Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións da lista de Orientación, corpo de mestres, no curso académico 2022/2023

Mar, 14/03/2023 - 08:22

Xúntase a Resolución do 13 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a listaxe provisional de persoas admitidas para a cobertura de interinidades e substitucións e a relación provisional de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2022-2023 correspondentes á lista de Orientación do corpo de mestres (597039).

As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de cinco (5) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), do seguinte xeito:

A) As persoas opositoras que presentaran a solicitude normalizada mediante o procedemento ED001A deberán empregar a opción “Alegacións” da instancia de matrícula na especialidade correspondente que lle permita á incorporación á lista de Orientación.

B) As restantes persoas opositoras deberán empregar o impreso xenérico dispoñible no procedemento PR004A. Neste caso, o formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

- No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN DO 13 DE MARZO DE 2023 (ORIENTACIÓN MESTRES)

- No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Non se admitirán as alegacións formuladas mediante correo electrónico.

As listaxes de persoas admitidas poden consultarse no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/substitutoslistas/