Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente (ED013B)

Lun, 27/05/2024 - 13:37

Xúntase a Orde do 16 de maio de 2024 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  • O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 28 de maio ata o día 10 de xuño de 2024, ambos incluídos.
  • Neste mesmo prazo, as persoas interesadas poderán actualizar o seu expediente persoal no enderezo web www.edu.xunta.gal/datospersoais e presentar a dita solicitude por medios electrónicos no procedemento normalizado ED011A.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Non se admitirá ningunha solicitude que non se presente por medios electrónicos empregando o procedemento normalizado ED013B.

As persoas interesadas deberán cubrir a solicitude así como a folla de autobaremación que consta na sede electrónica no procedemento normalizado ED013B.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos