Concurso-oposición aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de EOI, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres

Xov, 22/12/2022 - 09:17

Xúntase a Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres (código de procedemento ED001A).

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 10 de xaneiro de 2023 ata o día 30 de xaneiro de 2023, ambos incluídos

As solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

PDF icon Resolución do 12 de decembro de 2022 (DOG)PDF icon Orde do 5 de decembro de 2022PDF icon Corrección de erros da Orde do 5 de decembro de 2022PDF icon 2ª Correción de erros da Orde do 5 de decembro de 2022PDF icon Resolución do 13 de marzo de 2023PDF icon Anexo IPDF icon Anexo IIPDF icon Resolución do 30 de marzo de 2023 de desistimento da petición PDF icon 3ª Corrección de errosPDF icon Resolución do 12 de abril de 2023PDF icon Anexo IPDF icon Anexo IIPDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (primaria) PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (secundaria)PDF icon Corrección de erros. Resolución do 12 de abril de 2023PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (corpo de mestres)PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (corpo de secundaria e outros)PDF icon Resolución composición do tribunal que xulgará a proba de coñecemento de lingua galegaPDF icon Resolución do 11 de maio de 2023: Composición dos tribunais (DOG)PDF icon Resolución do 6 de xuño de 2023 (exclusión do proceso selectivo por acceder ao corpo por concurso de méritos) PDF icon Datas, horas e lugares en que se relizará a presentación das persoas aspirantes, primeira parte da proba (A) e, de ser o caso,..PDF icon Tribunais constituidos (primaria) PDF icon Tribunais constituidos (secundaria e outros)PDF icon Resolución distribución persoas aspirantes por tribunalPDF icon Anexo I: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)PDF icon Anexo II: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria e outros)PDF icon 4ª Corrección de errosPDF icon Resolución do 14 de xuño de 2023 corrección da Resolución do 8 de xuño de 2023 pola que se anuncian as datas, horas e lugaresPDF icon Resolución do 15 de xuño de 2023 corrección da Resolución do 8 de xuño de 2023 pola que se anuncian as datas, horas e lugaresPDF icon Modelo normalizado de alegacion baremoPDF icon Relación do persoal que superou o procedemento de ingreso aos corpos docentes: Orde do 1 de agosto de 2023 (DOG)PDF icon Nomeamento de persoal funcionario en prácticas: Orde do 3 de agosto de 2023 (DOG)