Participantes GaliciaSkills

Ano 2018

Administración de sistemas en rede

Centro educativo
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
CIFP Universidade Laboral
CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo
IES Isidro Parga Pondal
IES Pazo da Mercé
IES San Clemente

Animación 3D e xogos (Demostración)

Centro educativo
CIFP Imaxe e Son
CIFP Imaxe e Son

Carpintaría

Centro educativo
CIFP Ferrolterra
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Politécnico de Santiago
CIFP Someso
CIFP Valentín Paz Andrade
IES de Melide
IES de Ortigueira
IES de Salvaterra de Miño
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Cociña

Centro educativo
CIFP Carlos Oroza
CIFP Compostela
CIFP Manuel Antonio
CIFP Paseo das Pontes
IES de Foz
IES de Vilamarín
IES Sanxillao

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
CIFP Leixa
IES Lamas de Abade

Control industrial

Centro educativo
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Politécnico de Santiago
IES Frei Martín Sarmiento
IES María Sarmiento

Deseño mecánico - CAD

Centro educativo
CIFP As Mercedes
CIFP Ferrolterra
CIFP Valentín Paz Andrade
IES Politécnico de Vigo

Ebanistaría

Centro educativo
CIFP Ferrolterra
CIFP Politécnico de Santiago
CIFP Someso
CIFP Valentín Paz Andrade
CPR Agarimo
IES de Melide
IES de Ortigueira
IES de Salvaterra de Miño
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Electrónica

Centro educativo
CIFP A Farixa
CIFP Politécnico de Santiago
IES Urbano Lugrís

Floraría

Centro educativo
CFEA de Guísamo
IES de Arzúa
IES Montecelo
IES Plurilingüe San Rosendo

Fontanaría e calefacción

Centro educativo
CIFP As Mercedes
CIFP Coroso
CIFP Universidade Laboral
CIFP Valentín Paz Andrade

Instalacións eléctricas

Centro educativo
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Politécnico de Santiago
IES Politécnico de Vigo

Mecanizado

Centro educativo
CIFP Ferrolterra
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Someso
IES Politécnico de Vigo

Mecatrónica

Centro educativo
CIFP Ferrolterra
CIFP Politécnico de Lugo
CIFP Politécnico de Santiago
IES Fermín Bouza Brey
IES Rosalía Mera

Panadaría

Centro educativo
CIFP Carlos Oroza
CIFP Manuel Antonio
CIFP Paseo das Pontes

Peiteado

Centro educativo
CIFP Someso
IES A Pinguela
IES Frei Martín Sarmiento
IES Muralla Romana

Pintura do automóbil

Centro educativo
CIFP As Mercedes
CIFP Ferrolterra
CIFP Politécnico de Santiago
CIFP Someso
CIFP Valentín Paz Andrade
IES As Mariñas
IES María Sarmiento

Pintura e decoración

Centro educativo
CIFP A Farixa
CIFP A Farixa
CIFP A Farixa
CIFP Porta da Auga

Recepción hoteleira

Centro educativo
CIFP Carlos Oroza
CIFP Compostela
CIFP Manuel Antonio
IES de Vilamarín

Refrixeración e aire acondicionado

Centro educativo
CIFP As Mercedes
CIFP Coroso
CIFP Universidade Laboral
CIFP Valentín Paz Andrade
IES de Fene

Servizo de restaurante e bar

Centro educativo
CIFP Carlos Oroza
CIFP Compostela
CIFP Fraga do Eume
CIFP Manuel Antonio
CIFP Paseo das Pontes
IES de Foz
IES de Vilamarín
IES Sanxillao

Soldadura

Centro educativo
CIFP Politécnico de Santiago
CIFP Someso
CIFP Valentín Paz Andrade
IES de Valga
IES Marco do Camballón
IES Rosalía Mera

Solucións de software para empresas

Centro educativo
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
IES A Pinguela
IES San Clemente

Tecnoloxía da moda

Centro educativo
CIFP Manuel Antonio
CIFP Manuel Antonio
CIFP Manuel Antonio
CIFP Paseo das Pontes
CIFP Paseo das Pontes

Tecnoloxía do automóbil

Centro educativo
CIFP As Mercedes
CIFP Politécnico de Santiago
IES As Mariñas
IES de Vilalonga
IES Ordes

Xardinaría paisaxística

Centro educativo
CIFP A Granxa
IES de Vilamarín
IES Montecelo
IES Plurilingüe San Rosendo

Animación 3D e xogos (Demostración)

Centro educativo
CIFP Imaxe e Son
CIFP Imaxe e Son

Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria

Centro educativo
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
CIFP Leixa
IES Lamas de Abade

Pintura e decoración

Centro educativo
CIFP A Farixa
CIFP A Farixa
CIFP A Farixa
CIFP Porta da Auga

Xardinaría paisaxística

Centro educativo
CIFP A Granxa
IES de Vilamarín
IES Montecelo
IES Plurilingüe San Rosendo