Organigrama

ORGANIGRAMA

ORGANOS DE GOBERNO

·         COLEXIADOS

o  CLAUSTRO: consta de vinteunha profesoras e profesores adscritos ós seguintes postos de traballo en funcionamento:

 •         3  profesoras en Educación Infantil
 •         1 profesora de apoio a Educación Infantil
 •         9  profesores/as en E. Primaria
 •          2 profesores en L. Inglesa
 •         1 profesora en E. Musical
 •          1 profesora en E. Física
 •          1 orientadora
 •          1 profesora de apoio especialista en P. Terapéutica.
 •          1 profesora de apoio especialista en A.L.
 •          1 profesora de relixión católica.

o        CONSELLO ESCOLAR: Despois da última renovación parcial, a composición do Consello Escolar do noso Centro, determinada no número de representantes por sector polo número de unidades do mesmo, é a seguinte:

 • O Director
 • O Xefe de Estudios
 • A Secretaria con voz e sen voto.
 • O representante do Concello
 • A Presidenta da A.N.P.A
 • Membros electivos:
 • Cinco representantes do profesorado
 • Catro representantes dos pais e nais de alumnos-as.

               No seo do Consello Escolar funcionan dúas comisións: comisión económica, comisión de convivencia.

·         UNIPERSOAIS: EQUIPO DIRECTIVO

Composición:

o  Director

o  Xefe de Estudos

o  Secretaria (para coñecer os horarios de atención ó público, consultar en horarios de secretaria ou no apartado de horario escolar)

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

·         COMISIÓN PEDAGÓXICA:

               A Comisión Pedagóxica do centro está formada polo Director, o Xefe de Estudos, a Orientadora, a profesora de apoio (P.T.), os coordinadores e coordinadoras dos distintos ciclos e a coordinadora do Equipo de Normalización Lingüística.

 

·         EQUIPOS DE CICLO

o  Equipo de Infantil: formado polas profesoras de Ed. Infantil, profesora de apoio a E. Infantil e profesora especialista.

o  Equipo do Primeiro Ciclo: formado polas titoras do  ciclo e dous profesores especialistas.

o  Equipo do Segundo Ciclo: formado polos titorese e titoras do ciclo e dous profesores especialistas.

o  Equipo do Terceiro Ciclo: formado polos titores e titoras do ciclo e tres profesores especialistas .

 

·         EQUIPOS  DE DINAMIZACIÓN

  • O Equipo de Normalización Lingüística.
  • Equipo de actividades complementarias e extraescolares.
  • Equipo de dinamización da biblioteca.
  • Equipo de dinamización das Tics.
  • Equipo de aprendizaxe cooperativo.
  • Equipo de dinamización deportiva en idade escolar.
  • Departamento de orientación

OUTROS EQUIPOS

En diversas ocasións ó longo do curso fórmanse equipos ad hoc con profesores/as como é o caso do deseño e programación de determinados proxectos de innovación ou da participación e dinámica de traballo dentro dos PFCS.

 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE ESCOLAR

Contamos cunha Asociación de Pais e Nais de Alumnos e Alumnas.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet