Resolución definitiva de adxudicación e de persoas excluídas do concurso de traslados para profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de APD e ...

Xov, 04/05/2023 - 08:01

Xúntase a Resolución do 26 de abril de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedemento ED012A).

Unha vez publicada a dita resolución no Diario Oficial de Galicia, o persoal concursante poderá interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou ben poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, cómpre subliñar que, de conformidade coas disposicións normativas que rexen as adscricións temporais, en réxime de comisión de servizos, por motivos de saúde e de conciliación, o prazo de presentación de solicitudes de dez (10) días hábiles iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do último concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia.

PDF icon Orde do 4 de outubro de 2022 (DOG)

PDF icon Instrución Nº 3/202

PDF icon Corrección de erros. Orde do 4 de outubro de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución do 24 de novembro de 2022: Composición da Comisión Avaliadora (DOG)

PDF icon Resolución do 13 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos: vacantes provisionais

PDF icon Anexo I : Vacantes provisionais do corpo 555

PDF icon Anexo II: Vacantes provisionais do corpo 590

PDF icon Anexo III: Vacantes provisionais do corpo 591

PDF icon Anexo IV: Vacantes provisionais do corpo 592

PDF icon Anexo V: Vacantes provisionais do corpo 593

PDF icon Anexo VI: Vacantes provisionais do corpo 594

PDF icon Anexo VII: Vacantes provisionais do corpo 595

PDF icon Anexo VIII: Vacantes provisionais do corpo 597

PDF icon Resolución provisional secundaria e outros

PDF icon Relación provisional de persoas excluídas secundaria

PDF icon Adxudicación provisional alfabético (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)

PDF icon Adxudicación provisional por especialidade (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)

PDF icon Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)

PDF icon Adxudicación provisional alfabético (inspectores)

PDF icon Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (inspectores)

PDF icon Resolución provisional do corpo de mestres

PDF icon Relación provisional de persoas excluídas do corpo de mestres

PDF icon Adxudicación provisional alfabético

PDF icon Resolución 26 de abril de 2023 publicación vacantes definitivas

PDF icon Anexo I: Vacantes definitivas do corpo 555

PDF icon Anexo II: Vacantes definitivas do corpo 590

PDF icon Anexo III: Vacantes definitivas do corpo 591

PDF icon Anexo IV: Vacantes definitivas do corpo 592

PDF icon Anexo V: Vacantes definitivas do corpo 593

PDF icon Anexo VI: Vacantes definitivas do corpo 594

PDF icon Anexo VII: Vacantes definitivas do corpo 595

PDF icon Anexo VIII: Vacantes definitivas do corpo 597

PDF icon Resolución adxudicación definitiva secundaria e outros (pendente de publicar no DOG)

PDF icon Anexo I: Adxudicación destino definitivo ao persoal funcionario docente dos corpos de secundaria e outros

PDF icon Anexo II: Situación de expectativa de destino ao persoal funcionario do corpo de secundaria e outros

PDF icon Anexo III: Relación definitiva de persoas excluídas (secundaria e outros)

PDF icon Resolución adxudicación definitiva secundaria e outros (DOG)

PDF icon Resolución adxudicación definitiva primaria (DOG)

PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo