Preto de 23.000 persoas concorrerán ás oposicións de Educación convocadas pola Xunta neste 2022

As probas celebraranse a partir do 18 de xuño

Os exames desenvolverase segundo o sistema habitual, ofrecendo certezas ás persoas que levan anos preparando estas probas

Ven, 01/04/2022 - 11:43

Un total de 22.919 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade neste 2022, segundo o listado provisional de admitidos publicado no Portal Educativo. O proceso desenvolverase segundo o sistema habitual, ofrecendo certezas ás persoas que levan anos preparando estas probas, que se celebrarán a partir do 18 de xuño.

Todas elas optan ás 2.484 prazas cuxa convocatoria xa foi publicada. A maiores, sumaranse outras 144 de Formación Profesional ata completar 2.628 prazas en 61 especialidades. Cómpre lembrar que a Xunta de Galicia xa aprobou a Oferta Pública de Emprego (OPE) paras estas prazas de FP, pero non poderá convocarse ata que o Ministerio de Educación publique a norma de desenvolvemento da nova lei de Formación Profesional no relativo ao novo corpo que se crea (profesores especialistas en sectores singulares da FP) e ás especialidades do extinto corpo de profesores técnicos de FP (suprimido pola nova lei de Educación) e que se integran no corpo de profesores de ensino secundario
No referido á promoción interna, o número de inscritos nas oposicións é de 215 persoas, mentres que as restantes 22.704 persoas están inscritas nalgunha das especialidades de novo ingreso. A distribución de prazas e inscritos nesta última é a seguinte:

Corpo de mestres

Código/especialidade

Total prazas

Total inscritos

31

Educación Infantil

180

3102

32

Lingua Estranxeira: Inglés

55

667

33

Lingua Estranxeira: Francés

90

211

34

Educación Física

45

636

35

Música

55

374

36

Pedagoxía Terapéutica

140

1391

37

Audición e Linguaxe

135

793

38

Educación Primaria

250

2694

Total

950

9868

 

Corpo de profesores de ensino secundario

Código/especialidade

Total prazas

Total inscritos

1

Filosofía

45

260

3

Latín

5

92

4

Lingua Castelá e Literatura

75

830

5

Xeografía e Historia

90

1172

6

Matemáticas

136

863

7

Física e Química

78

692

8

Bioloxía e Xeoloxía

72

823

9

Debuxo

62

602

10

Francés

40

254

11

Inglés

125

1063

15

Portugués

4

52

16

Música

8

324

17

Educación Física

45

579

18

Orientación Educativa

12

465

19

Tecnoloxía

60

589

53

Lingua Galega e Literatura

115

582

101

Administración de Empresas

15

408

102

Análise e Química Industrial

5

90

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

8

109

105

Formación e Orientación Laboral

35

767

107

Informática

43

258

110

Organización e Xestión Comercial

20

390

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

10

92

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

6

107

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

7

117

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

7

128

118

Procesos Sanitarios

8

316

124

Sistemas Electrónicos

16

95

125

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

19

160

Total

1.171

12.279

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade

Total prazas

Total inscritos

1

Alemán

2

48

8

Francés

7

41

9

Galego

6

30

11

Inglés

30

219

Total

45

338

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código/especialidade

Total prazas

Total inscritos

595503

Conservación e Restauración de Obras Escultóricas

2

23

595504

Conservación e Restauración de Obras Pictóricas

2

16

595508

Debuxo Técnico

2

77

595511

Deseño de Produto

1

40

595516

Historia da Arte

1

63

Total

8

219