PAT

O Plan de Acción Titorial (PAT) é o marco no que especificamos os criterios e procedementos para a organización e funcionamento da acción titorial. Neste sentido o PAT fixa un conxunto de actividades educativas incluídas ou complementarias ao currículo, baseadas nas necesidades do alumnado e dirixidas a eles, que están secuenciadas no tempo e estruturadas nas dimensións da acción titorial e que o titor/a realizará cos distintos colectivos do grupo que titoriza. Esto é, o alumnado, individual e colectivamente, as familias e o equipo educativo.

Podes obter aquí o Plan de Acción Titorial.