PLAN DE CONTINXENCIA (actualizado)

22/11/2020 16:08
Europe/Madrid

Actualizado o Plan de Continxencia ante peche dunha ou varias aulas, ou do centro na súa totalidade a causa da Covid-19.

O documento recolle como se actuará inmediatmente despois da comunicación por parte das autoridades sanitarias do peche  dunha ou varias aulas, ou do centro educativo.

 

Tags: Secretaría

DESINFECCIÓN DO CENTRO

20/11/2020 16:01
Europe/Madrid

 O pasado mércores a dirección do centro solicitou ao Concello unha desinfección das aulas afectadas con casos positivos de Covid-19.

Onte acudiron ao centro operarios do Concello e desinfectaron a entrada principal e o patio cuberto.

Hoxe unha empresa especializada pasou a realizar a desinfección das aulas afectadas.

Tags: Secretaría

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

14/11/2020 17:46
Europe/Madrid

A Consellería de Educación ven de  publicar no DOG  do venres 13 de novembro de 2020 ( DOG ) os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

 

BENEFICIARIO DIRECTO

O alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar.Este alumnado NON DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUDE

 

QUEN DEBE PRESENTAR SOLICITUDE 

 Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

Esta solicitude deberá presentarse de xeito presencial no centro a partir do vindeiro luns 16 de novembro( solicitando cita previa no teléfono 881880434). O formulario de solicitude está dispoñible no portal  http://www.edu.xunta.gal , no centro educativo e no adxunto deste anuncio.

PRAZO: o prazo de presentación será de 10 días hábiles despois da publicación no DOG

 

DOCUMENTACIÓN:

 As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación

 a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 

 Os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2018, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

 

 

 

 

 

Tags: Secretaría

Video-resumo Acceso á Aula virtual

09/11/2020 09:23
Europe/Madrid

Tags: Equipo TIC

ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID-19

07/11/2020 09:20
Europe/Madrid

A Consellería de Educación acaba de actualizar o protocolo de adaptación ao contexot Covid-19 para o curso 2020-2021. Está publicado no portal educativo na data do 5 de novembro de 2020. Protocolo

A enquisa de autoavaliación, que debemos realizar antes de vir ao centro todos os días, atópase na páxina 63. Esta autoenquisa presenta cambios con respecto á entregada ás familias nas reunións de principio de curso.

  •  
     

Tags: Secretaría

DÍA NON LECTIVO

30/10/2020 22:20
Europe/Madrid

O vindeiro luns 2 de novembro non haberá clases ao ser día non lectivo para o noso centro. Este día foi aprobado en sesión de Consello Escolar celebrada o pasado 13 de outubro de 2020. O día foi elexido en acordo co IES Cabo Ortegal, seguindo a  Orde do 25 de xuño de 2020 do calendario escolar para o curso 20202-2021.

Tags: Secretaría