Skip to Content

Queremos ser o teu Cole!

COMO SOMOS

Somos o Cole de Cea un centro educativo innovador e aberto que aposta por un modelo de ensino que integra coñecementos, valores e destrezas en todos os ámbitos da vida persoal e social.

Nun entorno natural e con grupos reducidos que favorecen unha atención máis personalizada, especialmente das NEAE (Necesidades Específicas de Atención Educativa), e inclusiva cara un proceso de formación de persoas críticas, cooperativas, creativas e capaces de adaptarse a situacións novas.

No Cole de Cea levamos adiante unha práctica educativa que fomenta valores e actitudes que enriquecen as nosas relacións persoais tanto dentro da escolar como coa contorna.

AS NOSAS PRIORIDADES

A comunicación. Potenciar o desenvolvemento de todas as linguaxes: oral, escrita, musical, plástica, corporal e audiovisual.

A diversidade. De xeito directamente relacionado cos dereitos humanos: a coeducación, a educación para a paz e a interculturalidade.

A educación ambiental. Potenciar actitudes de respecto, reflexión e análise cara ao medio ambiente e de implicación no seu coidado e mellora.

A NOSA OFERTA EDUCATIVA

Somos un Centro Público Integrado: Infantil, Primaria e Secundaria. 

Contamos con amplas instalacións recentemente reformadas.

Ofrecemos servizo transporte escolar, comedor de xestión propia e acollida temperá con almorzos no cole. Contamos con aula de música, 2 aulas de informática, aula de inglés, laboratorio de ciencias, aula de plástica, aulas específicas de PT e AL e Departamento de Orientación, aula de tecnoloxía, ximnasio, pavillón e patio de infantil pechado con mobiliario específico e areeiro para os máis pequenos, ademais de 3 grandes zonas de patios. 

O QUE FACEMOS

Somos un cole lector grazas á nosa Biblioteca Ramón Caride, facemos e escoitamos radio con Radio Roxar, estamos orgullosos da nosa revista O Picurí, melloramos as nosas destrezas narrativas con Conto Contigo, somos unha fábrica de contos con Applícate o conto, impulsamos a nosa convivencia con Boas maneiras, facemos os deberes co medio con Reciclemos o noso futuro, tomamos consciencia da contorna con O Noso, abrazamos carballos nos nosos Baños de Bosque, somos unha escola titiriteira co proxecto Nas Nosas Mans, cultivamos alimentos e paciencia na nosa Horta Escolar, participamos en Olimpíadas Académicas de Historia ou Xeoloxía e en Rallyes Matemáticos, cantamos en Ourencanto e bailamos e trouleamos no Serán do Cole de Cea. No Samaín creamos Debuxos, Contos e Banda Deseñada; desenvolvemos as nosas capacidades STEM na Hora do Scratch. Neste curso 2020-2021 está en marcha o proxecto Coido de min – Coido de Tipara fomentar o coidado mútuo en tempos de pandemia. Somos moi de festivais, tanto no inverno como no entroido, e facemos deles unha nova oportunidade de aprendizaxe complementaria. E somos unha auténtica factoría cultural coas nosas producións audiovisuais e musicais.

E ademais de todo isto o alumnado do noso centro acada unha excelente preparación e grande porcentaxe de éxito en etapas posteriores: Bacharelato, ciclos de Grao Medio e Superior.

 

LISTAS DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021-2022

Nas seguintes ligazóns podedes consultar e descargar as listas de libros de texto para o vindeiro curso 2021-2022.

Libros de texto Educacion Infantil curso 2021/22

Libros de texto Educacion Primaria curso 2021/22

Libros de texto Educacion Secundaria curso 2021/22

 

Achegamos tamén o calendario para Setembro.  Pódese descargar aqui : Calendario_setembro_2021

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

A Consellería de Educación ven de publicar a  Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula  a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22.

A solicitude faise toda no mesmo Anexo: Fondo de libros, adquisición de libros e material escolar. Entregarase unha solicitude por familia. 

PRAZO E MODO DE PRESENTACIÓN

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía  telemática  no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible na  Sede electrónica  da Xunta de Galicia, ou accedendo á aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/).

Se non se pode facer de forma telemática, as familias poderán presentala no centro. O prazo de presentación de solicitudes sera: ata o 22 de xuño de 2021.

Dada a actual situación, poderá entregar a solicitude o propio alumnado, acompañada da documentación correspondente. Se o consideran necesario, as familias poderán acudir ao centro en horario de 9:30 a 13:30. (preferentemente luns e martes por dispoñibilidade do auxiliar administrativo).

Para  evitar esperas e favorecer o distanciamento social, establécense as seguintes quendas para as familias:

- Semana do 31 de maio ao 4 de xuño - Alumnado que cursará 1º,2º ou 3º de primaria no curso 21/22

- Semana do 7 ao 11 de xuño - Alumnado que cursará 4º,5º ou 6º de primaria no curso 21/22 

- Semana do 14 ao 18 de xuño - Alumnado que cursará 1º,2º,3º ou 4º de ESO no curso 21/22   

 

FORMULARIO E DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACHEGAR

Nos vindeiros días achegarase ás familias o formulario, a través dos seus fillos (un por familia). Tamén se pode descargar o formulario normalizado accedendo á aplicación Fondolibros  (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/).

O formulario deberá achegarse debidamente cuberto e asinado.  IMPORTANTE: O Anexos I e II deberán entregarse no centro perfectamente cubertos en TÓDOLOS seus apartados, asinando na folla 5 e 6 os membros da unidade familiar que corresponda e dando o consentimento expreso para consulta da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Ademáis dos impresos cubertos, débese entregar a seguinte documentación:

a) Libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2019, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

             - Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

             - Certificado ou volante de convivencia.

             - Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

             - Certificado de defunción

b) E de ser o caso:

              - Grao de discapacidade: Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia. 

              - Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

              - Incapacitación xudicial coa patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.

 

Alumnado de EE, con discapacidade ≥65% ou en tutela ou garda da Xunta de Galicia:  Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia ou resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores. A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

 

 

BOS USOS NA REDE

   

 Os recentes acontecementos, a situación de confinamento, as aulas virtuais e as restriccións derivadas da pandemia obrigaron a moitos sectores da sociedade, entre eles ás comunidades educativas, a facer unha inmersión no uso de recursos dixitais e plataformas virtuais, en moitos casos de forma brusca, autodidacta, sen asesoramento nen axuda suficiente.

    Por outra parte, as restriccións en canto a mobilidade e relacións persoais que vimos sufrindo ampliaron indiscutiblemente a presenza dos medios audiovisuais e redes sociais nas nosas vidas.

    No Cole de Cea vimos observando as consecuencias de todo isto nos nosos hábitos, e especialmente nos do noso alumnado: moitas horas de pantalla sen supervisión, acceso a plataformas e contidos (xogos, videos…) non sempre axeitados ou incluso non legais atendendo a idade do usuario, dependencia tecnolóxica, falta de interese por outras actividades… De feito, observamos unha baixada no rendemento académico e motivación, que pode estar directamente relacionada con esta realidade.

    Como parte responsable desta situación, e preocupados polo alumnado e familias, iniciamos un programa de concienciación e información ao respecto. Coa colaboración da Garda Civil e Policía Nacional, dentro do seu programa "Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e os seus Entornos", levaranse a cabo charlas informativas co alumnado a partir de 5º de primaria, os días 7 e 19 de Maio.

    Tratase dunha primeira actividade, coa intención de darlle continuidade, achegando tamén información e recursos ás familias e ao profesorado. Cremos que este é un tema moi importante, un verdadeiro reto que nos esixe a toda a comunidade estar alerta e aprender, para poder acompañar e protexer ao noso alumnado e fillos.

Calendario:
Venres 7 de maio: 5º EP, 6º EP e 1º ESO
Mércores 19 de maio: 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO

ENQUISA DE DIAGNOSE DA CONVIVENCIA 2021

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade pon en marcha a III macroenquisa de diagnose da convivencia 2021 dirixida ao conxunto da comunidade educativa galega (profesorado, alumnado a partir de 5º de primaria, persoal non docente e familias). O prazo está aberto desde o 12 ata o 29 de abril, ambos incluídos. Esta acción enmárcase dentro da futura Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2021-2025.

