Curso 2015 - 2016

Modelos Transporte 2016-2017

Solicitude de modificación de itinerario

Solicitude de axuda individualizada

Solicitude transporte a menos de 2km

Solicitude transporte fora de area de influencia

NORMATIVA BÁSICA

Reglamento Orgánico de los centros.  DECRETO 374/1996 de 17 de OCTUBRE

Orden de 22 de Julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de los centros

Modificación de la orden de 22 de Julio de 1997

Currículum de Primaria LOMCE. DECRETO 105/2014 de 4 de Septiembre

Currículum de Ed. Infantil

Jornada de trabajo. ORDEN DE 23 de JUNIO de 2011

PERCEPCIÓN DO COMPOÑENTE SINGULAR DE TITORÍA E OUTRAS FUNCIÓNS

FORMACIÓN. DECRETO 99/2006 de 15 de xuño

Horario do profesorado

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/2017

Para máis información clicade no seguinte enlace:

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

 

 Acceso á SOLICITUDE: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B

 

Descargar o ANEXO I.

 

Anexo I en Castelán.

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR