Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Xov, 06/06/2019 - 13:03

Resolución do 5 de xuño de 2019 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2019/20 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión.

Prazos de preinscrición e inscrición:

- Preinscrición: ata o 12 de xuño (incluído). REQUISITO OBRIGATORIO

- Inscrición: ata o 21 de xuño (incluído).

Destinatarios:

Persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE, destinado durante o curso académico 2019/2020 en centros educativos públicos e nos servizos provinciais de Inspección educativa dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nas modalidades de grupo, que con carácter xeral estarán conformados por persoal funcionario de carreira ou con non máis do 50% dos seus compoñentes persoal interino, aplicarase a seguinte orde de prelación:

1º.- Todos eles sen licenza nos dous últimos cursos (2017/18 e 2018/19).

2º.- Algún sen licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

3º.- Todos eles con licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

No caso de quedaren prazas vacantes estas poderían ser concedidas a grupos conformados por máis do 50% dos seus compoñentes persoal interino, coa seguinte orde de prelación:

1º.- Todos eles sen licenza nos dous últimos cursos (2017/18 e 2018/19).

2º.- Algún sen licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

3º.- Todos eles con licenza nos últimos dous cursos (2017/18 e 2018/19).

Requisitos

As persoas candidatas á licenza por formación deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Persoal docente funcionario.

1º. Estaren en situación de servizo activo e prestando servizos ininterrompidos durante os cursos 2017/18 e 2018/19, e no 2019/20 seguiren tendo destino e exercendo docencia directa con alumnado en centros docentes educativos dependentes da consellería.

2º. Non teren destino en comisión de servizos durante o curso 2019/20, agás o profesorado destinado en centros de ensinanzas artísticas superiores e o que estea a gozar dunha comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral ou por motivos de saúde.

3º. Cando os participantes fosen beneficiarios dunha licenza por formación no curso 2018/19, a obtención da cualificación de apto no traballo desenvolvido será condición indispensable para a obtención dunha licenza nesta convocatoria.

b) Persoal en prácticas

O persoal en prácticas poderá solicitar unha licenza por formación en todo caso, pero non poderá gozar dela no período efectivo das prácticas.

c) Persoal interino.

Para estes efectos entenderase como profesorado interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso académico correspondente.

Modalidades:

Convócanse seis modalidades de licenzas por formación, todas elas retribuídas, por un período total de 500 meses, de acordo coa seguinte temática e distribución:

1. Proxectos individuais para a creación de materiais curriculares dixitais para segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria (ESO) e bacharelato.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: 80

2. Grupos de traballo de dous ou tres membros para a creación de materiais curriculares dixitais para segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria (ESO) e bacharelato.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: 80

3. Proxectos individuais para a elaboración ou adaptación de materiais curriculares plurilingües para as ensinanzas de formación profesional.

Esta modalidade terá as seguintes submodalidades:

Submodalidade 3.a. Elaboración de materiais inéditos nunha lingua oficial e/ou noutra ou noutras linguas estranxeiras.

Submodalidade 3.b. Actualización de materiais creados en convocatorias anteriores e, simultaneamente, a súa adaptación a unha ou máis linguas estranxeiras.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: Submodalide 3.a: 24. Submodalidade 3.b: 6.

4. Grupos de traballo de dous ou tres membros para a elaboración de materiais curriculares plurilingües para as ensinanzas de formación profesional.

Duración: de 1 a 3 meses, de acordo co cronograma do proxecto aprobado (entre o 15 de setembro de 2019 e o 30 de xuño de 2020).

Meses convocados: 70

5. Proxecto indiviual ou en grupos de traballo de dous ou tres membros para a creación de cursos non presenciais para a formación do profesorado.

Duración: dun a tres meses para a creación individual dun curso novo, ou de seis se é en grupo; para a remodelación dun curso existente a duración máxima será de dous meses se a licenza é individual ou ata catro meses se é en grupo.

Poderá desenvolverse dentro do primeiro trimestre (beneficiarios que teñan superado o curso ‘Crear cursos Platega’ ou no segundo trimestre (beneficiarios indicados no apartado anterior e os que realizasen e superasen o indicado curso durante o primeiro trimestre).

Meses convocados: 40

6. Perfeccionamento en linguas estranxeiras no exterior.

Dirixida preferentemente ao profesorado non especialista de ensino primario e secundario que acredite como mínimo o nivel B2 en lingua estranxeira do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) ou teña coñecemento equivalente acreditable segundo a Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta Consellería, agás o establecido para o profesorado actualmente en seccións bilingües, na disposición adicional primeira.

Duración: mínima dun mes e máxima de tres meses (do 15 de setembro de 2019 ao 31 de agosto de 2020).

Este perfeccionamento levarase a cabo mediante cursos centrados no perfeccionamento lingüístico intensivo, de cando menos 20 sesións semanais de, como mínimo, 45 minutos cada unha, realizados en todo caso nun país estranxeiro, con preferencia para países da Unión Europea, Estados Unidos e Canadá. Estes cursos deberán estar vinculados ao Marco común europeo de referencia para as linguas ou de metodoloxía CLIL/AICLE (aprendizaxe integrada de contidos e linguas).

Meses convocados: 200

Documentación necesaria

 Solicitude segundo o modelo do anexo II da convocatoria.

 Proxecto de estudos ou de traballo de investigación que se pretenda realizar durante o período da licenza, segundo o contido do anexo IV.

 A demais documentación específica para cada modalidade requirida na convocatoria.

Máis información

Mail: licenzas.fprofe@edu.xunta.es

  1. 99 76 35. Cuestións administrativas e modalidade 6.

     981 52 24 11 (CAFI-Departamento Educación Dixital. Incidencias con Fprofe e modalidades 1, 2 e 5.

  1. 54 65 52. Modalidades 3 e 4.

Servizo de Formación do Profesorado
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional