Publicación das listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso aos corpos de ensino secundario, especialistas en sectores singulares da FP, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño e de mestres

Mar, 14/03/2023 - 08:08

Xúntase a Resolución do 13 de marzo de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres (código de procedemento ED001A), convocados pola Orde do 5 de decembro de 2022 e anunciada mediante Resolución do 12 de decembro de 2022 (DOG n.º 242, do 22 de decembro)

  • O prazo de reclamacións contra estas listas é de dez (10) días hábiles e comeza o día 15 de marzo de 2023 e remata o día 28 de marzo de 2023 (ambos días incluídos).

As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de acordo co establecido no apartado segundo da base sexta da Orde do 5 de decembro de 2022.

 

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá proceder do seguinte xeito:

1.- Acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

2- Autenticarse co seu usuario e contrasinal

3.-Localizar o expediente correspondente á solicitude de participación do procedemento selectivo (código de procedemento ED001A) e premer na opción de “Acción” para elixir o trámite “Alegación”. IMPORTANTE: NO CASO DE QUE POSÚA VARIAS SOLICITUDES PRESENTADAS DE DISTINTOS PROCEDEMENTOS, LEMBRE QUE DEBE ESCOLLER O TRÁMITE DE ALEGACIÓN NA SOLICITUDE CORRESPONDENTE Á CONVOCATORIA DO 5 DE DECEMBRO DE 2022 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO ED001A).

4- Encher o formulario, anexar a documentación, se é o caso, e asinar e presentar electronicamente premendo no botón “Asinar e presentar”

A súa reclamación estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto o trámite de alegación asinado como o recibo de presentación desta.

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

PDF icon Resolución do 12 de decembro de 2022 (DOG)

PDF icon Orde do 5 de decembro de 2022

PDF icon Corrección de erros da Orde do 5 de decembro de 2022

PDF icon 2ª Correción de erros da Orde do 5 de decembro de 2022

PDF icon Resolución do 13 de marzo de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Resolución do 30 de marzo de 2023 de desistimento da petición

PDF icon 3ª Corrección de erros

PDF icon Resolución do 12 de abril de 2023

PDF icon Anexo I

PDF icon Anexo II

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (primaria)

PDF icon Listaxe de persoas non exentas da proba de galego (secundaria)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 12 de abril de 2023

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (corpo de mestres)

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (corpo de secundaria e outros)

PDF icon Resolución composición do tribunal que xulgará a proba de coñecemento de lingua galega

PDF icon Resolución do 11 de maio de 2023: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Resolución do 6 de xuño de 2023 (exclusión do proceso selectivo por acceder ao corpo por concurso de méritos)

PDF icon Datas, horas e lugares en que se relizará a presentación das persoas aspirantes, primeira parte da proba (A) e, de ser o caso,..

PDF icon Tribunais constituidos (primaria)

PDF icon Tribunais constituidos (secundaria e outros)

PDF icon Resolución distribución persoas aspirantes por tribunal

PDF icon Anexo I: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Primaria)

PDF icon Anexo II: Distribución persoas aspirantes por tribunais (Secundaria e outros)

PDF icon 4ª Corrección de erros

PDF icon Resolución do 14 de xuño de 2023 corrección da Resolución do 8 de xuño de 2023 pola que se anuncian as datas, horas e lugares

PDF icon Resolución do 15 de xuño de 2023 corrección da Resolución do 8 de xuño de 2023 pola que se anuncian as datas, horas e lugares

PDF icon Modelo normalizado de alegacion baremo

PDF icon Relación do persoal que superou o procedemento de ingreso aos corpos docentes: Orde do 1 de agosto de 2023 (DOG)

PDF icon Nomeamento de persoal funcionario en prácticas: Orde do 3 de agosto de 2023 (DOG)

PDF icon Orde do 27 de xuño de 2024 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)