Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

Ven, 15/03/2013 - 09:30

Xúntase a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Xúntanse tamén os anexos editables cos formularios de reserva de praza, admisión de alumnado e matrícula, que os usuarios poderán cubrir e imprimir para a súa presentación nos centros educativos.