Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das cualificacións definitivas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021

Ven, 10/07/2020 - 09:47

Contra as cualificacións definitivas, a persoa interesada poderá interpoñer recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ensinanzas superiores de Arte dramática

Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Ensinanzas superiores de Deseño

Ensinanzas superiores de Música