Axudicación definitiva de destino provisional para o curso académico 2015/2016, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario...

Xov, 10/09/2015 - 14:05

Publicada a Adxudicación definitiva de destinos provisionais do persoal do corpo de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño para o próximo curso académico 2015/16.

(10/09/2015) Adxudicación definitiva por orde de adxudicación

Xúntanse as  Instrucións para a toma de posesion do profesorado

O profesorado dos corpos referidos que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocados pola Orde do 9 do xuño de 2015 (DOG do 22) tomará posesión no centro educativo de destino e deberá remitir á Xefatura Territorial correspondente a documentación que a continuación se indica:

A toma de posesión realizarase os días 11 e 14 de setembro de 2015,  dende a publicación da resolución definitiva de adxudicación  na páxina web www.edu.xunta.es

Todos os documentos deberán ser asinados coa data da toma de posesión.

Os efectos económicos e administrativos da toma de posesión é do 15 de setembro de 2015  para todo o profesorado que obtivo destino, agás o profesorado que obtivo destino en comisión de servizos procedente doutra Comunidade Autónoma  e o profesorado con destino provisional procedente do estranxeiro a toma de posesión ten efectos do 1 de setembro de 2015.