HORARIOS DE DIRECCIÓN, XEFATURA DE ESTUDOS E SECRETARÍA