintes tipos de datos persoais:

 • Datos identificativos: nome e apelidos, DNI, nº da Seguridade Social ou tarxeta sanitaria, dirección, teléfono, firma/pegada, imaxe/voz...
 • Datos de natureza penal.
 • Datos de infraccións e sancións administrativas.
 • Datos de categorías especiais: Orixe étnica ou racial; opinións políticas; conviccións relixiosas ou filosóficas; afiliación sindical; datos xenéticos; datos  biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física; datos relativos á saúde incluíndo posibles discapacidades e datos relativos á vida sexual ou a orientación sexual.
 • Datos de circunstancias sociais: características da vivenda; situación familiar; propiedades; posesións; afeccións e estilo de vida; pertenza a clubs e asociacións; licenzas, permisos e autorizacións.
 • Datos de características persoais: datos de estado civil; idade; datos de familia; sexo; data de nacemento; nacionalidade; lugar de nacemento; idioma; características físicas ou antropométricas.
 • Datos académicos e profesionais: formación; titulacións; expediente académico; experiencia profesional; pertenza a colexios ou asociacións profesionais.
 • Datos detalle de emprego: corpo/escala; categoría/grao; postos de traballo; datos non económicos de nómina; historial do traballador.
 • Datos económico-financeiros e de seguros: ingresos, rendas; inversións, bens patrimoniais; créditos, préstamos, avais; datos bancarios; plans de pensións, xubilación; datos económicos de nómina; datos deducións impositivas/impostos; seguros; hipotecas; subsidios, beneficios; historial créditos; tarxetas crédito, etc.
 • Datos de transaccións: bens e servizos subministrados pola persoa afectada; bens e servizos recibidos pola persoa afectada; transaccións financeiras; compensacións/indemnizacións; etc.

Que é un tratamento de datos persoais?
Calquera operación ou conxunto de operacións na que estean presentes datos persoais constituirá un tratamento de datos, que poderá ser manual ou automatizado (total ou parcialmente).
Constitúen un tratamento de datos persoais, entre outras, as seguintes actividades: a recollida dos datos; o rexistro; a organización; a estruturación; a conservación; a adaptación ou modificación; a extracción; a súa consulta ou utilización; a comunicación dos datos por transmisión, difusión ou calquera outra forma de habilitación de acceso, cotexo ou interconexión; a limitación e a supresión ou destrución dos datos.

Normativa relacionada:
REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 Relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais
Artículo 8.1. “En relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años.” (...)
LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
Artículo 7.1. "El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años”(...)

Convocatoria de máscaras para o alumnado

Nenos con máscaras

Imaxe Regreso a la escuela por un nuevo concepto de estilo de vida normal. freepik. Autor: user 11158201

 

O venres 13 de novembro saiu publicada a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados  no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E)

ALUMNADO DESTINATARIO
Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:
a) Non ten que presentar solicitude:
O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021. Porque é beneficiario directo e recibirá as máscaras directamente.
b) Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

 • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
 • Alumnado matriculado en educación especial.
 • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR
Poderán solicitarse dende o 14 ata o 27 de novembro no centro educativo con cita previa.

Teléfono do centro: 981 26 26 12

* Coa solicitude acompañarase fotocopia do libro de familia

**Lembramos que o horario da Secretaría do centro é de luns a venres de 9 a 13:30 h. e as tardes do luns de 16 a 18 h.

Publicidade: No taboleiro do centro o luns 30 de novembro publicarase a listaxe de beneficiarios das máscaras.
O reparto das máscaras realizarase no mes de decembro. Informarase do procedemento os vindeiros días.

Haberá solicitudes a disposición das familias na conserxería do centro.

Acceso á publicación no DOG

Información na SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia

Modelo de solicitude (galego)

Novas COVID

Imaxe COVID-19 (Pixabay)

Inicio das clases

 

Inicio do curso 2020/2021

 

XOVES 10 DE SETEMBRO

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

1º-2º-3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VENRES 11 DE SETEMBRO

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

4º-5º-6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Horarios de entradas e saídas:

Infantil:

-- 4º (3 anos) -- Acceso polo portalón principal do edificio administrativo. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ás aulas. Facilitarase horario do período de adaptación.

Entradas: 9:00 h.
Saídas: 13:50 h. (grupos A e C)/ 13:45 h. (grupo B)

--5º e 6º (4 e 5 anos) -- Acceso pola rampla do pavillón do centro, pola rúa Alcalde Peñamaría del Llano. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ao centro, subindo pola rampla e deberán baixar polas escaleiras do pavillón.
Entradas: 8:55 h. (5º)/ 8:50 h (6º)
Saídas: 13:45 h. (5º)/ 13:50 h. (6º)

 Primaria:
-- 1ºEP, 2ºEP, 3º EP e 4º EP: Acceso exclusivo pola porta principal. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.
Entradas: 8:50 h. (1º, 2º, 3º, 4º)
Saídas: 13:40 h. (1º)/ 13:50 h. (2º)/ 14:00 h. (3º e 4º)
-- 5ºEP e 6ºEP: Acceso exclusivo pola porta das escaleiras da praza do Gadis. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.
Entradas: 9:00 h.
Saídas: 14:00 h.

Video explicativo de entradas Educación Infantil:

 

 Video explicativo de entradas Educación Primaria:
 
 

 

Inicio do curso 2020/21

Setembro de 2020

O equipo de persoal docente e non docente do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño dalles a todas as familias a benvida ao curso 2020/2021.
Curso que chega con moitas novidades, dúbidas, e moita incertidume.