A dirección do centro facilitará as claves de acceso a cada sector da comunidade. 

Esta recollida de datos faise mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónima, a través das seguintes ligazóns:

Enquisa alumnado

Enquisa familias

Enquisa profesorado

Enquisa PAS

Xeografías Lectoras

 

Viaxa con nós a través dos libros coas Xeografías Lectoras da Biblioteca Ramón Caride.

Navega pola lista de reprodución para poder ver todos os vídeos.

 

Información Matrícula Curso 2021/2022 - Solicitude de admisión

O vindeiro 1 de marzo inicia o prazo para presentación de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2021-2022. A continuación detállase a información sobre o procedemento.

1. PRAZO DE PRESENTACIÓN 

 O prazo de solicitude de admisión vai do 1 ao 22 de marzo.

2. DESTINATARIOS

- Só debe solicitar admisión o novo alumnado de Infantil, Primaria e ESO. Os alumnos que xa están matriculados neste Centro teñen, automaticamente, a reserva feita para o próximo curso 2021/2022.

-Cada alumno/a só pode presentar una única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

- O alumnado que ten reservada praza neste centro, no caso de solicitar a admisión noutro Centro para o próximo curso, deberá facer a solicitude de admisión en dito Centro no prazo establecido a tal efecto e presentar unha copia de dita solicitude nesta Secretaría.

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR

-   Anexo II (solicitude de admisión), debidamente asinado e cumprimentado. Pódese descargar aquí: Anexo II

- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. (DNI do alumno, ou libro de familia)

- Certificado oficial do expediente académico, no caso de alumnado de Primaria ou ESO procedente doutro centro. 

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

4. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN.

A solicitude de admisión e documentación adxunta poderanse presentar.

1. A través da aplicación informática “admisionalumnado” https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Ou a través da Sede Electrónica da Xunta con "certificado dixital" ou "Chave365".

2. Por correo electrónico, scaneado unha vez cuberto e debidamente asinado, a cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.gal.

3. Na secretaría do centro, en horario de 10:00 a 13:00 previa CITA. Dada a actual situación, deberán  chamar ao centro 988783030, para poder ser atendidos.

-Despois do prazo de admisión publicaranse as distintas listas de admitidos/as, número de prazas ofertadas e datas para a formalización de matrícula, así como calquera outra información necesaria.

 

Máis información sobre o procedemento e prazos para matrícula 2021-2022 no seguinte documento. Matrícula 2021-2022.

 

INFORMACIÓN SOBRE A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE E. PRIMARIA E ESO.

A  Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

Serán beneficiarios de esta axuda os  alumnos e alumnas que cumpran algunha das seguintes condicións.

 - Pertencer a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € (Referente a declaración da renda do 2018)

- Estar matriculado en educación especial

- Estar suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia

- Ter un grado de discapacidade igual ou superior ao 65%

 

Ten dereito a esta axuda o alumnado matriculado en educación primaria ou educación secundaria, que fose beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.  Neste caso, non é preciso presentar ningunha solicitude.

Por outra banda, aquelas familias que foron excluídas desta axuda por motivos de renda, quedan automaticamente excluídas da axuda, pois os criterios son os mesmos.  

No caso de que algunha familia non teña presentado axuda de material  para o curso 2020-2021,  ou fose excluída da axuda por un motivo diferente á renda, e cumpra algunha das condicións indicadas, poderá presentar a solicitude no centro educativo, previa cita, entre o 16 e o 27 de novembro. Solicite cita chamando ao 988282169.

Novembro de concursos

Novembro é mes de concursos no Cole de Cea.
A Biblioteca Ramón Caride e o EDL do centro, en colaboración coa Radio Roxar convocan concursos de:  
- Contos
- Banda Deseñada
- Debuxo

Aquí tes as bases:

CONCURSO DE DEBUXO E BANDA DESEÑADA DE SAMAÍN 2020
● Categorías:
○ Infantil. Mellor Debuxo
○ Primaria e Secundaria. Mellor Banda Deseñada
● Pódese participar individualmente ou en grupos de até tres persoas. IMPORTANTE:
Para respectar o protocolo anti-COVID, a participación en grupo e colectiva
será sempre VIRTUAL, isto é, só por medios telemáticos (vídeoconferencia,
whatsapp, e-mail…).
● O prazo está aberto até o 30 de novembro.
● A Banda Deseñada debe ter un tema relacionado co SAMAÍN, o misterio, o medo,
ou temas semellantes.
● O formato da banda deseñada será o seguinte:
○ Extensión: de 1 a 4 páxinas, tamaño A4 ou proporcional.
○ Técnica: libre, sobre papel de debuxo (non folios), tendo en conta que debe
permitir a súa lexibilidade, reprodución e impresión.
● Os traballos irán acompañados dos datos dos autores e o título da obra.
● Os traballos serán entregados ao titor/a ou a membros do E.D.L.
● Os traballos serán valorados por un xurado que decidirá os gañadores.
● Non se admitirán obras que non sexan orixinais.
● As BDs que cumpran os requisitos de participación exporanse e/ou publicaranse no
lugar e data por determinar.

CONCURSO DE CONTOS DE SAMAÍN e CONTO CONTIGO ESPECIAL SAMAÍN 2020

O equipo da biblioteca RAMÓN CARIDE e o EDL do Cole de Cea organizan, como xa é tradicional, o CONTO CONTIGO ESPECIAL SAMAÍN.
Nesta edición de 2020, adaptamos o sistema de participación para respectar o protocolo anti-COVID. Deste xeito, convocamos o CONCURSO DE CONTOS DE SAMAÍN e adaptaremos as obras gañadoras para as converter en guións radiofónicos que posteriormente serán emitidos pola nosa radio escolar RADIO ROXAR dentro do proxecto CONTO CONTIGO.

BASES:
Pode participar todo o alumnado de Primaria e E.S.O.
O prazo de participación está aberto até o 16 de novembro.
A participación no concurso será INDIVIDUAL, EN GRUPO (máximo 3 compoñentes) ou COLECTIVA (unha obra por aula). IMPORTANTE: Para respectar o protocolo anti-COVID, a participación en grupo e colectiva será sempre VIRTUAL, isto é, só por medios telemáticos (vídeoconferencia, whatsapp, e-mail…).
Os traballos deberán ter un tema relacionado co SAMAÍN, o misterio, o medo, ou temas semellantes.Os traballos irán acompañados dos datos dos autores e o título da obra.
Os traballos serán enviados por correo electrónico a ticscea@gmail.com ou entregados ao titor/a ou a membros do E.D.L.
Non se admitirán obras que non sexan orixinais.
As obras que cumpran os requisitos de participación exporanse e/ou publicaranse no lugar e data por determinar.
As obras gañadoras serán adaptadas para as converter en guións radiofónicos que posteriormente serán emitidos pola nosa radio escolar RADIO ROXAR dentro do proxecto CONTO CONTIGO.

Comunicado a toda a comunidade educativa en relación á situación derivada da COVID 19 no noso centro

Comunicado a toda a comunidade educativa en relación á situación derivada da COVID 19 no noso centro:

Despois dos casos detectados a semana pasada no centro educativo queremos comunicar que aquelas persoas que deron positivo en PCR atópanse ben de saúde.

Asimesmo, todas as PCR practicadas aos demais membros da comunidade educativa que foron cualificados como contactos estreitos polas autoridades sanitarias deron negativo.

Queremos agradecer o compromiso e a comprensión amosada por alumnado, profesorado, pais, nais e demais membros da nosa comunidade educativa durante esta semana.

Debemos seguir cumprindo o protocolo coa mesma responsabilidade amosada ata o de agora e agardamos poder voltar á plena normalidade na semana que ven.

Distribuir contido


by Dr. Radut