Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar - Curso: 2017/2018.

Clica para acceder a convocatoria e Anexo I das axudas.

Solicitude (Anexo I)

 

 

OS ALUMNOS PODEN RECIBIR 6 (Axuda máxima con rendas per cápita igual ou inferior a 5.400 €.)  OU  4 (Rendas per cápita entre 5.400,01 e 9.000 €) LIBROS DO FONDO, NUNCA MENOS. Se o centro dispón de libros suficientes para os que non teñen dereito a axudas seguirá repartindo libros por orde de rendas, de menor a maior, de ahi a importancia de donar libros ao centro por parte dos alumnos que non contan con axuda de libros.

 

Os que reciban 4 terán que mirar as listas e mercar os dous que lles faltan e os que teñan dereito a 4 e teñan asignados menos, deberán  poñerse en contacto co centro para saber os que se lles vai  proporcionar e despois saber que dous libros teñen que mercar.

 

 

 

Estes libros se entregarán a principio de curso aos alumnos e os país/naís teñen que comprometerse a que os seus fillos coidarán e devolverán ao centro os libros ao final do curso 2017/2018 ben conservados e sen escribir neles. Do contrario, a non ser que se repoñan, non recibiran axuda de libros para o seguinte curso.

 

 

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O VINDEIRO CURSO 2017/2018.

 

ADMISIÓN CURSO 2017/2018: LISTAXE DEFINITIVO (Todo o alumnado que presentou a solicitude de admisión en prazo está admitido). Listaxe no taboleiro do centro.

 

Clica para acceder á lexislación e ANEXOS I, II e III.

 

A admisión tamén poden facela os pais a través dunha aplicación informática e seguir o proceso: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21130 o https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

 

Dende o 2 de marzo ata o 21 de marzo iníciase o  procedemento de admisión  do alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2017- 2018. 

 

Clicade para ver as Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de Admisión de alumnado en centos sostidos con fondos públicos para o curso académico 2017/2018.

 

 CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición.

Do 1 ao 15 de febreiro.

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

  • Día: 23 de febreiro de 2017
  • Hora: 11: 00 h.
  • Lugar: Sala de Xuntas B da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Edificio Administrativo de San Caetano, 1º andar. Santiago de Compostela. Clica para ver a letra.

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo (Clicade para ver vacantes)

Novas matrículas: Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores.

 

solicitude ten que facerse co impreso oficial, onde se poderá solicitar ata 6 centros, por orde de preferencia. Presentarase unha única solicitude na secretaría do centro que se solicita en primeiro lugar.

Do 2 ao 21 de marzo


Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo.

A partir do 22 de marzo

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, realizarase na Inspección de Educación Secundaria, no Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

(Alumnado centro Adscrito: IES RÍO CABE)

 

  1. 1-15 de febreiro, ambos os dous incluídos.
  2. Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.
  3. Publicación de postos escolares vacantes: última semana de febreiro.

 

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN

1.       Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.       Alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudos nel durante o presente ano:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro.

3.       Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar a este centro educativo a renuncia á súa reserva antes do 1 de marzo.

 

4.       As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante o formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias nos seguintes lugares:

·         será facilitado gratuitamente no CENTRO docente

·         estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na APLICACIÓN «ADMISIONALUMNADO»:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·         estará dispoñible na PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:

-  para reserva de praza dende un centro adscrito, do 1 ao 15 de febreiro:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateados_ed550a_g.pdf

-  para solicitar admisión, do 1 ao 20 de marzo:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf


NORMATIVA REGULADORA

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

Ligazón (galego):

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf


ZONAS DE INFLUENCIA DO CENTRO

(PÓDENSE CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO)


SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS

TRANSPORTE ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 27/06/88)

-       Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte de escolares e obreiros de competencia. exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG, 09/01/90). Corrección de erros (DOG 01/03/90)

-       Instrución 3/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2016-2017.

COMEDOR ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-       Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG 13/08/13)

-       Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 05/03/07)

-       Instrución 1/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2016-2017.

-       Instrución 2/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016-2017.

 

3ª FASE: FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA                

-       Do 20 ao 30 de xuño: presentación do Anexo III de formalización da matrícula.

 

 

Nota informativa para explicar:

 

1.Que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

2.Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

3.Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

 

A Gándara acudirá al Campeonato de España de Voleibol

El pasado sábado 10 de Junio, el equipo Alevín Femenino del CEIP A Gándara se proclamó Campeón Gallego de Voleibol, ganando un billete para el Campeonato de España que se celebrará en Valladolid del 23 al 25 de Junio.

Estas niñas necesitan ayuda para costear esta experiencia única, en la que representarán a Monforte de Lemos y a Galicia midiéndose a los 32 mejores equipos de España.

Si quieres colaborar puedes realizar tu aportación mediante un ingreso en la cuenta del CEIP A Gándara ES12 0049 0355 03 2890328319 o acudiendo al centro.

Horarios Transporte Escolar Setembro 2016

Bus Urbano  
Estación Autobuses 8:20
Florida 8:23
Chaos 8:25
Rúa Celso Emilio Ferreiro 8:30
Avd. Galicia (Policía) 8:35
CHINOS (Rúa Ourense) 8:37
c/ Orense 126 8:38
Hórreo 8:40
Mercadona 8:41
Colexio Novo 8:45
Hórreo 8:48
Colexio A Gándara 8:50

 

Ruta 1 - Augas de Incio  
Chavaga 7:55
Bascós 8:10
Sindrán 8:15
Castelo 8:25
Cruces 8:30
CEIP A Gándara 8:40

 

Ruta 2 - Augas de Incio  
Baamorto 8:15
Fabeiro 8:20
Cruce da Hermida 8:25
Lamas II 8:30
Lamas 8:35
c/ Real II 8:45
c/ Real I  8:47
c/ Chantada (Dársena) 8:50
CEIP A Gándara 8:55

 

Ruta 3 - Tito y Gil  
Pacios 8:05
Broza 8:10
O Eibedo 8:15
San Juan de Tor 8:20
Seoane 8:30
c/ Ourense 20 8:40
CEIP A Gándara 8:50

 

Ruta 4 - Tito y Gil  
A vide 8:10
Distriz 8:20
A Pinguela 8:30
Policía 8:35
C/ Ourense 116 8:40
C/ Chantada (Bar Fión) 8:45
CEIP A Gándara 8:50

 

Ruta 5 - Empresa Santalla  Setembro Outubro-Maio
Morade 8:05 9:15
A Penela 8:10 9:25
O Val - Nocedas 8:15 9:30
Nocedas 8:20  
Val de Lemos 8:30 9:40
CEIP A Gándara 8:45 9:50

 

Ruta 6 - Empresa Monforte  
Girondo - Reigada 8:00
A Parte 8:10
Camporrío 8:20
Proveiros 8:25
Rivasaltas 8:35
Morín II 8:45
Morín 8:50
CEIP A Gándara 8:55

 

Ruta 7 - Empresa Monforte  
 Carballo 08:20 
 Reboredo 08:23 
 Piñeira I 08:25 
 Piñeira II (Ponte) 08:28 
 A Veiga 08:30 
 Casar  08:35 
 C/Escultor Francisco Moure  08:45 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO - CURSO 2016/2017

NOVO LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS E OS LIBROS QUE RECIBE CADA UN DO FONDO.

 

A LISTAXE DEFINITIVA SAIRÁ SOBRE O 22 DE XULLO DE 2016.

OS ALUMNOS PODEN RECIBIR 6 (Axuda máxima con rendas per cápita igual ou inferior a 5.400 €.)  OU  4 (Rendas per cápita entre 5.400,01 e 9.000 €) LIBROS DO FONDO, NUNCA MENOS. Se o centro dispón de libros suficientes para os que non teñen dereito a axudas seguirá repartindo libros por orde de rendas, de menor a maior, de ahi a importancia de donar libros ao centro por parte dos alumnos que non contan con axuda de libros.

Os que reciban 4 terán que mirar as listas e mercar os dous que lles faltan e os que teñan dereito a 4 e teñan asignados menos, deberán  poñerse en contacto co centro para saber os que se lles vai  proporcionar e despois saber que dous libros teñen que mercar.

 

Estes libros se entregarán a principio de curso aos alumnos e os país/naís teñen que comprometerse a que os seus fillos coidarán e devolverán ao centro os libros ao final do curso 2016/2017 ben conservados e sen escribir neles. Do contrario, a non ser que se repoñan, non recibiran axuda de libros para o seguinte curso.

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS E OS LIBROS QUE RECIBE CADA UN DO FONDO.

  

Powered by Drupal - Design by artinet