Desde finais de xullo estamos a planificar e organizar este curso, cumprindo coas diferentes instrucións que foron publicadas sucesivamente no portal da Consellería de Educación sobre o regreso ás aulas, en especial o que indica o Protocolo marco que publicou a Consellería de Educación e a de Sanidade para os centros educativos o pasado día 31 de agosto.
Resumo do mais salientable dos plans que figuran a continuación:
NOVA AULA
Para cumprir coa normativa de non exceder de 25 alumnos por aula, teremos un nivel máis en 4º de Primaria, polo que tivemos que repartir o alumnado entre as catro aulas, habilitando un novo espazo na aula de inglés da primeira planta do edificio de primaria. Nos vindeiros días poñeranse en contacto con todas as familias os profesores e profesoras titores con indicacións da aula á que pertenece o seu fillo-a e da súa ubicación.
GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA:
Todos os grupos de infantil e primaria terán esta condición, e polo tanto terán espazos exclusivos nos recreos, evitando contacto con alumnado doutros grupos. A distancia de metro e medio non será obrigatoria pero procuraremos evitar o contacto directo.
ENTRADAS E SAÍDAS
Infantil:
4º (3 anos) -- Acceso polo portalón principal do edificio administrativo. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ás aulas. Facilitarase horario do período de adaptación.

Entradas: 9:00 h.

Saídas: 13:50 h. (grupos A e C)/ 13:45 h. (grupo B)

5º e 6º (4 e 5 anos) -- Acceso pola rampla do pavillón do centro, pola rúa Alcalde Peñamaría del Llano. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ao centro, subindo pola rampla e deberán baixar polas escaleiras do pavillón

Entradas: 8:55 h. (5º)/ 8:50 h (6º)

Saídas: 13:45 h. (5º)/ 13:50 h. (6º)

Primaria:

1ºEP, 2ºEP, 3º EP e 4º EP: Acceso exclusivo pola porta principal. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.

Entradas: 8:50 h. (1º, 2º, 3º, 4º)

Saídas: 13:40 h. (1º)/ 13:50 h. (2º)/ 14:00 h. (3º e 4º)

5ºEP e 6ºEP: Acceso exclusivo pola porta das escaleiras da praza do Gadis. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.

Entradas: 9:00 h.

Saídas: 14:00 h.

Plano de entradas-saídas e circulación polo centro:

 

HIXIENE E PREVENCIÓN
-Mascarilla obrigatoria a partir dos 6 anos e recomendable en infantil.
-Hixiene de mans obrigada (ata 5 veces na xornada)
-Distancia de 1,5m en todo o recinto e aulas (excepción para grupos estables)
-Material de uso individual, merendas ben pechadas e auga de uso individual
-Restrinxir ao máximo a presencia de adultos no recinto.
-Educación para a saúde nas aulas
-Obrigatoriedade das familias de comunicar os posibles casos de COVID19
-Cubrir a ficha de actualización de datos e a declaración responsable

Estas medidas son un breve resumo do establecido no Plan de adaptacion ao contexto COVID do noso colexio que, como a demais documentación, pódese pode consultar facendo clic nas seguintes imaxes. Todos os documentos foron informados polo Consello Escolar do centro e aprobado pola dirección o día 8 de setembro.

Solicitamos a máxima colaboración no seguimento de normas e instrucións.
Moitas grazas.

Facendo clic nas imaxes accederase aos distintos documentos:

 

Plan acollida      

 

 

Becas alumnado NEAE

alumno neae

No BOE do día 8 de agosto de 2020 publicouse a Resolución do 31 de xullo de 2020 da Secretaría de Estado de Educación pola que se convocan axudas para estudantes con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2020-2021.

A quen van dirixidas:

Alumnado que cursa os seus estudios en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas artísticas Profesionais que que presenta unha necesidade específica de recibir apoio educativo por discapacidade, trastorno grave de conduta, trastorno do espectro autista ou altas capacidades.

Prazo: do 9 de agosto ata o 30 de setembro de 2020.

Listaxes provisionais de axudas de Fondo libros

Libros e material

Desde o día de hoxe, venres 3 de xullo están publicadas no taboleiro de anuncios situado no interior do centro as listaxes provisionais do fondo de libros. O prazo para reclamar a estas listaxes é de  2 días (6 e 7 de xullo). O vindeiro mércores, día 8 de xullo publicaranse as listaxes definitivas.

As persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros  (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/), empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre.

A entrega de vales para adquisición de libros de texto para 1º e 2ºEP e/ou material escolar (de 1ºEP a 6ºEP), será entre o luns 13 de xullo e o venres 17 de xullo en horario de 10 h a 13 h. na secretaría do colexio.

As familias que non recollan os vales nesas datas, terán que esperar ao mes de setembro para recollelos.

Listaxe definitivo de admisión de alumnado

Hoxe 25 de xuño procedemos á publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2020/2021.
Podedes consultar as listaxes no taboleiro na entrada do colexio, e tamén con chave 365 e/ou certificado electrónico na aplicación admisión de alumnado.

Os alumnos solicitantes de 4º e 5º de Educación Infantil están todos admitidos.


PARA OS ADMITIDOS: o prazo para formalizar a matrícula será na secretaría do centro entre o 1 e o 10 de xullo (horario de 9,45 h. a 13:30 h).

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (pódese recoller tamén en conserxería)

Impreso para Educación Infantil

Impreso para Educación Primaria

 • Catro fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou outra entidade médica.


PARA OS NON ADMITIDOS: A comisión de escolarización asignará praza nalgún dos centros solicitados, se teñen vacantes. No caso contrario asignaráselles un colexio que teña vacantes e que esté o máis cerca posible ao domicilio ou centro de traballo alegado.

Segundo está contemplado na lexislación vixente, contra estas listaxes definitivas poderase interpoñer un recurso de alzada a partir do día 27 de xuño.

Distribuir contido


by Dr. Radut