Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos”

Mar, 23/02/2021 - 17:49

Resolución do 23 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia como profesor especialista nas ensinanzas do módulo profesional de “condución de grupos a cabalo e coidados equinos básicos” do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en condución de actividades físico-deportivas no medio natural (591705). (código de procedemento ED003A).

Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas excluídas.