CEIP Ponte dos Brozos

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

 

1- CALENDARIO:

Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo, ambos inclusive.

Presentación da documentación de baremo, en caso de haber máis solicitudes que prazas (INFORMARASE DO PRAZO NESTA WEB)

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 

2- FORMA DE PRESENTACIÓN:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
 3. Cubrir a solicitude manualmente e entregala  asinada no centro

Descargar : Galego    Castelán    Tamén poden recoller o impreso na conserxería.

Para a entrega presencial deben solicitar cita previa no teléfono, de 09:30 a 12:30 (horario de secretaría)

3- DOCUMENTACIÓN:

 • Ademáis do Impreso da solicitude de admisión ED550B
 • Copia e orixinal do libro de familia, DNI/NIE do alumno ou documentación acreditativa do requisito de idade.
 • Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matrícula do centro de procedencia.
 • En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.
 • Se solicitan unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición, derivada de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual ou de trastornos graves da conduta.

 

4- ZONAS DE INFLUENCIA:

 • Santiago de Arteixo (Parcial)
 • Santa Mariña, Lañas
 • San Estevo, Larín
 • San Pedro, Armentón
 • San Xiao de Barrañán
 • Santo Tomé, Monteagudo
 • San Pedro, Sorrizo
 • Santaia, Chamín

VER A LISTAXE DE RÚAS E PARROQUIAS ÁS QUE LLES CORRESPONDE O CEIP PONTE DOS BROZOS

Centros adscritos:

IES  ao que estamos adscritos para Educación Secundaria: IES Manuel Murguía.

Centros adscritos: EEI de A Lagoa, EEI de Rorís, EEI de Larín de Arriba

 

5- PRAZAS VACANTES

 

 * 15 prazas de reserva para alumnado con NEAE

 

6- CRITERIOS DE BAREMACIÓN  

Deben marcar os criterios que alegan para que se teñan en conta no caso de que haxa que baremar as solicitudes de admisión. Se non se indica nada nun criterio, non se terá en conta.

Para o criterio da renda éste debe vir cuberto cos datos.

VER ANEXO

 

7- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO

O horario lectivo do centro é: de 09:30 a 14:30. 

Xestionado pola ANPA Ponte dos Brozos: madrugadores, comedor, extraescolares en merenda

Información: Contacto ANPA

Tranporte escolar, xestionado polo centro. Solicítase no momento de formalizar a matrícula.

 • Liña 1:Dende Urbanización Baer (parada excepcional) até Campo- Sorrizo
 • Liña 2:Dende Centro de Saúde (parada excepcional) até Santaia.
 • Liña 3: Dende Bloquera (parada excepcional) até O Rañal 2

 Importante sobre o servizo de transporte:

 • Non teñen dereito a este servizo complementario os alumnos/as que, estando domiciliados nas áreas de influencia doutros centros, decidan solicitar praza neste. (Art. 6. Orde de 12 de marzo de 2013).
 • Só ten dereito a este servizo o alumnado domiciliado a máis de 2 Km. do centro, pero dentro da zona de influencia do mesmo.
 • A Xefatura Territorial poderá conceder, previa solicitude, autorización excepcional para alumnado domiciliado a unha distancia do Centro inferior a 2 Km. e superior a 1 Km. Estas autorizacións concederanse en precario e serán revogables. (Punto 3. Instrución 3/2012)

 

 

8- OBSERVACIÓNS

 1. A solicitude de admisión será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.
 2. O alumnado matriculado no CEIP Ponte dos Brozos, que presente solicitude de admisión noutro centro deberá informarnos.
 3. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
 4. Darán lugar á perda do dereito de prioridade:
 • A presentación da solicitude fóra de prazo.(Considérase fóra de prazo as entregadas entre o 23 de marzo e o 18 de maio)
 • A presentación de máis dunha solicitude, en distintos centros.
 • As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

9- LEXISLACIÓN