Servizos de apoio á orientación
Servizos de apoio á orientación

Desde que o Decreto 120/1998 regulou a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, foron moitos os cambios que se sucederon, tanto na educación en xeral como na orientación en particular; pero, sen dúbida, a maior innovación vén dada polos cambios de perspectiva que introduce a Lei orgánica de educación e polo fincapé que nela se fai nos principios de calidade baseada na equidade e de esforzo compartido.

 

Os Departamentos de Orientación (DO)

Logo dun crecemento dende 1998, no número de Departamentos de Orientación, podemos dicir que no momento actual, todos os centros de educación secundaria e os centros de primaria de 12 ou máis unidades teñen departamento de orientación, os colexios que teñen entre 6 e 11 unidades contan con departamentos de orientación compartida e os centros que non chegan ás 6 unidades figuran adscritos ao departamento de orientación doutro CEIP, tal como se recolle na existente rede de orientación educativa galega (ROEGAL).

Esta estrutura permitiu reorganizar o traballo dos departamentos de orientación dos institutos e optimizar o seu funcionamento, co que se pode prestar unha maior atención ás diferentes necesidades de cada etapa educativa dende un departamento máis próximo.

Deste xeito pódese asegurar que todos os compoñentes da comunidade escolar teñan acceso aos recursos de orientación educativa e profesional e, polo tanto, poidan realizar unha escolarización sen exclusións, que garanta a igualdade efectiva de oportunidades e preste os apoios necesarios, tanto ao alumnado que o requira como aos centros en que estea escolarizado.

Polo conseguinte, debemos recalcar a enorme importancia que ten a coordinación entre os distintos niveis educativos, de tal xeito que será función prioritaria dos membros da comunidade educativa en xeral e das xefaturas dos departamentos de orientación en particular establecer bases sólidas que permitan a colaboración e as accións coordinadas para que o paso do alumnado polos diferentes niveis e etapas sexa o máis coherente posible. A coordinación dos departamentos deberá ser o garante da continuidade deste principio de orientación única.

Os Equipos de Orientación Específicos na Orientación (EOE)

Os Equipos de Orientación Específicos son axentes dea poio á orientación externos aos centros educativos, centrando as súas funcións, con carácter preferente, no apoio especializado aos departamentos de orientación, na elaboración de programas de intervención, na actualización de datos propios de cada especialidade, así como na elaboración de materiais e recursos que contribúan a unha axeitada resposta educativa nos centros, neste caso en materia de orientación educativa e profesional.

Deste xeito, cando os centros educativos e os/as profesionais que os atenden desde os departamentos de orientación precisan dun asesoramento máis específico poden solicitar, a través da inspección educativa, a intervención das persoas especialistas do EOE da súa provincia, empregando o protocolo establecido para tal efecto.

Así mesmo, os Equipos de Orientación Específica, e os seus profesionais, realizarán outro tipo de actuacións de oficio, tal como se recolle na normativa que regula a súa creación e funcionamento.

Colaboracións na Orientación

Dende a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e tendo en conta a importancia da colaboración entre os diferentes organismos, empresas, institucións e servizos implicados na orientación, preténdese establecer canles de colaboración entre as distintas administracións, entidades, asociacións e outras organizacións con atribucións na titoría e orientación educativa e profesional, establecendo protocolos comúns de actuación e favorecendo o intercambio de información e a difusión de boas prácticas.