Secretaría Xeral Técnica

A Secretaría Xeral Técnica exerce as competencias e funcións determinadas no Decreto 119/1982, do 5 de outubro e no Decreto 11/1984, do 25 de maio, así como aquelas que lle están atribuídas pola normativa vixente e as que lle sexan delegadas ou encomendadas polo titular da consellería.

Responsable:

Manuel Vila López

Teléfono:

881 99 55 04
881 99 55 07

Fax:

881 99 55 08

Email:

sxt.cultura.educacion [at] xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela