FP dual. Convocatoria xuño 2017

Convocatoria de xuño de 2017


Publicada no Diario Oficial de Galicia a Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 13 de xuño de 2017, que tras a finalización do período establecido nesta orde, do 22 o 30 de xuño, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude en calquera dos centros que aparecen no anexo II da Orde do 13 de xuño de 2017, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión.

Centros e ciclos nos que se amplía o prazo

Concello Centro Ciclo Máis información
A Coruña 15024513 - CIFP Someso CSIMP01 - Estética integral e benestar 881880001
Chantada 27003175 - IES Val do Asma CSADG01 - Administración e finanzas 982870236
Chantada 27003175 - IES Val do Asma CSHOT02 - Axencias de viaxes e xestión de eventos 982870236
Chantada 27003175 - IES Val do Asma CSIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web 982870236
Foz 27020562 - IES de Foz Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña 982870287
Lugo 27015773 - IES Muralla Romana CSIMP01 - Estética integral e benestar 982828081
Lugo 27016455 - IES Sanxillao CMHOT01 - Cociña e gastronomía 982828088
Mondoñedo 27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo CMAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural 982870539
Ourense 32009131 - IES Universidade Laboral CMTMV01 - Carrozaría 988788486
Pontevedra 36020064 - CIFP Carlos Oroza CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos 886159545
Pontevedra 36020064 - CIFP Carlos Oroza Dobre titulación en Dirección de servizos de restauración e en Dirección de cociña 886159545
Ribadeo 27020793 - CIFP Porta da Auga CMTMV03 - Electromecánica de maquinaria 982128894
Santiago 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago CSELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados 981522062
Santiago 15016000 - CIFP Compostela CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos 881866570
Santiago 15026753 - IES A Pontepedriña CSCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais 881867152
Valga 36020362 - IES de Valga CMFME02 - Soldadura e caldeiraría 886151980
Vilagarcía de Arousa 36013771 - IES Fermín Bouza Brey CSIMA03 - Mecatrónica industrial 886151956
Vilamarín 32016285 - IES de Vilamarín CSHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos 988286013

Requisitos das persoas solicitantes

  • Ter entre dezaoito anos (ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo) e vinte e nove anos no momento de inicio do ciclo formativo.
  • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, segundo a redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude.
  • Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
  • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
  • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Oferta de ensinanzas

Oferta por concello

Concello: A Coruña

Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes.
Ciclo:  MTCP01 - Confección e moda.
Empresa ou entidade colaboradora:  Inditex, S.A.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes.
Ciclo:  SHOT05 - Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora:  Paradores de Turismo de España S.A.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes.
Ciclo:  SHOT04 e SHOT05 - Dobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora:  Arlea Hotels S.L.U.
Prazas:  20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes.
Ciclo:  MINA01 e MHOT02 - Panadaría, repostaría e confeitaría e oferta parcial do ciclo de Servizos en restauración.
Empresa ou entidade colaboradora:  Panadería Da Cunha, S.L.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15024513 - CIFP Someso.
Ciclo:  SIMP01 - Estética integral e benestar.
Empresa ou entidade colaboradora:  Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15027770 - IES A Sardiñeira.
Ciclo:  SQUI02 - Química industrial.
Empresa ou entidade colaboradora:  Repsol Petroleo, S.A.
Prazas: 18
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15027770 - IES A Sardiñeira.
Ciclo:  SQUI02 - Química industrial.
Empresa ou entidade colaboradora:  Hijos de Rivera, S.A.U.
Prazas: 12
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Culleredo

Centro:  15005749 - IES Universidade Laboral.
Ciclo:  SIMA03 - Mecatrónica industrial.
Empresa ou entidade colaboradora:  Hijos de Rivera, S.A.U.
Prazas:  18
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Ferrol

Centro: 15006754 - CIFP Ferrolterra.
Ciclo:  SIMA03 - Mecatrónica industrial.
Empresa ou entidade colaboradora:  Navantia S.A.
Prazas:  15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Santiago de Compostela

Centro: 15016000 - CIFP Compostela.
Ciclo: SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago.
Ciclo: SIMA03 - Mecatrónica industrial.
Empresa ou entidade colaboradora: Financiera Maderera, S.A.
Prazas: 22
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago.
Ciclo: MENA01 - Redes e estacións de tratamento de augas.
Empresa ou entidade colaboradora: Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 15015767 - CIFP Politécnico de Santiago.
Ciclo: SELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 15026753 - IES A Pontepedriña.
Ciclo: SCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais.
Empresa ou entidade colaboradora: Leroy Merlin España, S.L.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Chantada

Centro: 27003175 – IES Val do Asma.
Ciclo: SADG01 - Administración e finanzas.
Empresa ou entidade colaboradora: Citadel (Grupo Hotusa)
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 27003175 – IES Val do Asma.
Ciclo: SHOT02 - Axencias de viaxes e xestión de eventos.
Empresa ou entidade colaboradora: Hotusa Hotel, S.A
Prazas: 8
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 27003175 – IES Val do Asma.
Ciclo: SHOT02 - Axencias de viaxes e xestión de eventos.
Empresa ou entidade colaboradora: Restel S.A. (Grupo Hotusa)
Prazas: 7
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 27003175 – IES Val do Asma.
Ciclo: SIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web.
Empresa ou entidade colaboradora: IGM Web, S.L.
Prazas: 7
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 27003175 – IES Val do Asma.
Ciclo: SIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web.
Empresa ou entidade colaboradora: Roomleader, S.A
Prazas: 8
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Foz

Centro: 27020562 – IES de Foz.
Ciclo: SHOT04 e SHOT05 – Dobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Lugo

Centro: 27015773 - IES Muralla Romana.
Ciclo: SIMP01 - Estética integral e benestar.
Empresa ou entidade colaboradora: Oca Hotels, S.L.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 27016455 - IES Sanxillao.
Ciclo:  MHOT01 - Cociña e gastronomía.
Empresa ou entidade colaboradora:  Oca Hotels, S.L.
Prazas:  15
Remuneración: Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Mondoñedo

Centro: 27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo.
Ciclo: MAGA04 - Aproveitamento e conservación do medio natural.
Empresa ou entidade colaboradora: Carronza, S.L (3 prazas), Forestal Diaz Casariego, S.L (1 praza), Hijos de Ramon Rubal, S.L (1 praza), Maderas Argimiro, S.L (1 praza), Maderas Diaz Ramos, S.L (1 praza), Maderas Masma, S.L (1 praza), Maderas Miguez de Burela, S.L (1 praza), Maderas Naciente, S.L (1 praza), Maderas Patricio, S.L (2 prazas), Maderas Villampol, S.A (1 praza), Maderera de Cospeito, S.L (1 praza), Obrasy Viales Teixeira, S.L (1 praza).
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Ribadeo

Centro: 27020793 – CIFP Porta da Auga.
Ciclo: MTMV03 - Electromecánica de maquinaria.
Empresa ou entidade colaboradora: Agro Forestal Rouco, S.L.U (2 prazas), Centro Tecnico Maquinaria Forestal, S.L (3 prazas), Cooperativas Lácteas Unidas Clun, S.C.G (2 prazas), Dingoma, S.A (1 praza), El Fondrigo, S.A.L (1 praza), Logmax Iberica, S.L (2 prazas), Talleres Ramon Castro, S.L (1 praza).
Prazas: 12
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Ourense

Centro: 32009131 - IES Universidade Laboral.
Ciclo: MTMV01 - Carrozaría.
Empresa ou entidade colaboradora: Unidad de Vehículos industriales S.A
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Vilamarín

Centro: 32016285 – IES de Vilamarín.
Ciclo: SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Pontevedra

Centro: 36020064 – CIFP Carlos Oroza.
Ciclo: SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 36020064 – CIFP Carlos Oroza.
Ciclo: SHOT04 e SHOT05 - Dobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Valga

Centro: 36020362 – IES de Valga.
Ciclo: MFME02 - Soldadura e caldeiraría.
Empresa ou entidade colaboradora: Algofar, S.L (1 praza), Aluminios Padrón, S.A.U. (2 prazas), Barton Maquinaria, S.L (2 prazas), Curvados Anros, S.L (2 prazas), Fundivisa (2 prazas), Gama e Hijos, S.L. (2 prazas), Maimbar XXI, S.L (2 prazas), Sistemas Tecnicos de Accesorio e Componentes, S.L. (2 prazas), Talleres Old de Carpinteria Metalica, S.L. (2 prazas), Tune Eureka (1 praza).
Prazas: 18
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Vigo

Centro: 36013448 – CIFP Manuel Antonio.
Ciclo: MTCP01 - Confección e moda.
Empresa ou entidade colaboradora: Sociedad Textil Lonia, S.A
Prazas: 12
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Vilagarcía de Arousa

Centro: 36013771 – IES Fermín Bouza Brey.
Ciclo: SIMA03 - Mecatrónica industrial.
Empresa ou entidade colaboradora: Connorsa - Conserveras del Noroeste (1 praza), Conservas Daporta (1 praza), Conservas Selectas de Galicia (3 prazas), Grupo Profand (Cefrico) (2 prazas), Ignacio Gonzalez Montes (1 praza), Jealsa - Rianxeira (2 prazas), Mariscos Linamar (2 prazas), Mascato Salvaterra (1 praza).
Prazas: 13
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Documentación

A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:

  • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, ou copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE.
  • No caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, certificación académica na que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso, ou o certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo ou da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
  • Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae.

Listaxes do procedemento de admisión

 


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa que regula a FP dual).

Etiquetas: 
Tema: