Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o 2023

Lun, 12/06/2023 - 09:16

Orde do 30 de maio de 2023, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, industria e Innovación, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2023

Prazo de presentación de solicitudes: do 13.06.2023 ao 12.07.2023

Cal é o obxecto destas axudas?

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

- Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC). Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que pola súa produción científica e a súa actividade de I+D constitúan unha referencia no Sistema galego de I+D+i.

- Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC). Axudas para a consolidación de grupos de investigación das entidades solicitantes que pola súa produción científica e a súa actividade de I+D amosan potencial de crecemento ata converterse en grupos de referencia do sistema de I+D+i galego.

- Modalidade C: Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente. Axudas para a realización de proxectos de investigación a investigadores ou investigadoras individuais que, contando con traxectoria excelente consolidada ou en formación, teñen que afianzar unha liña de traballo baseada en proxectos de alto impacto. Segundo as características poden presentarse a unha das seguintes modalidades:

- Liña de reforzo da traxectoria investigadora consolidada

- Liña de reforzo de traxectorias emerxentes.

Quen pode solicitar estas axudas?

As universidades do Sistema universitario de Galicia que presentarán a súa solicitude ante a Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Os organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur). Nos casos dos institutos de investigación sanitaria IDIS, INIBIC, IISGS e dos centros do ámbito do Servizo Galego de Saúde que xestionen as súas actividades de investigación mediante as citadas fundacións, poderán solicitar as axudas da presente convocatoria a través destas entidades. Os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia que presentarán a súa solicitude ante a Gain.

Tipo e intensidade da axuda

Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Tipo de axuda: axuda a fondo perdido.

Intensidade da axuda: 100 %.

Orzamento total: 17.330.000 euros (o orzamento da Secretaría Xeral de Universidades será de 13.525.000 euros e o da Gain será de 3.805.000 euros).

Importe das axudas

O importe máximo das axudas concedidas é o seguinte:

- Modalidade A (GRC).

As axudas terán unha duración máxima de 4 anos. O importe total de cada unha das axudas virá determinado por un módulo estrutural composto dun fixo de 25.000 € máis un variable máximo de 25.000 € tendo en conta os ingresos medios do grupo, e por un módulo variable anual dun máximo de 50.000 € (20.000, 30.000, 50.000 €), acumulable o anterior, en función dos ingresos anuais medios do grupo nos período comprendido desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2022.

- Modalidade B (GPC).

As axudas serán de aplicación por un período de 3 anualidades. O importe total de cada unha das axudas virá determinado por un módulo estrutural composto dun fixo de contía máxima de 20.000 € na primeira e de 35.000 € na segunda e terceira, e por un módulo variable anual dun máximo de 10.000 € para aqueles grupos que xa gozaran dunha axuda nesta modalidade desde a convocatoria do 2016 e que non estea activa neste momento e que cumpran determinados requisitos, no período comprendido desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de decembro de 2022, establecidos na Orde.

- Modalidade C (Proxectos de Excelencia)

No caso dos proxectos que se acollan á liña de traxectoria investigadora consolidada, as axudas serán de aplicación por un período de ata 4 anualidades, mediante o pagamento dunha contía máxima anual de 50.000€.

No caso dos proxectos que se acollan á liña de traxectoria investigadora emerxente, as axudas serán de aplicación por un período máximo de ata 5 anualidades, mediante o pagamento dunha contía máxima anual de 15.000 € para o ano 2023 e de 25.000€ para os anos 2024, 2025, 2026 e 2027.

A onde acudir?

Para solicitudes presentadas por universidades do SUG:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica

Servizo de Planificación e Estruturación da Investigación

San Caetano, s/n 15781Santiago de Compostela

Teléfono: 881 999541 / 881 995156

Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal

 

Para as demais entidades solicitantes indicadas (alleas ao SUG):

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

Axencia Galega De Innovación

Rúa de Airas Nunes, s/n

15702 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 541096 Email: axudas.gain@xunta.gal

Información web: http://gain.xunta.gal