Publicación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres

Lun, 19/04/2021 - 15:07

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia do 25 de xaneiro).

Xúntase Resolución e Anexos I e II.

O prazo de reclamacións contra estas listas é de cinco (5) días hábiles, comezou o martes 20 de abril e remata o luns 26 de abril (ambos incluídos). As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de acordo co establecido na base sexta da Orde do 24 de febreiro de 2020.

Para realizar reclamacións á lista provisional de persoas admitidas e excluídas deberá acceder a sede electrónica da Xunta de Galicia na seguinte ligazón https://sede.xunta.gal/portada

Unha vez acceda á sede:

  1.  Prema o botón A miña sede e identifíquese.
  2.  Localice a súa solicitude de participación no apartado de Expediente e prema no botón Acción:Emenda o requirimento.
  3.  Cubra o documento indicando que documentación xustificativa se achega e no seguinte paso achegue a documentación.
  4.  Finalice a presentación seguindo as indicacións da sede e garde o recibo xustificativo de presentación.
  5.  No suposto de figurar incorrectamente como NON EXENTO/A da proba de coñecemento de lingua galega debe formular do mesmo modo a reclamación e achegar o documento xustificativo.

No caso das persoas que non figuren na listas de persoas admitidas/excluídas o procedemento para alegacións deberá realizarse mediante o modelo xenérico PR004A dispoñible na sede electrónica.

No suposto de que teña que emendar o pagamento das taxas poderá realizalo na Oficina Virtual Tributaria de modo telemático.

 

PDF icon Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)

PDF icon Nota informativa: Ábrese o prazo de matrícula para os procedementos selectivos

PDF icon Orde do 30 de xullo de 2020 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)

PDF icon Orde do 15 de xaneiro de 2021. (DOG)

PDF icon Orde do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 (DOG)

PDF icon Resolución pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos Primaria

PDF icon Anexo I aspirantes admitidos Secundaria

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos Primaria

PDF icon Anexo II aspirantes excluídos Secundaria

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​

PDF icon Composición das vogalías que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento de galego

PDF icon Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento de castelán

PDF icon Sedes dos tribunais de galego

PDF icon Listaxe persoas non exentas de galego (Primaria)

PDF icon Listaxe persoas non exentas de galego (Secundaria)

PDF icon Sedes dos tribunais de castelan

PDF icon Listaxe persoas non exentas de castelán (Secundaria)

PDF icon Resolución do 12 de maio de 2021

PDF icon Relación definitiva de persoal admitido (Primaria)

PDF icon Relación definitiva de persoal excluído (Primaria)

PDF icon Relación definitiva de persoal admitido (Secundaria)

PDF icon Relación definitiva de persoal excluído (Secundaria)

PDF icon Corrección de erros da Resolución de 10 de maio de 2021 (Sedes tribunais galego)

PDF icon Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola pandemia Covid-19 para a celebración das probas

PDF icon Resolución do 25 de maio de 2021: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores

PDF icon Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos: Distribución dos aspirantes

PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunal (Primaria)

PDF icon Distribución persoas aspirantes por tribunal (Secundaria)

PDF icon Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores

PDF icon Modificación/corrección de erros da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares

PDF icon Correción de erros. Resolución do 25 de maio de 2021 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 10 de xuño de 2021 (Distribución persoas aspirantes por tribunal)

PDF icon Cambio de sede dos tribunais 6 e 7 da especialidade de Audición e Linguaxe en Ourense

PDF icon Tribunais constituidos primaria

PDF icon Tribunais constituidos secundaria

PDF icon Aprobados do concurso-oposición: Orde do 4 de agosto de 2021 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 4 de agosto de 2021 (DOG)

PDF icon Orde do 30 de agosto de 2021: Nomear funcionarios/as en prácticas as persoas que superaron o ingreso ao corpo de mestres (DOG)

PDF icon Orde do 2 de setembro de 2021:Nomear funcionarios en prácticas as persoas que superaron o ingreso ao corpo de inspectores (DOG)

PDF icon Orde do 21 de setembro de 2021: Nomear funcionarios/as en prácticas PES, FP, EOIs, profesores de música e artes escénicas (DOG)

PDF icon Orde do 16 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2021 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 4 de agosto de 2021 (DOG)

PDF icon Orde do 12 de xullo de 2022: Declarar aptas na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 12 de xullo de 2022 (DOG).